Search result for

atc

(76 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atc-, *atc*
English-Thai: Longdo Dictionary
ATC(abbrev) การควบคุมจราจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atcabbr. Air Traffic Control, Air Transport Command
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
body snatchingn. การขโมยศพ
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

English-Thai: Nontri Dictionary
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
catcher(n) ผู้จับ,ผู้ดัก,สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ATC (air traffic control)เอทีซี (การควบคุมจราจรทางอากาศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
November 822 to ATC,โนเวมเบอ 822 ถึง ATC Dream Logic (2009)
I have an ATC-3 license.ผมมีใบอนุญาต แบบ ATC-3 Time's Up (2012)
Shopping's what I thought you did in Paris... with your bo_riend's money... while you're waiting for him... to wake up from being taken down... by his skanky, slutty, Russian bi atch ex girlfriend.ช้อปปิ้งเป็นสิ่งที่ฉัน คิดว่าคุณทำในปารีส ... ด้วยเงิน bo_riend ของคุณ ... ในขณะที่คุณกำลังรอสำหรับเขา ... RED 2 (2013)
I have created a special task force the ATCU, to neutralize these alien threats on our soil.ฉันสร้างหน่วยพิเศษขึ้นมา หน่วย ATCU เพื่อขจัดพวกเอเลี่ยนนี่ออกไปจากโลกของเรา A Wanted (Inhu)Man (2015)
The ATCU issued a nationwide BOLO...พวก ATCU แจ้งเตือนไปทั่วประเทศ A Wanted (Inhu)Man (2015)
Sounds like the ATCU's getting desperate.ฟังเหมือน ATCU จะเข้าตาจนแล้ว A Wanted (Inhu)Man (2015)
The ATCU has released your picture to law enforcement.ATCU ปล่อยภาพนายให้ทุกหน่วยงาน A Wanted (Inhu)Man (2015)
And he is wanted by both Federal authorities and the ATCU.และเขาเป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐและเอทีซียู A Wanted (Inhu)Man (2015)
No, the ATCU's on a witch hunt for powered people.พวก ATCU กำลังตามล่าหาพวกมีพลังอยู่ A Wanted (Inhu)Man (2015)
The ATCU, their inhuman manhunt -ATCU พวกนั้นตามล่าอินฮิวแมน A Wanted (Inhu)Man (2015)
We need to bring him in, preferably without the ATCU knowing.เราต้องพาเขามาที่นี่ โดยไม่ให้เอทีซียูรู้ A Wanted (Inhu)Man (2015)
We're turning him over to the ATCU.เราจะพาเขาไปที่ ATCA Wanted (Inhu)Man (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ช่างซ่อมนาฬิกา[n. exp.] (chang sǿm nālikā) EN: watchmaker   FR: réparateur de montres [m]
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper

CMU English Pronouncing Dictionary
ATCO    AE1 T K OW0
ATCOR    AE1 T K AO0 R
ATCHLEY    AE1 CH L IY0
ATCHESON    AE1 CH AH0 S AH0 N
ATCHISON    AE1 CH AH0 S AH0 N
ATCHINSON    AE1 CH AH0 N S AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おそろ[, osoro] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お薄;御薄[おうす, ousu] (n) (See 抹茶) weak matcha [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
キー照合[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
スクラッチ[すくらっち, sukuracchi] scratch (vs) [Add to Longdo]
スクラッチパッド[すくらっちぱっど, sukuracchipaddo] scratchpad [Add to Longdo]
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch [Add to Longdo]
ハッチ[はっち, hacchi] hatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATC
     Address Translation Cache (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATC
     Address Translation Controller (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATC
     Advanced Thermo Concept (Cooler-Master)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATC
     Authorized Testing Center (MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATC
     Automatic Transmission Control
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top