Search result for

addis

(40 entries)
(1.2418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addis-, *addis*, addi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Addis Ababa    [N] ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย
Addison's disease    [N] โรคที่เกิดจากการบกพร่องของต่อมอดรีนัล(Adrenal)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Addison's disease; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addison's Diseaseแอดดิสัน, โรค; โรคแอ็ดดิสัน; โรคแอดิสัน; โรคของแอดดิสัน; โรคที่แอดรินัลคอร์เทกซ์ทำงานน้อยลงอย่างเรื้อรัง; ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก; โรคแอดดิสัน; การทำงานของต่อมหมวกไตน้อยไป [การแพทย์]
Addison's diseaseโรคแอดดิสัน, โรคที่เกิดจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ถูกทำลายจนไม่สามารถ สร้างฮอร์โมนได้ อาการสำคัญของโรคคือ ซูบ ผอม ผิวหนังตกกระ ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ต่าง ๆ ได้ กระเพาะและลำไส้ไม่ทำงานและถึงตายในที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Addisonian Crisisวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน [การแพทย์]
Addist Testวิธีการทดสอบการทำงานของไต [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
caddisflyn. แมลงปีกคู่มีขนชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I falsified my renewal. I put down 1060 West Addison.ผมเขียน1060aแอดิโซนทิศตะวันตก The Blues Brothers (1980)
1060 West Addison.1060แอย แอดิสโอนตะวันตก The Blues Brothers (1980)
Matthew Addison. I'm not getting a match.แมตทิว แอเดอสัน ผมไม่ควรได้รับแบบนี้ Resident Evil (2002)
Addison is gone,burke isn't around, and you and grey aren't smelling each other in the elevators anymore.แอดิสันไปแล้ว,เบิร์คก็ไม่อยู่ และคุณกับเกรย์ก็ไม่ยิ้มเวลาขึ้นลิฟท์อีกแล้ว A Change Is Gonna Come (2007)
Look,mark-- no,I didn't come to seattle for addison.งี้นะ,มาร์ค ไม่,ฉันไม่ได้มาที่ซีแอทเทิลนี้เพื่อแอดิสัน A Change Is Gonna Come (2007)
Addison and I did counseling.แอดดิสันกับผมก็เคยทำ Rise Up (2008)
On Addison.ถนนเอ็ดดิสัน Public Enemies (2009)
John Dillinger's holed up at 1148 Addison.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์หลบอยู่ที่ 1148 เอ็ดดิสัน Public Enemies (2009)
But now I've got it. Ned has Addison's disease.แต่ตอนนี้ ผมเข้าใจแล้ว เน็ดมีปัญหาโรคต่อม อะดรีนัลบกพร่อง Black Swan (2009)
If he's got Addison's, then his body is making melanin compounds instead of adrenaline.ถ้าเขาเป็นโรคต่อม อะดรีนัลบกพร่อง งั้นร่างกายเขาก็ต้องผลิต องค์ประกอบสารเมลานิน แทนที่จะผลิตอะดรีนาลิน Black Swan (2009)
Yeah. I know what Addison's disease is.ใช่ฉันรู้ว่าโรคต่อม อะดรีนัลบกพร่องคืออะไร Black Swan (2009)
He's got adrenal crisis. He's got Addison's disease.เขามีปัญหาสารอะดรินาลีน เขาเป็นโรคต่อมอดรีนัล บกพร่อง Black Swan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: turnip ; raddish   FR: navet [m]
โรคแอดดิสัน[n. exp.] (rōk Aētdisan) EN: Addison's disease   FR: maladie d'Addison

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDIS    AA1 D IH2 S
ADDISON    AE1 D AH0 S AH0 N
ADDISON'S    AE1 D AH0 S AH0 N Z
ADDIS-ABABA    AA1 D IH2 S AH0 B AA1 B AH0
ADDIS-ABABA    AA1 D IY0 S AH0 B AA1 B AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Addis Ababa    (n) - (a2 d i s - a1 b @ b @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジソン症候群[アジソンしょうこうぐん, ajison shoukougun] (n) Addison's syndrome [Add to Longdo]
アジソン病[アジソンびょう, ajison byou] (n) Addison's disease [Add to Longdo]
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
悪っぽい[わるっぽい, waruppoi] (adj-i) baddish; badish [Add to Longdo]
沙虫;石蚕[いさごむし, isagomushi] (n) (See 飛螻蛄) caddis worm; caddis-worm (caddisfly larva) [Add to Longdo]
川虫[かわむし, kawamushi] (n) aquatic insect larva (esp. of caddisflies, mayflies, etc.) [Add to Longdo]
飛螻蛄;石蚕[とびけら;トビケラ, tobikera ; tobikera] (n) (uk) caddisfly; caddis fly (any moth-like insect of the order Trichoptera) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, / ] Addis Ababa (capital of Ethiopia) [Add to Longdo]
艾迪生[Ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, ] Addison (name); Addison, city in United States [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top