Search result for

-weal-

(35 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: weal, *weal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weal[N] รอยเฆี่ยน, See also: รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย, Syn. wale, welt, wheal
weal[N] ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี), See also: ความผาสุก, ความมั่นคง, Syn. prosperity, well-being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being

English-Thai: Nontri Dictionary
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
I'm sorry that despicable wealth-worm Gunray got awayข้าเสียใจที่ปล่อยให้เจ้าหนอนชั่วกันเรย์หนีไปได้ Cloak of Darkness (2008)
Can I become a wealthy man as long as I study well?ข้ากลายเป็นเศรษฐีได้ไหมถ้าข้าเรียนดี? Iljimae (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ The Bank Job (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
You've had position and wealth all your life.ในเมื่อเจ้าเติบโตมากับความร่ำรวยอยู่แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
You're a very wealthy woman.เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealI don't care for wealth and fame.
wealA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
wealHis only son succeeded to all his wealth.
wealShe was unhappy for all her wealth.
wealHe is a man of great wealth.
wealIt is needless to say health is above wealth.
wealMany firms are competing for the wealthier segment of the market.
wealHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
wealShe was none the happier for her great wealth.
wealIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
wealHe is rich but he is none the happier for his wealth.
wealDon't make such a parade of your wealth.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weal    (n) (w ii1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwiele {f} | Schwielen {pl}weal | weals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, v. t.
   To promote the weal of; to cause to be prosperous. [Obs.]
   --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, n.
   The mark of a stripe. See {Wale}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, v. t.
   To mark with stripes. See {Wale}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, n. [OE. wele, AS. wela, weola, wealth, from wel
   well. See {Well}, adv., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. A sound, healthy, or prosperous state of a person or
    thing; prosperity; happiness; welfare.
    [1913 Webster]
 
       God . . . grant you wele and prosperity. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       As we love the weal of our souls and bodies.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       To him linked in weal or woe.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Never was there a time when it more concerned the
       public weal that the character of the Parliament
       should stand high.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The body politic; the state; common wealth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The special watchmen of our English weal. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weal
   n 1: a raised mark on the skin (as produced by the blow of a
      whip); characteristic of many allergic reactions [syn:
      {wale}, {welt}, {weal}, {wheal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top