Search result for

ฤทัൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(95 entries)
(0.0793 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤทัൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ฤทัൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฤทัൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: amy กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
amyl-(คำเสริมหน้า) adj. เกี่ยวกับแป้ง
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
amylase(แอม' มิเลส) n. เอ็นไซม์ย่อมแป้งชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
foamy(adj) เต็มไปด้วยฟอง,เป็นฟอง,คล้ายฟอง
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
misogamy(n) ความเกลียดการแต่งงาน
monogamy(n) การมีภรรยาหรือสามีคนเดียว
polygamy(n) การมีภรรยาหลายคน,การมีสามีหลายคน
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amygdale; amygduleฟองในหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amygdaline๑. คล้ายอัลมอนด์๒. -ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ tonsillar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amygdule; amygdaleฟองในหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amylaseเอนไซม์ย่อยแป้ง, แอมีเลส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amylogenesisการทำให้เกิดแป้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amyloid๑. คล้ายแป้ง๒. แอมีลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amyloidosis; amylosisโรคแอมีลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amylophagiaอาการกระหายอาหารแป้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amyloplastแอมิโลพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
amylosis; amyloidosisโรคแอมีลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amygdalaอมิกดาลา [การแพทย์]
Amygdalinอะมิกดาลิน [การแพทย์]
Amygdaloid Bodyอะมิกดาลอยด์ บอดี, สมอง; อะมีย์กดาลอยด์ บอดีย์ [การแพทย์]
Amygdaloid Nucleusอมิกดาลอยด์นิวเคลียส [การแพทย์]
Amyl Acetateเอมิลอะซีเตท [การแพทย์]
amyl alcoholเอมิลแอลกอฮอล์, ดู pentyl alcohol [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amyl Nitriteเอมีลไนไตรท์ [การแพทย์]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amylasesอะมีเลส [TU Subject Heading]
Amylasesอะมิย์เลส, อะมัยเลส, ซีรั่มอามิเลส, เอ็นซัยม์อะมัยเลส, เอนไซม์อไมเลส, อะมิเลส, อมัยเลส, อมายเลส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amy!เอมี่! Pitch Perfect (2012)
Hey, Amy?เห้ย! Pitch Perfect (2012)
Gosh, Amy.เอมี่ The Parking Spot Escalation (2012)
Morning Amy! How are you doing, girls?ตอนเช้า เอมี่ คุณกำลังดี สาวๆ First Blood (1982)
- ..and lubricants and amyl nitrite.ได้สิ Fight Club (1999)
Hey, Amy.มีใครไหม? Valentine (2001)
That's Amy.-อะไรหรอ? -นั่นใครหนะ? Valentine (2001)
What do you mean, "that's Amy"? Get her out of here!เฮ้ เอมี่ Valentine (2001)
Morning, Amy.อรุณสวัสดิ์ เอมี่ Legally Blonde (2001)
Elle, it's Amy.เเอล นี่เอมี่นะ Legally Blonde (2001)
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น Latter Days (2003)
Magnificent amygdala as well.ส่วนที่เป็นตัวแสดงอารมย์ก็อยู่ตรงนี้ 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amyShe goes by the name of Amy.
amyAmy wants something new to wear.
amyAmy smiled to see me.
amyAmy made an effort to stand up.
amyHow did Amy look?
amyAmy walks to the station every morning.
amyThe stories written by Amy Church are all interesting.
amyAmy worked in the yard last Saturday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy   
การสมรสซ้อน[n. exp.] (kān somrot søn) EN: bigamy   FR: bigamie [f]
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
พระพุทธรูปแห่งบามิยัน[n. prop.] (Phraphuttharūp Haeng Bāmiyan) EN: Buddhas of Bamyan   
ต่อมทอนซิล[n.] (tǿm thønsin) EN: tonsils   FR: amygdales [fpl]
ต่อมทอนซิลอักเสบ[n.] (tǿm thønsin aksēp) EN: tonsillitis   FR: amygdalite [f]
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother   FR: grand-mère paternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother   FR: grand-mère maternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMY    EY1 M IY0
AMYX    AE1 M IH0 K S
AMY'S    EY1 M IY0 Z
AMYLIN    AE1 M AH0 L IH2 N
AMYLOID    AE1 M AH0 L OY2 D
AMYOTROPHIC    AE2 M AY0 AH0 T R OW1 F IH0 K
AMYOTROPHIC    AE2 M IY0 AH0 T R OW1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amy    (n) (ei1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amylase {f}amlylase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
アミグダリン[, amigudarin] (n) amygdalin [Add to Longdo]
アミューズ[, amyu-zu] (vs) to amuse [Add to Longdo]
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P) [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚硝酸异戊酯[yà xiāo suān yì wù zhǐ, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧˋ ˋ ㄓˇ, / ] amyl nitrite [Add to Longdo]
戊醇[wù chún, ˋ ㄔㄨㄣˊ, ] amyl alcohol [Add to Longdo]
淀粉脢[diàn fěn méi, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ ㄇㄟˊ, / ] amylase [Add to Longdo]
苦杏仁苷[kǔ xìng rén gān, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢ, ] amygdalin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Amy \A*my"\, n. [F. ami, fr. L. amicus.]
     A friend. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top