หรือคุณหมายถึง aßelin?
Search result for

asselin

(5 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asselin-, *asselin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asselin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asselin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actors in our country are free and neutral people.Monsieur Asselin, unsere Schauspieler sind freie und neutrale Leute. Indochine (1992)
Three points, Mr. Asselin.Drei Punkte, Monsieur AsselinIndochine (1992)
No one likes Guy Asselin.Niemand mag Guy AsselinIndochine (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSELIN    AE1 S AH0 L AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top