หรือคุณหมายถึง aßes?
Search result for

asses

(101 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asses-, *asses*, asse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assess[VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess[VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
assessable[ADJ] ที่ประเมินค่าได้
assessment[N] การประเมินค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
by-passesn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
wing compassesn. วงเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน
compasses(n) วงเวียน
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessorผู้ประเมิน(ความเสียหาย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Outcomeการประเมินผล [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Assessment, Developmentalการตรวจประเมินพัฒนาการ [การแพทย์]
Assessment, Initialการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น [การแพทย์]
Assessment, Preschoolการตรวจประเมินเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Assessment, Quantitativeการวัดปริมาณสารนั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People are asses. Why are you telling me this stuff?คนทั่วไปเป็นไอ้ตูด ทำไมคุณบอกเรื่องเหลวไหลนี้กับฉัน Not Cancer (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
Get you asses up here, you lazy bastards!มาเร็วเข้า เจ้าพวกขี้เกียจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can walk, talk, wipe your own asses and then there's all the sex.คุณเดินได้ คุยได้ แม้แต่เช็ด ตูด ตัวเองก็ได้ และก็ มีเซ็กส์ ได้ Superhero Movie (2008)
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
A corporation like this... it's all about money, they are capable of anything to save their asses.มันก็เพื่อเงิน,พวกมันสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่จะรักษาทรัพท์สินของมัน Passengers (2008)
Those guys don't know their asses from a hole in the ground.ไอ้หมอพวกนั้นมันไม่รู้อะไรหรอก นี่มันบ้านนอก Day of the Dead (2008)
All I can see is asses.ฉันมองเห็นแต่ก้นกับก้น The Love Guru (2008)
But I kicked their asses.แต่ผมเอามันซะเดี้ยงไปเลย Bangkok Dangerous (2008)
You have to assess the benefits.You have to assess the benefits. Quantum of Solace (2008)
Kick their asses. Get the girls.ไว้ตื๊บคน กับจีบหญิง The Forbidden Kingdom (2008)
To assess that, you might call them late at night or at the weekend.เพื่อให้เข้าถึงได้\ คุณอาจต้องโทรศัพท์หาเขา ดึกๆในตอนกลางคืนหรือในวันหยุด Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assesHow do you assess your students?
assesThey assessed the land at nine million yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ผู้ประเมิน[N] assessor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
ตีราคา[V] appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท
ประเมินค่า[V] evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประเมิน[V] estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ประมวลผล[V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ, Example: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้
ประเมินผล[V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
ประเมินภาษี[V] assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]
กากน้ำตาล[n. exp.] (kāk nāmtān) EN: molasses   FR: mélasse [f]
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSES    AE1 S AH0 Z
ASSESS    AH0 S EH1 S
ASSESSED    AH0 S EH1 S T
ASSESSES    AH0 S EH1 S AH0 Z
ASSESSOR    AH0 S EH1 S ER0
ASSESSING    AH0 S EH1 S IH0 NG
ASSESSORS    AH0 S EH1 S ER0 Z
ASSESSMENT    AH0 S EH1 S M AH0 N T
ASSESSMENTS    AH0 S EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asses    (n) (a1 s i z)
assess    (v) (@1 s e1 s)
assessed    (v) (@1 s e1 s t)
assesses    (v) (@1 s e1 s i z)
assessor    (n) (@1 s e1 s @ r)
assessing    (v) (@1 s e1 s i ng)
assessors    (n) (@1 s e1 s @ z)
assessment    (n) (@1 s e1 s m @ n t)
assessments    (n) (@1 s e1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]
カンムリベラ属[カンムリベラぞく, kanmuribera zoku] (n) Coris (genus of wrasses in the family Labridae) [Add to Longdo]
グラサン[, gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses [Add to Longdo]
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation, #10,649 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 As \As\, n.; pl. {Asses}. [L. as. See {Ace}.]
   1. A Roman weight, answering to the libra or pound, equal to
    nearly eleven ounces Troy weight. It was divided into
    twelve ounces.
    [1913 Webster]
 
   2. A Roman copper coin, originally of a pound weight (12
    oz.); but reduced, after the first Punic war, to two
    ounces; in the second Punic war, to one ounce; and
    afterwards to half an ounce.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top