Search result for

-well-

(70 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: well, *well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well[SL] อย่างสุดๆ
well[N] บ่อน้ำ, See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน, Syn. hollow, pit, shaft
well[N] แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well[N] ปล่อง, See also: ช่อง
well[N] ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well[VI] ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well[ADV] ดี, See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well[ADV] อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly
well[ADV] อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well[ADJ] ดี, See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,

English-Thai: Nontri Dictionary
well(adv) ดี,เรียบร้อย,สบายดี,ทีเดียว,ชอบแล้ว,เต็มที่
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์
well(vi) พุ่ง,ซึม,ไหล,ทะลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, you can't.เอ่อ ไม่ได้หรอก The Serena Also Rises (2008)
Well, uh, maybe I should teach him some manners then.ถ้างั้นฉันขอสั่งสอนมันหน่อยแล้วกัน The Serena Also Rises (2008)
Well, maybe later.ไว้คราวหน้าก็ได้ครับ The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
Ah. Well, look, you know, I-I-I got to admit,อ้า ฟังนะ ฉันต้องยอมรับเลยละ The Serena Also Rises (2008)
I heard Jenny wasn't feeling well, so I brought her some chicken soup.หนูได้ยินว่าเจนนี่ไม่ค่อยสบาย หนูก็เลยซื้อซุปไก่มาฝากเธอค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
Well, now you do.ตอนนี้เธอก็รู้แล้วไง The Serena Also Rises (2008)
- Well, the dress fits. - Mm-hmm.อะ ชุดพอดีเลยทีเดียว The Serena Also Rises (2008)
Well, kirsten Dunst?KirsteN Dunst หรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Or a... Well, it's very tasteful, I assure you.Nit มีรสนิยมมากจ้ะ แม่รับรองได้ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wellA ballet theater is a place in which I can study motion well.
wellA boy your age ought to behave well.
wellA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
wellA cat contrasts with a dog well.
wellAfter sleeping well I felt much better.
wellAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
wellA hearty dinner well appeased my hunger.
wellAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
well"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
wellAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพัง[N] well, See also: pool, puddle, pond, depression, pit, basin, shallow lake, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง, ตระพัง, สะพัง
ตระพัง[N] well, See also: reservoir, pond, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง, Example: น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้
ดี[ADJ] well, See also: happy, fine, Syn. ปกติ, Example: คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี[ADV] well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
เอ้อ[INT] er, See also: Well, Syn. เออ, Example: เอ้อ..คุณครับขออาศัยร่มไม้ข้างบ้านนั่งกินข้าวหน่อยนะครับ

CMU English Pronouncing Dictionary
WELL    W EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well    (v) (w e1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnen {m}; Quelle {f} | Brunnen {pl} | Artesischer Brunnen | einen Brunnen anlegen; einen Brunnen bohrenwell | wells | artesian well | to sink a well [Add to Longdo]
Brunnenbau {m}well digging; well boring [Add to Longdo]
Brunnenbauer {m}; Brunnenbauerin {f}well digger; well borer [Add to Longdo]
Brunnenschacht {m}well shaft [Add to Longdo]
Ursprung {m}well [fig.] [Add to Longdo]
mit guter Vorbildungwell grounded [Add to Longdo]
Vorkenntnisse {pl} (in)well grounded in [Add to Longdo]
Wellenstumpf {m}stub shaft [Add to Longdo]
Wellblech {n}corrugated sheet iron [Add to Longdo]
Wellblechhütte {f} | Wellblechhütten {pl}quonset | quonsets [Add to Longdo]
Welle {f} [techn.] | gehärtete Welle {f}shaft | hardened shaft [Add to Longdo]
Welle {f} | Wellen {pl}billow | billows [Add to Longdo]
Welle {f}; Woge {f} | Wellen {pl}; Wogen {pl} | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很好[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, n. [OE. welle, AS. wella, wylla, from weallan to
   well up, surge, boil; akin to D. wel a spring or fountain.
   ????. See {Well}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. An issue of water from the earth; a spring; a fountain.
    [1913 Webster]
 
       Begin, then, sisters of the sacred well. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A pit or hole sunk into the earth to such a depth as to
    reach a supply of water, generally of a cylindrical form,
    and often walled with stone or bricks to prevent the earth
    from caving in.
    [1913 Webster]
 
