Search result for

actually

(67 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually-, *actually*, actual
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actually[ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)

English-Thai: Nontri Dictionary
actually(adv) ตามจริง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Actually, as strange as it sounds, I'm here to see youถึงมันจะฟังดูประหลาดก็เถอะ แต่ฉันมาเพื่อพบนาย The Serena Also Rises (2008)
Several somethings, actually.อันที่จริงหลายอย่างเลย The Ex-Files (2008)
Yeah, I-I gave it to her, actually, but she never read it.- ผมเคยเอาให้เธออ่านแล้ว แต่เธอไม่เคยเปิดมันดูเลย The Ex-Files (2008)
I'm actually looking to speak to her husband.ที่จริงฉันอยากพบสามีของเธอน่ะ The Ex-Files (2008)
I actually have to get the assignments I missed yesterday.ฉันต้องไปเอางานที่เมื่อวานไม่มาแล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
I was actually on my way out.ที่จริงผมกำลังจะออกไปข้างนอกน่ะ The Ex-Files (2008)
Oh, am I crazy or is it actually getting cooler?นี่ฉันบ้าหรือว่ามันกำลังหนาวขึ้นจริงๆเนี่ย The Dark Night (2008)
Because I actually did want you.เพราะที่จริงผมก็ต้องการคุณ The Dark Night (2008)
Actually, I was looking for him myself.ที่จริงต้องเป็นฉันนะที่ตามหาเขา The Dark Night (2008)
Actually, Serena, can we have a second?เซรีน่าขอเวลาซักแป๊ปได้ไหม Never Been Marcused (2008)
I mean it would be kind of nice to have someone who could actually be there.ผมหมายถึง มันคงจะรู้สึกดีมากๆ ที่จะมีใครซักคนที่จะอยู่ด้วยกันตรงนั้น Never Been Marcused (2008)
But I actually do know you, Nate.แต่ฉันก็ยังรู้จักเธอดีเหมือนเดิม เนท Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuallyActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actuallyActually, I did not witness the traffic accident.
actuallyActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
actuallyActually, I have a favor to ask of you.
actuallyActually, I haven't gotten any letters yet.
actuallyActually it might be a good idea to start right now.
actuallyActually it was only a rumor.
actuallyActually, it was only a rumor.
actuallyActually I wrote her a card.
actuallyActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
actuallyActually, that's what I thought.
actuallyActually, the earth is getting warmer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
อย่างเป็นจริงเป็นจัง[ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง
ที่จริง[ADV] actually, See also: in fact, as a matter of fact, Syn. ที่แท้, แท้จริง, แท้, แน่นอน, Example: ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้
ที่แท้[CONJ] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริง, Example: เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย
จริงอยู่[ADV] in fact, See also: actually, Syn. ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, Example: จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน, Thai definition: คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
แท้[ADV] really, See also: actually, truly, indeed, in fact, certainly, genuinely, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน, Thai definition: อย่างเป็นความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually   FR: clairement ; vraiment
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām pen jing) EN: actually ; indeed ; really ; truly   FR: réellement
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality   FR: vraiment ; réellement
ที่จริง[adv.] (thījing ) EN: actually ; in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; en réalité ; à vrai dire
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaējing) EN: actually   FR: absolument ; vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUALLY    AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH L IY0
ACTUALLY    AE1 K CH L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actually    (a) (a1 k ch u l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
实则[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact, #20,187 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actually \Ac"tu*al*ly\, adv.
   1. Actively. [Obs.] "Neither actually . . . nor passively."
    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. In act or in fact; really; in truth; positively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actually
   adv 1: in actual fact; "to be nominally but not actually
       independent"; "no one actually saw the shark"; "large
       meteorites actually come from the asteroid belt" [syn:
       {actually}, {really}]
   2: used to imply that one would expect the fact to be the
     opposite of that stated; surprisingly; "you may actually be
     doing the right thing by walking out"; "she actually spoke
     Latin"; "they thought they made the rules but in reality they
     were only puppets"; "people who seem stand-offish are in
     reality often simply nervous" [syn: {actually}, {in reality}]
   3: at the present moment; "the transmission screen shows the
     picture that is actually on the air"
   4: as a sentence modifier to add slight emphasis; "actually, we
     all help clear up after a meal"; "actually, I haven't seen
     the film"; "I'm not all that surprised actually"; "she hasn't
     proved to be too satisfactory, actually"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top