Search result for

altenheim

(56 entries)
(0.0762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altenheim-, *altenheim*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา altenheim มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *altenheim*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, ever since he moved into the rest home.Seitdem er zu uns ins Altenheim kam. Winterkill (1973)
You check out the rest home.Du hörst dich mal im Altenheim um. Winterkill (1973)
Well, never before has her boy threatened to send her to an old folks' home.Bisher hatte ihr Junge auch nicht gedroht, sie in ein Altenheim zu stecken. The Test (1976)
Senior citizens!Wie im Altenheim... Buffet Froid (1979)
What, is medicare dealing now?Wird jetzt im Altenheim gedealt? Atlantic City (1980)
Medicare.- Aus dem AltenheimAtlantic City (1980)
At the ninth mile, seven nurses in an old people's home saw the plane and turned into swallows.Bei der 9. Meile sahen es sieben Nachtschwestern in einem Altenheim und wurden zu Schwalben. The Falls (1980)
Is this your first time in an old age home, Bloom?Sind Sie zum 1. Mal im Altenheim, Bloom? Twilight Zone: The Movie (1983)
The retirement hotel just called.Das Altenheim rief gerade an. Grappling Steele (1985)
This is no rest home.Wir sind hier nicht im AltenheimThe Breakfast Club (1985)
Spider is in an old people's home on 138th Street.Spider ist in einem Altenheim in der 138. Straße. Angel Heart (1987)
My grandfather Vincent needs an old-age home and there's a place in Manhattan, but he needs to be a resident.Mein Großvater Vincent braucht einen Platz im Altenheim. Den kriegt er in Manhattan, aber ich muss hier wohnhaft sein. Look Who's Talking (1989)
She lives in an old people's home, St. Ansgar.Sie lebt im Altenheim. St. Ansgar. The Nasty Girl (1990)
ERNIE WAIT'S FORECLOSING THAT POOR OLD MAN BELSON, AND FORCED HIM INTO A REST HOME.Ernie Wait hat den armen alten Belson auf die Straße gesetzt und ihn in ein Altenheim gesteckt. Paradise (1991)
But if I lived in Emilia Romagna.. where centres for the elderly, and hospitals which work are, and structures, services, and schools of dance, ...tango, merengue, cha- cha, mambo.. when I listen to the music I would dance, instead of watching others dance.Aber wenn ich in der Emilia Romagna leben würde... wo es Altenheime gibt, und Krankenhäuser, die funktionieren, und soziale Einrichtungen, Strukturen, und Tanzschulen, ...Tango, Merengue, Cha-Cha, Mambo... wenn ich Musik hören würde, würde ich tanzen, Caro diario (1993)
That retirement-home scandal...Dieser Skandal im Altenheim... Wall of Sound (1994)
Wait, he got nominated for the retirement-home piece?Moment, er wurde für den Artikel über das Altenheim nominiert? Wall of Sound (1994)
I'll visit the old doctors' home every Sunday.Ich besuch dich jeden Sonntag im Altenheim für Ärzte. Journey's End (1994)
"Dear God, my sister and I are nurses at a retirement home. ""Lieber Gott, meine Schwester und ich arbeiten in einem Altenheim. " Dear God (1996)
Silver Acres Rest Home.Silver Acres AltenheimHappy Gilmore (1996)
She's stuck in a nursing home.Sie sitzt in einem AltenheimHappy Gilmore (1996)
They're looking for a night guard at the old people's home where he works.In dem Altenheim, wo er arbeitet, suchen sie einen Nachtwächter. I Stand Alone (1998)
If this can't help you I'll give you the number and address of the home so you can contact them.Dann gebe ich Ihnen jetzt die Nummer vom Altenheim. Und Sie rufen dort an. Also dann I Stand Alone (1998)
- Yeah, we should face it, Will. You and I will be in neighbouring rest homes while I come over so you can adjust my...Finden wir uns damit ab, wir werden in benachbarten Altenheimen wohnen. Homecoming (1998)
She just needs a little lovin'.ALTENHEIM Homer Simpson in: 'Kidney Trouble' (1998)
We opened the movie with a scenario where we're at a senior citizens' home.Wir fingen den Film an mit einer Sequenz in einem Altenheim. "Produktionsdesigner" Mystery Men (1999)
We took the adage, it's not your normal suburban senior citizens' center.Es handelt sich nicht um ein normales AltenheimMystery Men (1999)
