Search result for

adder

(68 entries)
(0.6814 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adder-, *adder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adder[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine
adder[N] ผู้บวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
bladder(แบลค'เดอะ) n. กระเพาะปัสสาวะ,ถุง,ยางใน
gas bladder n.ถุงอากาศ,ถุงอากาศลอยตัวของปลา
ladder(แลด'เดอะ) n. บันได,ขั้นบันได,สิ่งที่เป็นขั้นตอน,สิ่งที่เป็นอนุกรม,เส้นด้ายยุ่ง, Syn. bridge
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้

English-Thai: Nontri Dictionary
adder(n) อสรพิษ
bladder(n) กระเพาะปัสสาวะ
ladder(n) บันไดปีน
stepladder(n) บันไดพับ,บันไดพาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adder-subtracterวงจรบวกลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This album's by the sax player Cannonball Adderleyนี่เป็นแผ่นเสียงของนักเป่าแซ็ก Cannonball Adderley Swing Girls (2004)
I'll sell you some of my Adderall.งั้น ฉันแบ่งขายยากระตุ้นให้มั้ย Juno (2007)
THE ABILITY TO CLONE MYSELF AND A YEAR'S SUPPLY OF ADDERALL.ผมมีหญิงสองคนที่ไปโบสถ์เดียวกัน หมอคนเดียวกัน ซื้อกับข้าวร้านเดียวกัน The Angel Maker (2008)
The Adderhead's henchman.เป็นลูกน้องของเศียรอสรพิษ Inkheart (2008)
The Adderhead, Capricorn and the Fire Raisers.เศียรอสรพิษ คาปริคอร์น \ นักวางเพลิง Inkheart (2008)
You're little Annie Adderall.ใช่ และคุณคือได้หนุ่มบ้านนอกงี่เง่า ที่ชวดทุนการศึกษาไป Pilot (2009)
- * little annie adderall * * was an outcast in high school ** Little Annie Adderall * * Was an outcast in high school * Debate 109 (2009)
Steroids and Adderall I can dump on the street.ยาสเตียรอยด์และยาปลุกอารมณ์ทางเพศ ฉันเอาไปปล่อยขายตามท้องถนนได้ Turning and Turning (2010)
I'm sure he'll gladly suck up the Adderall.ฉันแน่ใจว่าเขา จะพอใจยาปลุกอารมณ์ทางเพศ Turning and Turning (2010)
And then I needed adderall to wake back up,แล้วผมต้องใช้ยากระตุ้น เพื่อให้ตื่น Damien Darko (2011)
And, yes, I've had a lot of Adderall, so...และก็นะ ฉันเทคยามาเยอะไปหน่อยเลย... Second Chance at First Line (2011)
How much Adderall have you had today? A lot. Doesn't matter.กินอะดรีรอลไปกี่เม็ดเนี่ย? เยอะ ช่างมันเหอะ Wolf Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[n.] (bandai) EN: ladder   FR: échelle [f]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บันไดหนีไฟ[n. exp.] (bandai nī fai) EN: ladder; steel sadder   FR: échelle métallique [f]
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
กระไดปีน[n.] (kradai pīn) EN: ladder   FR: échelle [f]
กระไดปลา[n. exp.] (kradai plā) EN: fish ladder   FR: passe à poissons [f] ; échelle à poissons [f]
กระไดทอง[n. exp.] (kradai thøng) EN: golden ladder ; stepping-stone   
กระเพาะปัสสาวะ[n.] (kraphǿ patsāwa) EN: urinary bladder ; bladder   FR: vessie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDER    AE1 D ER0
ADDERLEY    AH0 D ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adder    (n) (a1 d @ r)
adders    (n) (a1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei [Add to Longdo]
パフアダー[, pafuada-] (n) puff adder (Bitis arietans) [Add to Longdo]
ヨーロッパ鎖蛇[ヨーロッパくさりへび, yo-roppa kusarihebi] (n) (uk) European adder (Vipera berus) [Add to Longdo]
ラダー[, rada-] (n) (1) rudder; (2) {comp} ladder (PLC programming paradigm) (programing); (P) [Add to Longdo]
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse [Add to Longdo]
ローズマダー[, ro-zumada-] (n) rose madder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm) [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加算器[かさんき, kasanki] adder [Add to Longdo]
全加算器[ぜんかさんき, zenkasanki] full adder [Add to Longdo]
直列加算器[ちょくれつかさんき, chokuretsukasanki] serial adder [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adder \Add"er\, n. [See {Add}.]
   One who, or that which, adds; esp., a machine for adding
   numbers.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adder \Ad"der\, n. [OE. addere, naddere, eddre, AS. n[ae]dre,
   adder, snake; akin to OS. nadra, OHG. natra, natara, Ger.
   natter, Goth. nadrs, Icel. na[eth]r, masc., na[eth]ra, fem.:
   cf. W. neidr, Gorn. naddyr, Ir. nathair, L. natrix, water
   snake. An adder is for a nadder.]
   1. A serpent. [Obs.] "The eddre seide to the woman."
    --Wyclif. Gen. iii. 4. )
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A small venomous serpent of the genus {Vipera}. The
      common European adder is the {Vipera berus} or {Pelias
      berus}. The puff adders of Africa are species of
      {Clotho}.
    (b) In America, the term is commonly applied to several
      harmless snakes, as the {milk adder}, {puffing adder},
      etc.
    (c) Same as {Sea Adder}.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the sculptures the appellation is given to several
      venomous serpents, -- sometimes to the horned viper
      ({Cerastles}).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adder
   n 1: a person who adds numbers
   2: a machine that adds numbers
   3: small terrestrial viper common in northern Eurasia [syn:
     {adder}, {common viper}, {Vipera berus}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 adder [ɑdər]
   adder; viper
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top