Search result for

-update-

(34 entries)
(0.5273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: update, *update*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
update[VT] ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
update[N] ข้อมูลทันสมัย, See also: ข้อมูลใหม่ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป Stand by Me (1986)
Security requests updated list of all ticket holders for Rachel Marron concert.ขอรายชื่อผู้ถือตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมด The Bodyguard (1992)
Here's an update.ข่าวล่าสุด Heat (1995)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
I'll be in the comm getting an update from backhoe.ผมจะไปห้องสื่อสาร เช็คข้อมูลกับภาคพื้น Yankee White (2003)
...CBS news update.ข่าวด่วนจาก CBS Yankee White (2003)
There are some minor differences. 29,000 is newer and has some minor updates.เคท ผมอยากรู้ความแตกต่างทั้งหมดระหว่างทั้ง 2 เครื่อง ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน Yankee White (2003)
D.C. cops found the body in his caron a street in Georgetown. Ducky and Abby will update you.เป็นชนิดพิษร้ายแรงจากออสเตรเลีย พิษจะแล่นเข้าระบบประสาท ทำลายระบบโลหิต Yankee White (2003)
Why don't they update this thing?ทำไมไม่รู้จักเปลี่ยนมั่งวะ? The Girl Next Door (2004)
I'll try to give you updates on the storm as it heads your way.ฉันจะคอยส่งข้อมูลพายุไปให้ The Day After Tomorrow (2004)
Stay on the ship. We'll update you at the top of every hour.คูณอยู่บนเรือ เราจะรายงานคุณทุกต้นชั่วโมง AVP: Alien vs. Predator (2004)
And wait for further instructions. You would be updated frequentlyและรอรับคำสั่งต่อไป เราจะชี้แจงให้ทราบเป็นระยะ Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
updateCould I get you to update this data for me?
updateI prefer the updated version of his cookbook.
updateI want to update myself.
updateOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
updateThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[TM] (Apdēt) EN: Update   FR: Update
ทำให้ทันสมัย[v.] (tham hai than samai) EN: update   FR: actualiser ; mettre à jour

CMU English Pronouncing Dictionary
UPDATE    AH0 P D EY1 T
UPDATE    AH1 P D EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
update    (v) (uh2 p d ei1 t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 update \up"date\ ([u^]p"d[=a]t`), n.
   1. The event or process of updating (in either sense); the
    information provided in the process of updating; as, I
    gave the director the latest update on the project; the
    update took over an hour.
    [PJC]
 
   2. The document or database which results from a process of
    updating; and updated document or database; as, they
    distributed the update over the internet.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 update \up"date\ ([u^]p"d[=a]t` or [u^]p*d[=a]t"), v. t.
   1. To make corrections or to add new information to (a
    document) so as to include the most recent information;
    as, we update the sales database every night; the book was
    updated and sold as a new edition. Used often of
    computerized data bases and documents.
    [PJC]
 
   2. To inform (a person) of the most recent information
    concerning a topic; as, I updated the director on the
    status of the project.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 update
   n 1: news that updates your information
   v 1: modernize or bring up to date; "We updated the kitchen in
      the old house"
   2: bring up to date; supply with recent information
   3: bring to the latest state of technology

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top