Search result for

-warfare-

(25 entries)
(0.5661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: warfare, *warfare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warfare[N] การทำสงคราม, See also: การสู้รบ, การสงคราม
warfare[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, struggle, strife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle

English-Thai: Nontri Dictionary
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
So, what kind of warrior have you been in that warfare?แล้วนักรบแบบไหนล่ะ ที่ท่านเคยเป็นในสงครามนั้น Gandhi (1982)
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา Rambo III (1988)
It's... promoting human warfare... Promoting human warfareมันคือการสนับสนุนการทำสงครามของมนุษย์ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด Flyboys (2006)
Only special forces trained in biological warfare, and disinfectant units are allowed access to the Han River area.เฉพาะหน่วยรบพิเศษ ที่ได้รับการฝึกให้รับกับสงครามชีวะ, และทหารที่ไม่มีการติดเชื้อเท่านั้น ที่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณแม่น้ำฮานได้ The Host (2006)
Warfare with spears and bows and arrows and rifles and machine guns, that's one thing.การรบด้วยหอกและธนู ด้วยปืนและปืนกล เป็นเรื่องหนึ่ง An Inconvenient Truth (2006)
Then boom! Call of duty 4, modern warfare.แล้วออกรบในคอลล์ ออฟ ดิวตี้ 4 Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
But don't you think we're taking this class warfare thing a little too far?แต่ พวกนายไม่คิดว่า พวกเราจะเปิดศึกนานไปหน่อยหรอ The Wild Brunch (2007)
A name that will live forever in the annals of warfare.ชื่อที่จะยังคงอยู่กับเราไปตลอด Atonement (2007)
Clandestine warfare isn't pretty, but the rules of engagement don't include killing and torturing the innocent.การทำสงครามกันอย่างลับๆมันไม่สวยงามหรอก แต่ข้องตกลงของสัญญา ไม่ได้ร่วมถึงการฆ่า และการทรมานคนบริสุทธิ์ The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warfareFrankly speaking, sport is mimic warfare.
warfareThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
รณ[N] war, See also: warfare, Syn. สงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
WARFARE    W AO1 R F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warfare    (n) (w oo1 f e@ r)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warfare \War"fare`\, n. [War + OE. fare a journey, a passage,
   course, AS. faru. See {Fare}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Military service; military life; contest carried on by
    enemies; hostilities; war.
    [1913 Webster]
 
       The Philistines gathered their armies together for
       warfare, to fight with Israel.    --I Sam.
                          xxviii. 1.
    [1913 Webster]
 
       This day from battle rest;
       Faithful hath been your warfare.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Contest; struggle.
    [1913 Webster]
 
       The weapons of our warfare are not carnal. --2 Cor.
                          x. 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warfare \War"fare`\, v. i.
   To lead a military life; to carry on continual wars.
   --Camden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warfare
   n 1: the waging of armed conflict against an enemy; "thousands
      of people were killed in the war" [syn: {war}, {warfare}]
   2: an active struggle between competing entities; "a price war";
     "a war of wits"; "diplomatic warfare" [syn: {war}, {warfare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top