Search result for

ands

(62 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ands-, *ands*, and
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
andsome[SL] ดีมาก, See also: เยี่ยมมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
grandsiren. ปู่,ตา,บรรพบุรุษ
grandsonn. หลาน
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
hands-offadj. อย่าแตะต้อง,อย่ายุ่ง
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
handsewn(แฮนดฺ'โซน) adj. เย็บด้วยมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bandsman(n) นักดนตรี
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
grandson(n) หลานชาย
grandstand(n) อัฒจรรย์
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
landsman(n) คนที่อยู่หรือทำงานบนบก
sandstone(n) หินทราย
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Andsince you're not breathing hard,และตั้งแต่คุณไม่หายใจแรงๆ The Itch (2008)
Andslyht!แอนสไลธ์ The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Okay, okay, let's say some cool guy, uh, reads from this book by mistake, andsummonssomething from way back, and now he just wants to put it back, no harm, no foul?โอเค โอเค มาพูดกันว่า คนเจ๋งๆบางคน เอ่อ อ่านหนังสือเล่มนี้โดยความผิดพลาด แล้วก็ปลุกบางอย่างขึ้นมา Books from Beyond (2015)
I asked her why andshesaidthat'swhereshefelt closest to an idea of being a woman.ฉันถามว่าทำไมล่ะ และแม่ตอบว่านั่นคือตอนที่รู้สึก ถึงใกล้ชิดกับความเป็นผู้หญิงมากที่สุด  ()
... andservantandmaster shall be reunited once more....และบริวารและนายจะกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Andshallyoubemynewromance?And shall you be my new romance? Shall We Dance (2004)
AndsoI'mthroughwith loveAndsoI' mthroughwithlove Spider-Man 3 (2007)
Andstillsofar#And still so far # Enchanted (2007)
- No ifs, ands or buts about it, OK?ไม่มีถ้าหรือแต่สำหรับเรื่องนี้ เข้าใจไหม Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
บริเวณแถบฝน [n. exp.] (børiwēn thaēp fon) EN: rainbands   
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape   
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
เชคแฮนด์[v. exp.] (chēk haēn) EN: shake hands   FR: serrer la main (de qqn)
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry   FR: essuyer les mains
เดินรับแอร์ตามห้างสรรพสินค้า[xp] (doēn rap aē tām hāngsapphasinkhā) FR: prendre l'air frais des grands magasins

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDS    AE1 N D Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

Japanese-English: EDICT Dictionary
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
こすり合わせる;擦り合わせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
たも;タモ[, tamo ; tamo] (n) (See ヤチダモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
ひびの切れた;皹の切れた[ひびのきれた, hibinokireta] (adj-f) chapped (hands) [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands [Add to Longdo]
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking [Add to Longdo]
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset [Add to Longdo]
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top