Search result for

acting

(71 entries)
(1.8633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acting-, *acting*, act
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acting[N] การแสดง, Syn. performing, playing
acting[ADJ] ที่รักษาการแทน, See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว, Syn. temporary, substitute, substituting, Ant. official, confirmed
acting[ADJ] เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
coactingvt.,vi. กระทำร่วมกัน,ทำร่วมกัน, See also: coactive adj. ดูcoact coactivity n. ดูcoact
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic

English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Actingชอบเล่นแสดงบทบาทมาก, การกระทำ [การแพทย์]
Acting Insulin, Intermediateอินสุลินที่ออกฤทธิ์ได้ระยะเวลายาวปานกลาง [การแพทย์]
Acting teachersครูสอนการแสดง [TU Subject Heading]
Acting, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Acting, Shortมีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant (n UK ) ว่าที่ร้อยตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ The Godfather (1972)
I was acting in the town's best interest.ผมทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมืองผม Jaws (1975)
You were acting in the town's best interest. That's why you'll do the right thing.คุณทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมือง คุณถึงจะทําสิ่งที่ถูกต้องไง Jaws (1975)
She was acting very strange.เธอมีท่าทางแปลกๆ. Suspiria (1977)
Just because our governments are acting like asses doesn't mean we have to.เพียงเพราะรัฐบาลของเรา มีพฤติกรรมเช่นลา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Indy, you're acting awfully strange.อินดีที่คุณกำลังทำตัวแปลกชะมัด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Was it because she was acting under orders from the person who later killed her?มันเป็นเพราะเธอทำตามคำสั่ง จากคนซึ่งต่อมาฆ่าได้เธอ? Clue (1985)
You're acting strangely.ทำตัวแปลกๆ Vampire Hunter D (1985)
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน Vampire Hunter D (1985)
You've been acting psycho all day.เห็นแกประสาทแดกทั้งวันเลย Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actingActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
actingAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
actingHe doesn't mean it; he's just acting.
actingHe is acting for the chief director.
actingHe is acting on his own behalf.
actingHe isn't really sad; he's only acting.
actingHer acting is on the level of a professional.
actingHer nature takes more kindly to acting than to any other kind of job.
actingHis acting is far from being perfect.
actingHis acting left nothing to be desired.
actingI am acting for my father.
actingIt seems like that she wasn't acting back then; they were her real feelings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฏศิลป์[N] dancing art, See also: acting art, playing art, Syn. การฟ้อนรำ, นาฏกรรม, Example: ทางวิทยาลัยต้องการครูสอนนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก, Count unit: ชนิด, แบบ, Thai definition: ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ, Notes: (สันสกฤต)
การรักษาการ[N] being on duty, See also: acting for, being in charge, Syn. การทำหน้าที่แทน, การปฏิบัติแทน, Example: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย, Thai definition: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
การเล่นละคร[N] performance, See also: acting in the play, Syn. การแสดงละคร, Example: การเล่นละครตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นคนกล้าแสดงออก
ว่าที่[N] acting (as a higher rank), See also: acting (for), Example: ขณะนี้เขาได้รับยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีประจำกรมตำรวจ, Thai definition: กระทำหน้าที่ในตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
ปฏิบัติราชการแทน[X] (patibat rātchakān thaēn) EN: acting   
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
ผู้รั้ง[n.] (phūrang) EN: acting officer   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTING    AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acting    (v) (a1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
ぷいと[, puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly [Add to Longdo]
アクティング[, akuteingu] (n) acting [Add to Longdo]
アクティングアウト[, akuteinguauto] (n) acting out [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
コンパクト化[コンパクトか, konpakuto ka] (n,vs) compacting [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate [Add to Longdo]
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, ] acting magistrate; temporary official (in former times) [Add to Longdo]
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, ] acting; performing skills [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Act \Act\, v. t. [imp. & p. p. {Acted}; p. pr. & vb. n.
   {Acting}.] [L. actus, p. p. of agere to drive, lead, do; but
   influenced by E. act, n.]
   1. To move to action; to actuate; to animate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Self-love, the spring of motion, acts the soul.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform; to execute; to do. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       That we act our temporal affairs with a desire no
       greater than our necessity.      --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Industry doth beget by producing good habits, and
       facility of acting things expedient for us to do.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Uplifted hands that at convenient times
       Could act extortion and the worst of crimes.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To perform, as an actor; to represent dramatically on the
    stage.
    [1913 Webster]
 
   4. To assume the office or character of; to play; to
    personate; as, to act the hero.
    [1913 Webster]
 
   5. To feign or counterfeit; to simulate.
    [1913 Webster]
 
       With acted fear the villain thus pursued. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To act a part}, to sustain the part of one of the characters
    in a play; hence, to simulate; to dissemble.
 
   {To act the part of}, to take the character of; to fulfill
    the duties of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acting \Act"ing\, a.
   1. Operating in any way.
    [1913 Webster]
 
   2. Doing duty for another; officiating; as, an acting
    superintendent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acting
   adj 1: serving temporarily especially as a substitute; "the
       acting president"
   n 1: the performance of a part or role in a drama [syn:
      {acting}, {playing}, {playacting}, {performing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top