Search result for

anf

(80 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anf-, *anf*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anfabbr. antinuclear factor
anfractuosity(แอนแฟรคซุออส' ซิที) n. ภาวะวกวน, ทางวกวน (state of being anfractuous)
anfractuous(แอนแฟรค' ซูอัส) adj. วกวน
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
oceanfront(โอ'เชินฟรันทฺ) n. ที่ดินชายฝั่งมหาสมุทร
panfish(แพน'ฟิช) n.,ปลาน้ำจีดตัวเล็ก ๆ ที่นิยมใช้ทอดกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All anfcares about are chters.ทุกคนสนใจแต่ตัวละคร The Bones on the Blue Line (2010)
'It's a '60s, '70s, and '80s revival night at Anfield.ในยุค '60s, '70s และ '80s คืนแห่งการคืนชีพที่แอนฟิลด์ Will (2011)
'It's Anfielcl legend Kenny Dalglish with Liverpool's Number One Fan.'ตำนานแห่งแอนฟิลด์ เคนนี่ ดัลกลิช กับแฟนบอลลิเวอร์พูลอันดับหนึ่ง Will (2011)
Look, I'm not worried about the anfo bombs, okay, genius?ฉันไม่ได้ห่วงระเบิดนี่หรอก นายฟอเรส กั๊มพ์ Eight Hours (2011)
I have a nephew named Anfernee, and I know how mad he gets when I call him Anthony.ฉันมีหลานชื่อแอนเฟอร์นี่ และฉันรู้ว่าเขาโกรธมากเวลาฉันเรียกเขาว่าแอนโธนี่ Mean Girls (2004)
Almost as mad as I get when I think about the fact that my sister named him Anfernee.เกือบจะโกรธมากเหมือนที่ฉันโกรธตอนที่คิด ว่าน้องสาวฉันตั้งชื่อเขาว่าแอนเฟอร์นี่ Mean Girls (2004)
ANFO.เอนโฟ Deja Vu (2006)
ANFO.เอนโฟ Deja Vu (2006)
Between the river and the rain, if ANFO was used, the only place you'd find it wouId be...ระหว่าง แม่น้ำ และสายฝน, ถ้าใช้ เอนโฟ ที่ที่ คุณควรจะค้นหา มันน่าจะเป็น ... ..... Deja Vu (2006)
ANFO?Oh, I'm sorry. I'm Doug CarIin, ATF. Deja Vu (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag   FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
งูปล้องฉนวนอินเดีย [n. exp.] (ngū plǿngchanūan Indīa) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[n. exp.] (ngū plǿngchanūan pā tam) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับจาก [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap jāk) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   
งูปล้องฉนวนตับคา [n. exp.] (ngū plǿngchanūan tap khā) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANFAL    EY1 EH1 N EH1 F EY1 EH1 L
ANFAL    AE1 N F AA0 L
ANFINSON    AE1 N F AH0 N S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f} | Anfänger {pl} | blutiger Anfänger [übtr.]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f}inceptor [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f}babe [Add to Longdo]
Anfänger {m}newcomer [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Neuling {m} | Anfänger {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Anfänger {m}rookie [Add to Longdo]
Anfänger {m}tenderfeet [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Neuling {m}; Grünschnabel {m}fledgeling; fledgling [Add to Longdo]
Anfänger {m}tyro [Am.]; tiro [Br.] [Add to Longdo]
Anfängerrohr {n}starter pipe [Add to Longdo]
Anfahrt {f}; Anfahrtsweg {m}journey; drive [Add to Longdo]
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description [Add to Longdo]
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment {n}; Anzugsmoment {n}starting torque [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture [Add to Longdo]
アーバンファミリー[, a-banfamiri-] (n) urban family [Add to Longdo]
アメリカンフットボール[, amerikanfuttobo-ru] (n) American football [Add to Longdo]
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre [Add to Longdo]
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
アンフィプロステュロス[, anfipurosuteyurosu] (adj-no) amphiprostyle [Add to Longdo]
アンフェア[, anfea] (adj-na) unfair; (P) [Add to Longdo]
アンフェタミン[, anfetamin] (n) amphetamine [Add to Longdo]
アンフェノール[, anfeno-ru] (n) {comp} Amphenol [Add to Longdo]
アンフォーマット[, anfo-matto] (n) {comp} unformat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安福[Ān fú, ㄢ ㄈㄨˊ, ] Anfu county in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]
安福县[Ān fú xiàn, ㄢ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Anfu county in Ji'an 吉安, Jiangxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
演算符号[えんざんふごう, enzanfugou] operational sign [Add to Longdo]
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
初め[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
始まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
始める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[じょ, jo] ANFANG, VORWORT, ORDNUNG [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] Anfuehrung, Zitat [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] Anfang, Beginn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top