Search result for

adaptive

(38 entries)
(0.0675 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptive-, *adaptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adaptive    [ADJ] ซึ่งปรับตัวได้, Syn. adaptable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive normพวกปรับตัวได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive radiation; adaptive divergenceการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptiveการปรับตัว [การแพทย์]
Adaptive Behaviorการปรับตัว [การแพทย์]
Adaptive filterวงจรกรองแบบปรับตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adaptive Functionการปรับตัว [การแพทย์]
Adaptive Learningการเรียนรู้เชิงปรับตัว [การจัดการความรู้]
Adaptive Valueค่าปรับตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're clearly a highly adaptive species.เห็นชัดว่ามันพัฒนาตัวเองได้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
He gathered a large team to help him handle the immense amounts of data and used a new technique called adaptive optics to make the images of these distant stars sharper.ฮาร์ดมีลางสังหรณ์ว่าหลุมดำ อาจจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ มหาศาลของแรงโน้มถ่วง ก่อให้เกิดหลายสิบของดาว ที่จะหมุนคว้างอยู่รอบ ๆ The Riddle of Black Holes (2010)
The effect of this adaptive optics you can see on the right-hand side.จะช่วยให้เขาจัดการกับจำนวน เงินที่มหาศาลของข้อมูล และใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่าเลนส์ปรับ The Riddle of Black Holes (2010)
With his adaptive operating system, he recognizes patterns and rewrites his fight code instantaneously.ด้วยระบบสมองกลที่ พลิกแพลงได้ตลอด สามารถคำนวนเดาทางคู่ต่อสู้ และเขียนโค๊ดโปรแกรมใหม่เพื่อรับมือ ไปพร้อมกัน Real Steel (2011)
Adaptive, but ultimately isolating.ปรับตัวเก่ง,แต่ชอบแยกตัว Big Feet (2012)
But if I were afraid of the dark, that would be a totally rational, adaptive evolutionary response.แต่ถ้าฉันกลัวความมืด มันจะเปลี่ยนแปลงอย่าง ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปได้ See Ya (2012)
Our species is nothing, if not adaptive.สายพันธุ์ของเราคืออะไร ถ้าไม่ปรับตัว The World Set Free (2014)
Do not underestimate their intelligence and their adaptive capabilities.อย่าประมาทสติปัญญาและ ความสามารถปรับตัวของมัน Life (2017)
Try using NP-safe adaptive search. - You okay? - Thanks for asking, Edgar.คุณโอเคนะ / ขอบใจที่ถามเอ็ดการ์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Teach me to be more adaptive.สอนฉันที ให้เคยชิน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTIVE    AH0 D AE1 P T IH0 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
anpassungsfähige Regelung oder Steuerungadaptive control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
アダプティヴ[, adaputeivu] (n) adaptive [Add to Longdo]
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] (n) {comp} Adaptive Delta Modulation [Add to Longdo]
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] (n) {comp} adaptive control system [Add to Longdo]
適応的期待[てきおうてききたい, tekioutekikitai] (n) adaptive expectations [Add to Longdo]
適応的差分パルス符号変調[てきおうてきさぶんパルスふごうへんちょう, tekioutekisabun parusu fugouhenchou] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] (n) {comp} Adaptive Transform Coding; ATC [Add to Longdo]
適応放散[てきおうほうさん, tekiouhousan] (n) adaptive radiation [Add to Longdo]
補償光学[ほしょうこうがく, hoshoukougaku] (n) adaptive optics (esp. in a telescope) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ˋ, / ] adaptive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation [Add to Longdo]
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system [Add to Longdo]
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adaptive \A*dapt"ive\, a.
   Suited, given, or tending, to adaptation; characterized by
   adaptation; capable of adapting. --Coleridge. --
   {A*dapt"ive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptive
   adj 1: having a capacity for adaptation; "the adaptive coloring
       of a chameleon" [syn: {adaptive}, {adaptative}] [ant:
       {maladaptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top