Search result for

accost

(33 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accost-, *accost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา Lucky Thirteen (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
Mr. Jane,this isn't acceptable.First you accost my father-- oh,i wouldn't use the word "accost."คุณเจน นี่มันมากเกินไปแล้วนะ คุณไปพูดจาไม่ดีกับพ่อฉัน ผมคงไม่ใช้ คำว่า พูดไม่ดี The Scarlet Letter (2009)
I'm sorry to accost you here.ผมขอโทษที่ทักคุณตรงนี้ Human (2010)
You've been accosting my agents looking for the flag.คุณทำร้ายคนของผม พยายามตามหาธง Identity Crisis (2012)
Like telling him how you verbally accosted us last night?เช่นบอกเขาว่าเมื่อคืนนี้ เธอกล่าวหาเราเสียๆ หายๆ ยังไงน่ะเหรอ Reckoning (2012)
But now that you accosted me during my me time,แต่ตอนนี้ที่คุณมาล้ำเส้นผม ในเวลาส่วนตัว Zane vs. Zane (2013)
"The night before, he had been accostedคืนก่อนที่เขาจะได้รับการทักทาย Kiss of the Muse (2013)
After the bar fight, apparently he accosted some family in their house.หลังจากก่อเหตุที่บาร์ ดูเหมือนเขาจะบุกไปอีกบ้าน PTZD (2013)
I'm gonna go, let you do your thing and then maybe if you're feeling forgiving you can... forget the whole me accosting you in the bathroom with too much information when you just want to be alone and then rambling on and onฉันจะปล่อยให้เธอทำธุระส่วนตัว เพื่อเธอจะคิดอะไรได้ อย่างการให้อภัย ฉันที่มาทักทายเธอในห้องน้ำ Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accostThe beggar accosted me for money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see   FR: accoster
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบฝั่ง[v. exp.] (thīep fang) FR: accoster ; aborder
เทียบท่า[v. exp.] (thīep thā) EN: enter the port   FR: accoster ; aborder

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOST    AH0 K AO1 S T
ACCOSTED    AH0 K AA1 S T AH0 D
ACCOSTING    AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accost    (v) (@1 k o1 s t)
accosts    (v) (@1 k o1 s t s)
accosted    (v) (@1 k o1 s t i d)
accosting    (v) (@1 k o1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
話し掛ける(P);話しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1,vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, v. i.
   To adjoin; to lie alongside. [Obs.] "The shores which to the
   sea accost." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\, n.
   Address; greeting. [R.] --J. Morley.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\ (#; 115), v. t. [imp. & p. p. {Accosted}; p.
   pr. & vb. n. {Accosting}.] [F. accoster, LL. accostare to
   bring side by side; L. ad + costa rib, side. See {Coast}, and
   cf. {Accoast}.]
   1. To join side to side; to border; hence, to sail along the
    coast or side of. [Obs.] "So much [of Lapland] as accosts
    the sea." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach; to make up to. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak to first; to address; to greet. "Him, Satan thus
    accosts." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accost
   v 1: speak to someone [syn: {address}, {accost}, {come up to}]
   2: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited by
     a prostitute"; "The young man was caught soliciting in the
     park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top