Search result for

-worry-

(54 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worry, *worry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worry[VI] วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ
worry[VT] ทำให้วิตกกังวล, See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. agitate, disturb, upset, Ant. calm, comfort
worry[N] ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity
worry[N] สาเหตุของความวิตกกังวล, See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
worry[N] ช่วงเวลาที่วิตกกังวล, See also: ช่วงที่มีความทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ
worry(vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry.Don't worryHaunted (2015)
But don't worry, B.แต่ไม่ต้องห่วงนะ บี The Serena Also Rises (2008)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Worry about stuff, you know?ห่วงเรื่องสิ่งต่างๆ เข้าใจใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
But don't worry. I'll get you home in timeแต่อย่าห่วงเลย ฉันจะไปส่งเธอตรงเวลาแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
Don't worry.อย่ากังวล Pret-a-Poor-J (2008)
Don't worry. I have a table for you. Wait!ไม่ต้องห่วง ผมมีโต๊ะ สำหรับพวกคุณ There Might be Blood (2008)
Oh, she's cool. Don't worry.เธอเจ๋งมาก ไม่ต้องห่วง There Might be Blood (2008)
No, don't-- don't worry about jenny.ไม่ อย่า อย่ากังวลเรื่องเจนนี่เลย There Might be Blood (2008)
Dan, please. I have to worry about you now?แดน ได้โปรด ฉันกังวลเรื่องแกตอนนี้งั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
Don't worry.อย่างเธอฉันยืนให้รถเมล์เฉี่ยวยังเสียวกว่าอีก, โลอีส. Committed (2008)
Don't worry, Lois.- ฉันคงหยุดเรื่องพวกนี้ได้. Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worryAs long as I know the money is safe, I will not worry about it.
worryAs regards result, you don't have to worry.
worryAs regards the result, you need not worry so much.
worryBecause she believed in God, she had nothing to worry about.
worryBit of a worry with the way she dotes on her brother, isn't it?
worryDon't worry.
worryDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.
worryDon't worry about it!
worryDon't worry about it.
worryDon't worry about making lots of sales.
worryDon't worry about making mistakes.
worryDon't worry about me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊กซิม[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
ปวดหัว[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้เขาต้องปวดหัวมานานพอสมควร เพราะยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที
วิตกกังวล[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ
ความห่วงใย[N] worry, See also: care, anxiety, concern, Syn. ความห่วง, ความกังวล, Example: แม่ทุกคนมีความห่วงใยในลูกของตนเสมอ, Thai definition: การที่มีใจกังวลอยู่, การที่มีทุกข์กังวลอยู่
กลุ้มใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
ห่วงใย[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่
ลำบากใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai definition: ไม่สบายใจที่จะทำ
พะวง[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง, Example: ผู้หญิงที่มีครรภ์มักจะมัวพะวงว่าตนเองจะอ้วนเกินไปหรือเด็กจะอ้วนเกินไปแล้วคลอดยาก
พิพักพิพ่วน[V] hesitate, See also: worry, Syn. กระอักกระอ่วน, อักอ่วน, รวนเร, Example: เธอรู้สึกพิพักพิพ่วนไม่รู้ว่าจะบอกความจริงกับเขาดีหรือไม่, Thai definition: รู้สึกลังเลใจหรือสับสนที่จะกล่าวออกมา
มุ่น[V] worry, See also: be anxious, be concerned, be apprehensive, Syn. กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Example: สิ่งที่โลกมุสลิมมุ่นมากที่สุดคือ การเข้ามาของตะวันตกและพันธมิตรในดินแดนซาอุ, Thai definition: กังวลอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงหน้าห่วงหลัง[v. exp.] (huang nā huang lang) EN: worry   

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRY    W ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worry    (v) (w uh1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorgenfalte {f}worry line [Add to Longdo]
Sorge {f} | Sorgen {pl} | Sorge haben, dass ...worry | worries | to be worried that ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使烦恼[shǐ fán nǎo, ㄕˇ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 使 / 使] worry [Add to Longdo]
提心[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] worry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Worried}; p. pr. & vb. n.
   {Worrying}.] [OE. worowen, wirien, to strangle, AS. wyrgan in
   [=a]wyrgan; akin to D. worgen, wurgen, to strangle, OHG.
   wurgen, G. w["u]rgen, Lith. verszti, and perhaps to E.
   wring.]
   [1913 Webster]
   1. To harass by pursuit and barking; to attack repeatedly;
    also, to tear or mangle with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       A hellhound that doth hunt us all to death;
       That dog that had his teeth before his eyes,
       To worry lambs and lap their gentle blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or beset with importunity, or with care an
    anxiety; to vex; to annoy; to torment; to tease; to fret;
    to trouble; to plague. "A church worried with
    reformation." --South.
    [1913 Webster]
 
       Let them rail,
       And worry one another at their pleasure. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Worry him out till he gives consent. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass with labor; to fatigue. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. i.
   To feel or express undue care and anxiety; to manifest
   disquietude or pain; to be fretful; to chafe; as, the child
   worries; the horse worries.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, n.; pl. {Worries}.
   A state of undue solicitude; a state of disturbance from care
   and anxiety; vexation; anxiety; fret; as, to be in a worry.
   "The whir and worry of spindle and of loom." --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worry
   n 1: something or someone that causes anxiety; a source of
      unhappiness; "New York traffic is a constant concern";
      "it's a major worry" [syn: {concern}, {worry}, {headache},
      {vexation}]
   2: a strong feeling of anxiety; "his worry over the prospect of
     being fired"; "it is not work but worry that kills"; "he
     wanted to die and end his troubles" [syn: {worry}, {trouble}]
   v 1: be worried, concerned, anxious, troubled, or uneasy; "I
      worry about my job"
   2: be concerned with; "I worry about my grades" [syn: {worry},
     {care}]
   3: disturb the peace of mind of; afflict with mental agitation
     or distress; "I cannot sleep--my daughter's health is
     worrying me" [syn: {worry}, {vex}] [ant: {assure},
     {reassure}]
   4: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]
   5: lacerate by biting; "the dog worried his bone"
   6: touch or rub constantly; "The old man worried his beads"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top