Search result for

ando

(79 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ando-, *ando*
Possible hiragana form: あんど
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andorหมายถึงอาจมีผลต่อสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดที่รุบุชื่อไว้
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
handoutn. สิ่งให้ทาน,ข่าวแถลง,สิ่งที่ให้เปล่า
mandolin(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
mandolin(n) พิณ,แมนโดลิน
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, there. I'm James kyson lee. and I play Ando.หวัดดี ชั้นคือ เจมส์ ไคสัน ลี ชั้นเล่นเป็นอันโด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Hiro and Ando are trying to save this girl,ฮิโระกับอันโดะพยายามจะช่วยเด็กคนนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Mr. Sadiki, it's Brad Scanlon from Hayes Andover Bank.คุณซาดิกิ ผมแบรด สแกนล่อน จากธนาคารเฮยส์ แอนโดเวอร์ Body of Lies (2008)
Hayes Andover's option to buy this property is gonna expire by the end of the month.เรื่องที่ธนาคารเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ต้องเสร็จภายในเดือนนี้ Body of Lies (2008)
Ando!อันโด Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Then your friend Ando should stay as far away from here as possible.ไปหาตำรวจ แล้วมอบตัว ไม่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Matt. Ando.เธออยู่ที่นี่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Oh, my God. Ando.บางอย่างพาพวกเขา มาอยู่ที่จุดเครื่องตก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Hi. - My name is Ando.สวัสดีครับ ผมชื่ออันโดะ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Ando. He is my friend.อันโดะ เขาเป็นเพื่อนของฉัน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Ando!อันโดะ! Chapter Three 'Building 26' (2009)
Ando collapsed.อันโดะล้มลงไป Chapter Three 'Building 26' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
andoEverybody speaks very highly of Ando.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
เฟร์นานโด อลอนโซ่[n. prop.] (Fēnāndō Alønsō) EN: Fernando Alonso   FR: Fernando Alonso
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng thīdin) EN: landlord ; landowner   FR: propriétaire [m]
เจ้าที่ดิน[n. exp.] (jao thīdin) EN: landowner   
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
การเดินเขา[n. exp.] (kān doēn khao) EN: hiking trip   FR: randonnée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDO    AE1 N D OW0
ANDORAS    AE0 N D AO1 R AH0 Z
ANDORRA    AE0 N D AO1 R AH0
ANDOVER    AE1 N D OW0 V ER0
ANDOLINA    AA0 N D OW0 L IY1 N AH0
ANDONIAN    AE2 N D OW1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Andorra    (n) (a1 n d oo1 r @)
Andover    (n) (a1 n d ou v @ r)
Andorran    (n) (a1 n d oo1 r @ n)
Andorrans    (n) (a1 n d oo1 r @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andorra [geogr.]Andorra (ad) [Add to Longdo]
Andora la Vella (Hauptstadt von Andorra)Andorra la vella (capital of Andorra) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [Add to Longdo]
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安道尔[Ān dào ěr, ㄢ ㄉㄠˋ ㄦˇ, / ] Andorra [Add to Longdo]
安道尔共和国[Ān dào ěr gòng hé guó, ㄢ ㄉㄠˋ ㄦˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Andorra [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
オペランド[おぺらんど, operando] operand [Add to Longdo]
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top