Search result for

alto

(104 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alto-, *alto*
English-Thai: Longdo Dictionary
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
alto clef[N] ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
altogether[ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether[ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether[ADV] แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
alto horn(แอล' โทฮอร์น) =althorn
alto-(คำเสริมหน้า) alti-
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
contralton. เสียงต่ำที่สุดของผู้หญิง,นักร้องหญิงเสียงต่ำดังกล่าว .adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำดังกล่าว
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
altocumulusอัลโตคิวมูลัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
That is the Altoids "Curiously Strong Elbow to the Face" of the game.กับลูกอมอัลทอยดส์ครับ ในช่วง "ช็อตเด็ดเข้มถึงใจ" The Love Guru (2008)
Altogether they... Pay it.- จ่ายไป Burn After Reading (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
What if we could get out of here altogether?สมมุติ ถ้าเราหนีไปจากที่นี่ ไปด้วยกันได้ Public Enemies (2009)
Well, what if we could get Rosie to drop out of homecoming altogether?ดี เป็นยังไงถ้าเราทำให้โรซี่ ออกไปจากโฮมคัมมิ่งควีน Princess Protection Program (2009)
8, altogether.ทั้งหมดแปดแห่งครับ Double Blind (2009)
Orson Hodge is just gonna disappear altogether.ออร์สัน ฮอดจ์ ก็คงกำลังจะหายสาปสูญไปด้วย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Does that mean you're going to stop working altogether?งั้นหมายความว่าคุณจะไม่ทำงานด้วยกันอีกแล้วใช่ไหม? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
It's enough to want to give up women altogether. (chuckles)เซ็งจนอยากเลิก กับผู้หญิงเลยเนอะ Ballad (2009)
This is the alto part. Yep.- นี่มันเสียงอัลโต้ Preggers (2009)
You can take my name off the lottery altogether.คุณสามารภเอาชื่อของฉัน ออกจากการเสี่ยงทั้งหมด Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altoI don't know this problem altogether.
altoWe are eight altogether.
altoThat's 3000 yen altogether.
altoThere were only five person present altogether.
altoThat's altogether wrong.
altoHe doesn't altogether trust me.
altoThe troop was altogether destroyed.
altoOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
altoHe is not altogether a fool.
altoYour work is not altogether satisfactory.
altoBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altoThe plan was altogether spoiled by the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาดเอก[N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ[V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว[ADV] all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ระนาดทุ้ม[N] alto bamboo xylophone, See also: alto xylophone, Example: นักดนตรีกำลังถ่วงระนาดทุ้มด้วยตะกั่ว, Count unit: ราง
ครบ[ADV] altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]
เมฆอัลโตสเตรตัส[n.] (mēk altōsatrētas) EN: altostratus   FR: altostratus [m]
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTO    AE1 L T OW0
ALTOM    AH0 L T AA1 M
ALTON    AO1 L T AH0 N
ALTOS    AE1 L T OW0 Z
ALTOS    AO1 L T OW2 S
ALTOONA    AE2 L T UW1 N AH0
ALTOMARE    AA0 L T OW0 M AA1 R IY0
ALTOBELLI    AA0 L T OW0 B EH1 L IY0
ALTOGETHER    AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) (a1 l t ou)
Alton    (n) (oo1 l t @ n)
altos    (n) (a1 l t ou z)
altogether    (a) (oo2 l t @ g e1 dh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
アルト[, aruto] (n) alto (ita [Add to Longdo]
アルトサックス[, arutosakkusu] (n) alto saxophone [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total, #97,687 [Add to Longdo]
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] altocumulus; high cumulus cloud, #191,342 [Add to Longdo]
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] altostratus; high stratus cloud, #432,423 [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルト[あると, aruto] Alto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viola \Vi"o*la\, n. [It. See {Viol}.] (Mus.)
   An instrument in form and use resembling the violin, but
   larger, and a fifth lower in compass.
   [1913 Webster]
 
   {Viola da braccio} [It., viol for the arm], the tenor viol,
    or viola, a fifth lower than the violin. Its part is
    written in the alto clef, hence it is sometimes called the
    {alto}.
 
   {Viola da gamba} [It., viol for the leg], an instrument
    resembling the viola, but larger, and held between the
    knees. It is now rarely used.
 
   {Viola da spalla} [It., viol for the shoulder], an instrument
    formerly used, resembling the viola, and intermediate in
    size between the viola and the viola da gamba.
 
   {Viola di amore} [It., viol of love: cf. F. viole d'amour], a
    viol, larger than the viola, having catgut strings upon,
    and brass or steel wires under, the keyboard. These,
    sounding sympathetically with the strings, yield a
    peculiarly soft and silvery sound. It is now seldom used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto \Al"to\, n.; pl. {Altos}. [It. alto high, fr. L. altus. Cf.
   {Alt}.]
   1. (Mus.) Formerly the part sung by the highest male, or
    counter-tenor, voices; now the part sung by the lowest
    female, or contralto, voices, between in tenor and
    soprano. In instrumental music it now signifies the tenor.
    [1913 Webster]
 
   2. An alto singer.
    [1913 Webster]
 
   {Alto clef} (Mus.) the counter-tenor clef, or the C clef,
    placed so that the two strokes include the middle line of
    the staff. --Moore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alto
   adj 1: of or being the lowest female voice [syn: {alto},
       {contralto}]
   2: of or being the highest male voice; having a range above that
     of tenor [syn: {countertenor}, {alto}]
   3: (of a musical instrument) second highest member of a group;
     "alto clarinet or recorder"
   n 1: a singer whose voice lies in the alto clef
   2: the lowest female singing voice [syn: {contralto}, {alto}]
   3: the highest adult male singing voice [syn: {countertenor},
     {alto}]
   4: (of a musical instrument) the second highest instrument in a
     family of musical instruments
   5: the pitch range of the lowest female voice

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alto [alto]
   contralto; contralto voice
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 alto
   high; lofty; tall
   height
   loud
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 alto
    high, lofty, tall
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 alto
   contralto; contralto voice
   high; lofty; tall
   loud
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top