Search result for

-vegetation-

(25 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vegetation, *vegetation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetation[N] พืช, See also: พืชผัก, Syn. plants, shrubs, herbage
vegetation[N] การเติบโตแบบพืชผัก, See also: การมีสภาพแบบพืชผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetation(เวจจิเท'เชิน) n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง,ชีวิตพืชในบริเวณหนึ่ง,การเจริญเติบโตของพืช,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่จืดชืด., See also: vegetational adj., Syn. plant life

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetationสิ่งงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetationพืชพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
Vegetation, water, air...พืชผัก , น้ำ , อากาศ... Air: Part 3 (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
It means there won't be much vegetation.มันหมายถึง ที่นั่นไม่มีพืชอยู่เลย Light (2009)
MRI and transesophageal echo reveal no swelling, no masses, no vegetation, no sign of anything.ผลMRIกับEchoผ่านท่ออาหาร ออกมาว่าไม่มีการบวม ไม่มีก้อน ไม่มีเม็ดอะไร ไม่วี่แววอะไรเลย Out of the Chute (2011)
But here's the vegetation is flourishedเเต่ว่าทำไมถึง ต้นใหญ่อย่างนี้นะ A Chinese Ghost Story (2011)
So I combed the area for weeks, until I found some discolored vegetation.ดังนั้นฉันเลยค้นหาในพื้นที่อย่างละเอียด เป็นอาทิตย์ จนฉันพบพันธุ์ไม้มีสีไม่เสมอกันบางชนิด The Future in the Past (2012)
Before trees, the tallest vegetation was only about waist-high.ก่อนที่ต้นไม้พืชที่สูงที่สุดคือ เพียงประมาณเอวสูง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
The vast majority of it is north of the equator, and most of the vegetation is north of the equator.ส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร พืชพันธ์ส่วนมากอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร An Inconvenient Truth (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
This vegetation will help us find where he hangs out.เศษใบไม้จะช่วยเราหาว่าเขาอยู่แถวไหน Rio (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืช[N] vegetation, See also: plant, Syn. พืชพันธุ์, Example: เขาวางแผนทำเกษตรหลายๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงหญ้า ฯลฯ, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พรรณไม้ที่งอกอยู่ตามที่ต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETATION    V EH2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetation    (n) (v e2 jh i t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vegetation {f}vegetation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetation \Veg`e*ta"tion\, n. [Cf. F. v['e]g['e]tation, L.
   vegetatio an enlivening. See {Vegetable}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of vegetating, or growing as a plant
    does; vegetable growth.
    [1913 Webster]
 
   2. The sum of vegetable life; vegetables or plants in
    general; as, luxuriant vegetation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) An exuberant morbid outgrowth upon any part,
    especially upon the valves of the heart.
    [1913 Webster]
 
   {Vegetation of salts} (Old Chem.), a crystalline growth of an
    arborescent form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vegetation
   n 1: all the plant life in a particular region or period;
      "Pleistocene vegetation"; "the flora of southern
      California"; "the botany of China" [syn: {vegetation},
      {flora}, {botany}] [ant: {fauna}, {zoology}]
   2: the process of growth in plants
   3: an abnormal growth or excrescence (especially a warty
     excrescence on the valves of the heart)
   4: inactivity that is passive and monotonous, comparable to the
     inactivity of plant life; "their holiday was spent in sleep
     and vegetation"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vegetation [veːgeːtatsiːoːn] (n) , s.(f )
   vegetation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top