Search result for

altered

(37 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altered-, *altered*, alter, altere
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น Rebecca (1940)
I don't want him to think he's in prison, so the house must not be altered.ฉันไม่อยากให้ลูกคิดว่าอยู่ในคุก ห้ามดัดแปลงพื้นที่บ้าน The Bodyguard (1992)
Brain wave pattern altered.ระดับคลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง The Lawnmower Man (1992)
Brain wave pattern altered.ระดับสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง The Lawnmower Man (1992)
The Reverend had an idea, but Morgan had a better one which the Reverend altered and Johnny believed possible.บาทหลวงมีความคิดดี แต่มอร์แกนมีความคิดที่ดีกว่า ซึ่งบาทหลวงไม่เห็นด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I've never seen anyone so much altered as she is since the winter.ฉันไม่เคยเห็นใครเปลี่ยนไป เหมือนที่หล่อนเป็นตั้งแต่ฤดูหนาว Episode #1.5 (1995)
But stealing trousers from your father and getting them altered for yourself is just plain wrong!แต่ขโมยกางเกงของพ่อไป... เอาไปแก้เป็นไซส์ตัวเอง... มันผิดเกินอภัย Malèna (2000)
You have many questions. Though the process has altered your consciousness you remain irrevocably human.คุณมีคำถามมากมาย ซึ่งจากกระบวนการทางความคิดของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
It's fundamentally altered our DNA.มันเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน DNA ของเรา. Fantastic Four (2005)
The cloud has fundamentally altered our DNA.เมฆนั่นเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน DNA ของเรา. Fantastic Four (2005)
He will be altered quite a bitเค้าจะถูกทำให้ต่างออกไปเล็กน้อย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alteredI altered my typical lunch and had a steak instead.
alteredShe altered her old clothes to make them look more fashionable.
alteredShe altered her plans.
alteredShe altered joy with grief.
alteredShe has altered a great deal since then.
alteredShe has altered the way she does her hair.
alteredThat altered the aspect of the case.
alteredThe town has altered a great deal since then.
alteredThe town has altered a lot in the last two years.
alteredThis coat must be altered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
ต่างกัน[adj.] (tāngkan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied   FR: différent ; divergent

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTERED    AO1 L T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altered    (v) (oo1 l t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
写真画[しゃしんが, shashinga] (n) digitally altered photograph (e.g. made to look like an oil painting) [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) altering pronunciation or meaning; word with altered pronunciation or meaning; (2) (abbr) (See 転句・てんく) turning or twisting part of a text (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
変わる(P);変る[かわる, kawaru] (v5r,vi) (1) to change; to be transformed; to be altered; to vary; (2) to move to; (3) (usu. as 変わった, 変わっている) (See 変わった,変わっている) to be different; to be uncommon; to be unusual; (P) [Add to Longdo]
変性意識状態[へんせいいしきじょうたい, henseiishikijoutai] (n) trance; an altered state of consciousness [Add to Longdo]
補作[ほさく, hosaku] (n) adding something to or altering a finished work of art; something added or altered in this manner [Add to Longdo]
無修正[むしゅうせい, mushuusei] (n,adj-no) unaltered; uncensored; unexpurgated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alter \Al"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Altered}; p. pr. & vb. n.
   {Altering}.] [F. alt['e]rer, LL. alterare, fr. L. alter
   other, alius other. Cf. {Else}, {Other}.]
   1. To make otherwise; to change in some respect, either
    partially or wholly; to vary; to modify. "To alter the
    king's course." "To alter the condition of a man." "No
    power in Venice can alter a decree." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It gilds all objects, but it alters none. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       My covenant will I not break, nor alter the thing
       that is gone out of my lips.     --Ps. lxxxix.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. To agitate; to affect mentally. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To geld. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Change}, {Alter}.
 
   Usage: Change is generic and the stronger term. It may
      express a loss of identity, or the substitution of one
      thing in place of another; alter commonly expresses a
      partial change, or a change in form or details without
      destroying identity.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altered
   adj 1: changed in form or character without becoming something
       else; "the altered policy promised success"; "following
       an altered course we soon found ourselves back in
       civilization"; "he looked...with clouded eyes and with an
       altered manner of breathing"- Charles Dickens [ant:
       {unaltered}, {unchanged}]
   2: having testicles or ovaries removed [syn: {altered},
     {neutered}]
   3: changed in order to improve or made more fit for a particular
     purpose; "seeds precisely adapted to the area"; "instructions
     altered to suit the children's different ages" [syn:
     {adapted}, {altered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top