Search result for

american

(135 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -american-, *american*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
American[ADJ] เกี่ยวกับอเมริกา, See also: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา, Syn. Yankee
American[N] คนอเมริกา, See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน, Syn. citizen of the United States, Yankee, Native American
Americana[N] หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน, Syn. American history, American materials
Americanism[N] ความเลื่อมใสอเมริกา
Americanize[VI] กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize[VT] มีลักษณะของอเมริกา, Syn. make into an American, introduce to American
Americanization[N] การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
American Revolution[N] สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american indianอินเดียแดง
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Gothicกอทิกแบบอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standards Association (ASA)สมาคมมาตรฐานอเมริกา (เอเอสเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American Association of Sex Educators and Counsสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ [การแพทย์]
American Chemical Societyสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Civil Warสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา [การแพทย์]
American Dental Associationสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน [การแพทย์]
American fictionนวนิยายอเมริกัน [TU Subject Heading]
American Hospital Associationสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน [การแพทย์]
American Institute on Family Relationsสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท [การแพทย์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For a quiz or two on the american revolution.สำหรับคำถามของ 2สาวปฏิวัติ New Haven Can Wait (2008)
Calls himself Michael X, in homage to Malcolm X, his American counterpart.เพื่อแสดงความเคารพต่อมัลคอล์ม เอ็กซ์ คู่เหมือนอเมริกันของเขา The Bank Job (2008)
KGB on American soil? Who is that woman?เคจีบีเข้าอเมริกาเหรอ/ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Some high speed chase down the American side has all border shut down.ผู้คนรอบ ๆ เธอ มันจะกลัวเธอ The Eye (2008)
They trade us for pigs, shoes and beer to a very strange american man.พวกเขาเอาพวกเราไปแลกกับหมู รองเท้าและเบียร์ กับอเมริกันคนหนึ่งที่แปลกมาก ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I told him I had been invited to audition in New York City, for the School of American Ballet.แม่บอกเขาว่า แม่ถูกเชิญ ให้ไปทดสอบในนิวยอร์ค เพื่อเข้าโรงเรียน อเมริกัน บัลเล่ต์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
His family had been americans for over 500 years.ครอบเครัวเขา อยู่อเมริกามา 500 ปีแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's new and modern and it's American.มันเป็นของใหม่ ทันสมัย และเป็นของอเมริกา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I was the only American to be invited to dance with the Bolshoi.แม่เป็นอเมริกันคนเดียวที่ได้รับเชิญ ให้เต้นกับเดอะบอสโซย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hey, I'm cool with censorship. I know the American people love that.นี่จะเซ็นเซอร์ก็เชิญเลย ฉันรู้ว่าคนอเมริกันชอบแบบนี้ Vantage Point (2008)
American?เป็นอเมริกันเหรอ? Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
americanAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
americanAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
americanA good many people have an interest in things American.
americanA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
americanAll educated Americans, first or last, go to Europe.
americanAmerican children grow up hearing those words.
americanAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
americanAmerican films are more popular than those of any other country.
americanAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
americanAmerican kitchens are much bigger than Japanese ones.
americanAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
americanAmerican parents are willing to say good things about their children in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอยูเอ[N] American University Alumni, See also: AUA, Syn. สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ชาวอเมริกัน[N] American, See also: American people, Syn. คนอเมริกัน, Example: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMERICAN    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N
AMERICANS    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICANA    AH0 M EH2 R AH0 K AE1 N AH0
AMERICANO    AH0 M EH2 R IH0 K AA1 N OW0
AMERICANS'    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICAN'S    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N Z
AMERICANISM    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N IH2 Z AH0 M
AMERICANIZE    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N AY2 Z
AMERICANIZED    AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N AY2 Z D
AMERICANIZATION    AH0 M EH2 R AH0 K AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
American    (n) (@1 m e1 r i k @ n)
Americans    (n) (@1 m e1 r i k @ n z)
Americanism    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m)
Americanisms    (n) (@1 m e1 r i k @ n i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Football {m} [sport]American football [Add to Longdo]
Zertifikat über die Hinterlegung ausländischer AktienAmerican Depository Receipt [Add to Longdo]
US-Zollbewertung nach dem inländischen VerkaufspreisAmerican Selling Price [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Nordamerikanische Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius) [Add to Longdo]
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern [Add to Longdo]
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis [Add to Longdo]
Nordamerik. Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon [Add to Longdo]
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter [Add to Longdo]
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture [Add to Longdo]
Weißkopf-Seeadler {m} [ornith.]American Bald Eagle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アジア系[アジアけい, ajia kei] (n,n-pref) Asian; (person) of Asian descent; Asian- (e.g. Asian-American) [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アノール[, ano-ru] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]
アノールトカゲ[, ano-rutokage] (n) anole; American chameleon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
美国人[Měi guó rén, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] American person; American people, #5,060 [Add to Longdo]
印第安人[yìn dì ān rén, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄖㄣˊ, ] American Indians, #30,320 [Add to Longdo]
美制[Měi zhì, ㄇㄟˇ ㄓˋ, / ] American made, #45,801 [Add to Longdo]
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, ] American airways (AA), #49,694 [Add to Longdo]
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American Airlines, #67,539 [Add to Longdo]
美国国际集团[Měi guó Guó jì Jí tuán, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] American International Group, #73,057 [Add to Longdo]
友邦保险公司[Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] American International Group (AIG), insurance company [Add to Longdo]
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] American war of independence (1775-1783) [Add to Longdo]
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] American Federal Reserve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), a. [Named from
   Americus Vespucius.]
   1. Of or pertaining to America; as, the American continent:
    American Indians.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the United States. "A young officer of
    the American navy." --Lyell.
    [1913 Webster]
 
   {American ivy}. See {Virginia creeper}.
 
   {American Party} (U. S. Politics), a party, about 1854, which
    opposed the influence of foreign-born citizens, and those
    supposed to owe allegiance to a foreign power.
 
   {Native american Party} (U. S. Politics), a party of
    principles similar to those of the American party. It
    arose about 1843, but soon died out.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 American \A*mer"i*can\ ([.a]*m[~e]r"[i^]*kan), n.
   A native of America; -- originally applied to the aboriginal
   inhabitants, but now applied to the descendants of Europeans
   born in America, and especially to the citizens of the United
   States.
   [1913 Webster]
 
      The name American must always exalt the pride of
      patriotism.               --Washington.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 American
   adj 1: of or relating to the United States of America or its
       people or language or culture; "American citizens";
       "American English"; "the American dream"
   2: of or relating to or characteristic of the continents and
     islands of the Americas; "the American hemisphere"; "American
     flora and fauna"
   n 1: a native or inhabitant of the United States
   2: the English language as used in the United States [syn:
     {American English}, {American language}, {American}]
   3: a native or inhabitant of a North American or Central
     American or South American country

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 us
 
 1. (kıs.) United States, American.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yank, yanky
 
 1. Birleşik Amerika'nın özellikle kuzey doğu eyaletleri ahalisinden biri
 2. Kuzey Amerikalılara verilen bir lakap
 3. Amerika'ya ait, American.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 am, ma
 
 1. (kıs.) Artium Magister, Master of Arts. AM (kıs.) Anno Mundi, dünya yaratıldığı sene(den.) am (kıs.) ante meridiem, öğleden evvel. Am, (kıs.) America, American.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top