Search result for

-wary-

(23 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wary, *wary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: ระวังตัว, เฝ้าคอยระวัง, Syn. alert, cautious, watchful, Ant. careless, unguarded, unvigilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wary(แว'รี) adj. ระมัดระวัง,ระวังตัว,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ, Syn. alert,careful,shrewd

English-Thai: Nontri Dictionary
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But FBI agent Erica Evans was wary of their presence.ผมคิดว่าพ่อน่าจะโทรมาแล้ว ก็แค่นั้น เอาน่า เดี๋ยวก็โทร นี่ยังเช้าอยู่ ใช่ไหมละ? V (2009)
You know I'm wary of hypnosis.คุณก็รู้ผมไม่ค่อยไว้ใจเรื่องการสะกดจิต Frankie & Alice (2010)
We have a rather strict confidentiality protocol, so we're a little wary of the press.เรามีขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวด เกี่ยวกับชั้นของความลับ ดังนั้นเรารู้สึกกังวลเล็กน้อย ที่มีสื่อมวลชนมา Course Correction (2010)
Don't just look at the men, but be wary of the women as well.ไม่ได้มองหาผู้ชาย แต่มองหาผู้หญิง Prosecutor Princess (2010)
It's good to not be too wary of others.แต่ว่า การที่พวกเขาไม่แคร์ว่าใครจะมอง Episode #1.13 (2010)
Penny, my body and I have a relationship that works best when we maintain a cool, wary distance from each other.เพนนี่ ร่างกายกับฉันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ทำงานร่วมกันได้ดี เราทำอะไรเจ๋งๆ ด้วยกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน The Thespian Catalyst (2011)
I'd be wary of you.. ผมคงลำบากเลยล่ะ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
When I first started sounding you out on Operation Sparrow I was wary to even bring it up.ตอนที่ฉันเริ่มบอกนาย เรื่องปฏิบัติการสแปโรว์ ฉันเป็นห่วงว่าควรพูดดีไหม Betrayals (2011)
To the East but you must be wary, Emrys... the legends tell a tale that only the Druids know.ทางตะวันออกแต่ท่านต้องระวัง,เอมริส ตำนานกล่าวว่า มีเพียงดรูอิดเท่านั้นที่รู้ Aithusa (2011)
You were right to be wary.เจ้าทำถูกแล้วที่ระวัง A Herald of the New Age (2011)
You've already told me to be wary.นายบอกฉันให้คอยระมัดระวัง Protect the Boss (2011)
Forgive me if I'm still a bit wary.ขอโทษด้วยที่ข้ายังคงหวาดระแวงอยู่ Broken (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waryI was wary of showing my intentions.
waryHe seems to be wary of us.
waryI was wary of showing my intention.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARY    W EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wary    (j) (w e@1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wary \Wa"ry\, a. [Compar. {Warier}; superl. {Wariest}.] [OE.
   war, AS. w[ae]r; akin to Icel. v?rr, Dan. & Sw. var, Goth.
   wars, G. gewahr aware, OHG. wara notice, attention, Gr. ? to
   see. Cf. {Aware}, {Garment}, {Garnish}, {Garrison},
   {Panorama}, {Ward}, v. t. {Ware}, a., {Warren}.]
   [1913 Webster]
   1. Cautious of danger; carefully watching and guarding
    against deception, artifices, and dangers; timorously or
    suspiciously prudent; circumspect; scrupulous; careful.
    "Bear a wary eye." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We should be wary, therefore, what persecution we
       raise against the living labors of public men.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by caution; guarded; careful.
    [1913 Webster]
 
       It behoveth our words to be wary and few. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cautious; circumspect; watchful. See {Cautious}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warye \War"ye\, v. t. [AS. wergian, wyrgean. Cf. {Worry}.]
   To curse; to curse; to execrate; to condemn; also, to vex.
   [Obs.] [Spelled also {warrie}, {warry}, and {wary}.] "Whom I
   thus blame and warye." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wary
   adj 1: marked by keen caution and watchful prudence; "they were
       wary in their movements"; "a wary glance at the black
       clouds"; "taught to be wary of strangers" [ant: {unwary}]
   2: openly distrustful and unwilling to confide [syn: {leery},
     {mistrustful}, {suspicious}, {untrusting}, {wary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top