Search result for

ants

(69 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ants-, *ants*, ant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antsy[SL] กระสับกระส่าย, See also: ประหม่า, วิตกกังวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
pants(แพนทฺซฺ) n.,pl. กางเกง
pantsuit(แพนท'ซูท) n. ชุดสตรีที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกง, Syn. pant suit,pants suit
underpants(อัน'เดอะแพนทซ) n.,pl. กางเกงชั้นใน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antsมด [TU Subject Heading]
Antsมด [การแพทย์]
Ants, Blackมดตะนอย [การแพทย์]
Ants, Carpenterมดที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ [การแพทย์]
Ants, Fireมดคันไฟ, มดแดงไฟ [การแพทย์]
Ants, Pavementมดดำ [การแพทย์]
Ants, Pharaohมดเดียด [การแพทย์]
Ants, Sugarมดน้ำหวาน [การแพทย์]
Ants, Velvetมดขนปก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ants.มด The Sniffles (2010)
Ants.พวกมดไง Critical Film Studies (2011)
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
Big damn ants! Go!มดยักษ์ ไปเร็ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It feels like ants under my skin.มันเหมือนกับ.. มีมดคอยกัดหลังฉันอยู่ Quantum of Solace (2008)
They're gettin' antsy out there.พวกเขาเริ่มประหม่าแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
You ID them, and then together, you and I put a bag over their heads we tie them up, drive them way out into the desert, strip them naked then bury them up to their necks in a huge mound of fire ants.แกไปล่อพวกมัน และจากนั้นพร้อมกัน พ่อกับแกจะเอาถุงคลุมหัวพวกมัน เราชกพวกมันให้น่วม Peekaboo (2009)
I mean, we jump her, we gotta jump the guys she's with, and God knows how many other agents are gonna come crawling out of the woodwork like ants.ฉันหมายถึงถ้าเราบุกเข้าถึงตัวหล่อนได้ เราก็ได้ปะทะกับพวกนั้นด้วย และแม้แต่พระเจ้าก็รู้ว่าพวกมันจะคลานออกมาก จากรังไม้เหมือนพวกมด Cowboys and Indians (2009)
I'd hate to see the ants who made those.เกลียดมดที่สร้างเจ้านี่จัง Time (2009)
Now come on, let's go grab a lawn chair before we get stuck on the grass with the fire ants.มาเถอะ ไปนั่งเก้าอี้สนามหญ้ากัน ก่อนที่พวกเราจะติดหนึบอยู่ตรงสนามหญ้า กับพวกมดคันไฟ Everybody Says Don't (2009)
A lot of ants on the sidewalk today.วันนี้เจอมด บนทางเท้าเยอะเลย Vitamin D (2009)
Oh, and she had ants on a log for a snack.แล้วเธอก็ยังเก็บมด บนท่อนซุงกินเล่นไปด้วย Black Swan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antsThe lonely man derives pleasure from observing ants.
antsWe worked like so many ants.
antsHe tried to get rid of the ants.
antsThe children were working like so many ants.
antsAnts work away during summer.
antsThey worked like so many ants.
antsA grasshopper and many ants lived in a field.
antsAnts have a well-organized society.
antsWe often hear it said that ants are social animals.
antsYou are ants.
antsDon't think little of the ants' lives.
antsThere was an army of ants at the cake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classifier : domesticated elephants]   FR: [classificateur : éléphants domestiques]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTS    AE1 N T S
ANTSY    AE1 N T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ants    (n) (a1 n t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
もんぺ[, monpe] (n) women's work pants [Add to Longdo]
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
車々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ANTS
     Advanced .NET Testing System (.NET, Red-Gate)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ANTS
     AT&T Novell Telephone Services (AT&T, Novell), "A/NTS"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top