Mrs. Collins is short of volunteers at the retirement home.Das war Mrs. Collins. Sie haben nicht genügend Freiwillige im AltenheimCruel Intentions (1999)
You only visited once the whole time he was in the retirement home.Sie haben ihn nur ein einziges Mal im Altenheim besucht. Matryoshka (1999)
She volunteers at a nursing home!Sie hilft freiwillig im AltenheimWhatever It Takes (2000)
The e-mails, the nursing home.Die E-Mails, das AltenheimWhatever It Takes (2000)
Shutting down old folks' homes?Um Altenheime zu schließen? Down to Earth (2001)
What's with the cast from Cocoon?Sind wir im Altenheim gelandet? Run Away, Little Boy (2001)
Uh, he's in an old-age home. OK.In einem AltenheimThe Banger Sisters (2002)
Old guy in a rest home in East Texas with a growth on his pecker.Ein Opa in einem Altenheim in East Texas mit einer Geschwulst an seinem Ding. Bubba Ho-Tep (2002)
What we have here at Shady Rest is an Egyptian soul sucker of some sort.Was wir hier im "Shady Rest" Altenheim haben, ist eine Art ägyptischer Seelensauger. Bubba Ho-Tep (2002)
How does an ancient Egyptian wind up in an East Texas rest home, and why is he writin' on the shit house walls, man?Wie kommt einer aus dem alten Ägypten in ein Altenheim in East Texas, und warum schreibt er an die Wände der Scheißhauses, Mann? Bubba Ho-Tep (2002)
Changing rest homes might be a good idea.Das Altenheim zu wechseln wäre eine gute Idee. Bubba Ho-Tep (2002)
Ask not what your rest home can do for you.Fragen Sie nicht, was ihr Altenheim für Sie tun kann. Bubba Ho-Tep (2002)
Ask what you can do for your rest home.Fragen Sie, was Sie für ihr Altenheim tun können. Bubba Ho-Tep (2002)
And the folks up there at Shady Rest... they have theirs, too.Und die Leute dort im "Shady Rest" Altenheim... haben ihre auch noch. Bubba Ho-Tep (2002)
Mayor Mike Bradley Sarnia, Canada ...making sure they have good daycare, assistance for their parents when they're elderly and need to be in an old-age home, that they have proper health care that insures that they won't lose their business or their house because they can't afford their medical bills.Sie brauchen Kindertagesstätten, ein Altenheim für ihre Eltern, ein Gesundheitssystem, bei dem sie nicht ihr Hab und Gut wegen zu hoher medizinischer Kosten verlieren. Bowling for Columbine (2002)
No, Uncle Fred. I can't pick you up at the airport, 'cause I have to pick up Nana Letty from the nursing home.Ich kann dich nicht vom Flughafen abholen, Onkel Fred, weil ich Oma Letty... aus dem Altenheim abholen muss. Loaner Car (2002)
If I see more broken-down equipment, one more gomer shuffled back and forth between some godforsaken home, one more patient denied treatment because they got the wrong insurance, I...Sollte ich noch mehr kaputte Geräte sehen, oder irgendeinen Alten aus irgendeinem gottverlassenen Altenheim oder 'nen Patienten, der nicht behandelt wird, weil er nicht versichert ist, dann... My Heavy Meddle (2002)
Mrs Winston, it's back to the home for you.Nun, Mrs Winston, Sie gehen mal schön zurück ins AltenheimMy Student (2002)
In my world, there's all these people that I knew in the old folks' home, maybe your Jason is just a creation of your world.In meiner Welt waren lauter Bekannte aus dem Altenheim, vielleicht ist Jason nur eine Illusion deiner Welt. My Three Witches (2003)
WHEN DID WE GO TO THIS JACKASS' WEDDING? OH, "DR. PHIL CONFRONTS GIANT BABIES."Ich kann dich nicht vom Flughafen abholen, Onkel Fred, weil ich Oma Letty... aus dem Altenheim abholen muss. American Idle (2003)
I'm sorry... that you had to go to an Old Age Home.Tut mir Leid... dass du zu einem altenheim gehen musstest. Swades (2004)
By that time we'll just be a menace to our rest home. So I think you're safe.Und bis dahin sind wir nur noch für unser Altenheim eine Bedrohung. Once in a Blue Moon (2004)
- How's life at the old folks' home?- Wie ist das Leben im Altenheim so? Long Term Parking (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Altersheim {n}; Altenheim {n}old people's home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Altenheim [altənhaim] (n) , s.(n )
     old people´s home
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top