Search result for

-vigor-

(36 entries)
(0.2822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vigor, *vigor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigor[N] ความกระฉับกระเฉง, Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vigor[N] ความแข็งแรง, Syn. strength, firmity, Ant. weakness, frailness
vigor[N] พลังงาน, Syn. energy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never had to pay the vigorish he demands. Am I something special?ฉันไม่เคยต้องจ่ายบ้าบอไรแบบนี้ หรือฉันรวย? Goodfellas (1990)
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
If you will train vigorously, protecting yourself will not be a problem.ถ้าเจ้าตั้งใจฝึกอย่างจริงจัง เจ้าก็ป้องกันตัวเองได้อย่างไม่มีปัญหาเลย Episode #1.9 (2006)
Consider the beautiful land you so vigorously defend.ชัดแจ้ง เจ้าไม่รู้จักผู้หญิงของเรา 300 (2006)
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย 300 (2006)
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง Night at the Museum (2006)
And Mikio's body isn't capable of vigorous exercise for more than 90 seconds.พูดกับอุเมะมุระซังไม่ได้ ฉันมีความรักที่รร.ไม่ได้ My Boss, My Hero (2006)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""ขอบเขตของความเหมาะสมถูกทำลาย เป็นเรื่องที่ดีอยู่" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง" Becoming Jane (2007)
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของ..." Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorHe is always full of vigor.
vigorHe looks very vigorous, considering his age.
vigorHe said he had lost his vigor at forty.
vigorHe walked vigorously ahead of us.
vigorHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorIt revived with even greater vigor.
vigorMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
vigorThe city revived with greater vigor.
vigorThe statesman is now in full vigor.
vigorThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorVigorous exercise makes you sweat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่นหนา[N] strength, See also: vigor, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง, Example: ความแน่นหนาของกลอนประตูคงช่วยทานพายุไว้ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
VIGOR    V IH1 G ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruckskraft {f}vigor [Am.]; vigour [Br.] [Add to Longdo]
Energie {f}; Kraft {f}; Dynamik {f}; Heftigkeit {f}; Leidenschaftlichkeit {f} | Energien {pl}; Kräfte {pl}vigor [Am.]; vigour [Br.] | vigors [Am.]; vigours [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigor \Vig"or\, n. [OE. vigour, vigor, OF. vigor, vigur, vigour,
   F. vigueur, fr. L. vigor, fr. vigere to be lively or strong.
   See {Vegetable}, {Vigil}.]
   1. Active strength or force of body or mind; capacity for
    exertion, physically, intellectually, or morally; force;
    energy.
    [1913 Webster]
 
       The vigor of this arm was never vain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Strength or force in animal or vegetable nature or action;
    as, a plant grows with vigor.
    [1913 Webster]
 
   3. Strength; efficacy; potency.
    [1913 Webster]
 
       But in the fruithful earth . . .
       His beams, unactive else, their vigor find.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Vigor and its derivatives commonly imply active
      strength, or the power of action and exertion, in
      distinction from passive strength, or strength to
      endure.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigor \Vig"or\, v. t.
   To invigorate. [Obs.] --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vigor
   n 1: forceful exertion; "he plays tennis with great energy";
      "he's full of zip" [syn: {energy}, {vigor}, {vigour},
      {zip}]
   2: active strength of body or mind [syn: {vigor}, {vigour},
     {dynamism}, {heartiness}]
   3: an imaginative lively style (especially style of writing);
     "his writing conveys great energy"; "a remarkable muscularity
     of style" [syn: {energy}, {muscularity}, {vigor}, {vigour},
     {vim}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vigor
   force; strength; vigour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top