       The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to
       draw with, and the well is deep.   --John iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A shaft made in the earth to obtain oil or brine.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A source of supply; fountain; wellspring. "This well
    of mercy." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Dan Chaucer, well of English undefiled. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A well of serious thought and pure.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) An inclosure in the middle of a vessel's hold, around
      the pumps, from the bottom to the lower deck, to
      preserve the pumps from damage and facilitate their
      inspection.
    (b) A compartment in the middle of the hold of a fishing
      vessel, made tight at the sides, but having holes
      perforated in the bottom to let in water for the
      preservation of fish alive while they are transported
      to market.
    (c) A vertical passage in the stern into which an
      auxiliary screw propeller may be drawn up out of
      water.
    (d) A depressed space in the after part of the deck; --
      often called the cockpit.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A hole or excavation in the earth, in mining, from
    which run branches or galleries.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) An opening through the floors of a building, as
    for a staircase or an elevator; a wellhole.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metal.) The lower part of a furnace, into which the metal
    falls.
    [1913 Webster]
 
   {Artesian well}, {Driven well}. See under {Artesian}, and
    {Driven}.
 
   {Pump well}. (Naut.) See {Well}, 5
    (a), above.
 
   {Well boring}, the art or process of boring an artesian well.
    
 
   {Well drain}.
    (a) A drain or vent for water, somewhat like a well or
      pit, serving to discharge the water of wet land.
    (b) A drain conducting to a well or pit.
 
   {Well room}.
    (a) A room where a well or spring is situated; especially,
      one built over a mineral spring.
    (b) (Naut.) A depression in the bottom of a boat, into
      which water may run, and whence it is thrown out with
      a scoop.
 
   {Well sinker}, one who sinks or digs wells.
 
   {Well sinking}, the art or process of sinking or digging
    wells.
 
   {Well staircase} (Arch.), a staircase having a wellhole (see
    {Wellhole}
    (b) ), as distinguished from one which occupies the whole
      of the space left for it in the floor.
 
   {Well sweep}. Same as {Sweep}, n., 12.
 
   {Well water}, the water that flows into a well from
    subterraneous springs; the water drawn from a well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. i. [imp. & p. p. {Welled}; p. pr. & vb. n.
   {Welling}.] [OE. wellen, AS. wyllan, wellan, fr. weallan;
   akin to OFries. walla, OS. & OHG. wallan, G. wallen, Icel.
   vella, G. welle, wave, OHG. wella, walm, AS. wylm; cf. L.
   volvere to roll, Gr. ? to inwrap, ? to roll. Cf. {Voluble},
   {Wallop} to boil, {Wallow}, {Weld} of metal.]
   To issue forth, as water from the earth; to flow; to spring.
   "[Blood] welled from out the wound." --Dryden. "[Yon spring]
   wells softly forth." --Bryant.
   [1913 Webster]
 
      From his two springs in Gojam's sunny realm,
      Pure welling out, he through the lucid lake
      Of fair Dambea rolls his infant streams. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. t.
   To pour forth, as from a well. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency
   being supplied by better and best, from another root.] [OE.
   wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG.
   wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[aum]l, Goth. wa['i]la;
   originally meaning, according to one's will or wish. See
   {Will}, v. t., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. In a good or proper manner; justly; rightly; not ill or
    wickedly.
    [1913 Webster]
 
       If thou doest not well, sin lieth at the door.
                          --Gen. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitably to one's condition, to the occasion, or to a
    proposed end or use; suitably; abundantly; fully;
    adequately; thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Lot . . . beheld all the plain of Jordan, that it
       was well watered everywhere.     --Gen. xiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       WE are wellable to overcome it.    --Num. xiii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       She looketh well to the ways of her household.
                          --Prov. xxxi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Servant of God, well done! well hast thou fought
       The better fight.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fully or about; -- used with numbers. [Obs.] "Well a ten
    or twelve." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well nine and twenty in a company.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. In such manner as is desirable; so as one could wish;
    satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently.
    "It boded well to you." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know
       In measure what the mind may well contain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the world speaks well of you.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Considerably; not a little; far.
    [1913 Webster]
 
       Abraham and Sarah were old and well stricken in age.
                          --Gen. xviii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Well is sometimes used elliptically for it is well, as
      an expression of satisfaction with what has been said
      or done, and sometimes it expresses concession, or is
      merely expletive; as, well, the work is done; well, let
      us go; well, well, be it so.
      [1913 Webster]
 
   Note: Well, like above, ill, and so, is used before many
      participial adjectives in its usual adverbial senses,
      and subject to the same custom with regard to the use
      of the hyphen (see the Note under {Ill}, adv.); as, a
      well-affected supporter; he was well affected toward
      the project; a well-trained speaker; he was well
      trained in speaking; well-educated, or well educated;
      well-dressed, or well dressed; well-appearing;
      well-behaved; well-controlled; well-designed;
      well-directed; well-formed; well-meant; well-minded;
      well-ordered; well-performed; well-pleased;
      well-pleasing; well-seasoned; well-steered;
      well-tasted; well-told, etc. Such compound epithets
      usually have an obvious meaning, and since they may be
      formed at will, only a few of this class are given in
      the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   {As well}. See under {As}.
 
   {As well as}, and also; together with; not less than; one as
    much as the other; as, a sickness long, as well as severe;
    London is the largest city in England, as well as the
    capital.
 
   {Well enough}, well or good in a moderate degree; so as to
    give satisfaction, or so as to require no alteration.
 
   {Well off}, in good condition; especially, in good condition
    as to property or any advantages; thriving; prosperous.
 
   {Well to do}, well off; prosperous; -- used also adjectively.
    "The class well to do in the world." --J. H. Newman.
 
   {Well to live}, in easy circumstances; well off; well to do.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, a.
   [1913 Webster]
   1. Good in condition or circumstances; desirable, either in a
    natural or moral sense; fortunate; convenient;
    advantageous; happy; as, it is well for the country that
    the crops did not fail; it is well that the mistake was
    discovered.
    [1913 Webster]
 
       It was well with us in Egypt.     --Num. xi. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in health; sound in body; not ailing, diseased, or
    sick; healthy; as, a well man; the patient is perfectly
    well. "Your friends are well." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is your father well, the old man of whom ye spake?
                          --Gen. xliii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. Being in favor; favored; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       He followed the fortunes of that family, and was
       well with Henry the Fourth.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Marine Insurance) Safe; as, a chip warranted well at a
    certain day and place. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We'll \We'll\
   Contraction for we will or we shall. "We'll follow them."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well
   adv 1: (often used as a combining form) in a good or proper or
       satisfactory manner or to a high standard (`good' is a
       nonstandard dialectal variant for `well'); "the children
       behaved well"; "a task well done"; "the party went well";
       "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-seasoned
       dish"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty
       good" [syn: {well}, {good}] [ant: {badly}, {ill},
       {poorly}]
   2: thoroughly or completely; fully; often used as a combining
     form; "The problem is well understood"; "she was well
     informed"; "shake well before using"; "in order to avoid food
     poisoning be sure the meat is well cooked"; "well-done beef",
     "well-satisfied customers"; "well-educated"
   3: indicating high probability; in all likelihood; "I might well
     do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster";
     "you may well need your umbrella"; "he could equally well be
     trying to deceive us" [syn: {well}, {easily}]
   4: (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully;
     "a book well worth reading"; "was well aware of the
     difficulties ahead"; "suspected only too well what might be
     going on"
   5: to a suitable or appropriate extent or degree; "the project
     was well underway"; "the fetus has well developed organs";
     "his father was well pleased with his grades"
   6: favorably; with approval; "their neighbors spoke well of
     them"; "he thought well of the book" [ant: {badly}, {ill}]
   7: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was well
     over budget"; "painting the room white made it seem
     considerably (or substantially) larger"; "the house has
     fallen considerably in value"; "the price went up
     substantially" [syn: {well}, {considerably}, {substantially}]
   8: with great or especially intimate knowledge; "we knew them
     well" [syn: {well}, {intimately}]
   9: with prudence or propriety; "You would do well to say nothing
     more"; "could not well refuse"
   10: with skill or in a pleasing manner; "she dances well"; "he
     writes well" [ant: {badly}]
   11: in a manner affording benefit or advantage; "she married
     well"; "The children were settled advantageously in Seattle"
     [syn: {well}, {advantageously}] [ant: {badly},
     {disadvantageously}]
   12: in financial comfort; "They live well"; "she has been able
     to live comfortably since her husband died" [syn: {well},
     {comfortably}]
   13: without unusual distress or resentment; with good humor;
     "took the joke well"; "took the tragic news well" [ant:
     {badly}]
   adj 1: in good health especially after having suffered illness
       or injury; "appears to be entirely well"; "the wound is
       nearly well"; "a well man"; "I think I'm well; at least I
       feel well" [ant: {ill}, {sick}]
   2: resulting favorably; "it's a good thing that I wasn't there";
     "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw
     you"; "all's well that ends well" [syn: {good}, {well(p)}]
   3: wise or advantageous and hence advisable; "it would be well
     to start early"
   n 1: a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil
      or gas or brine
   2: a cavity or vessel used to contain liquid
   3: an abundant source; "she was a well of information" [syn:
     {well}, {wellspring}, {fountainhead}]
   4: an open shaft through the floors of a building (as for a
     stairway)
   5: an enclosed compartment in a ship or plane for holding
     something as e.g. fish or a plane's landing gear or for
     protecting something as e.g. a ship's pumps
   v 1: come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the
      currents well up" [syn: {well}, {swell}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WELL
     Whole Earth 'Lectronic Net (network)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top