Search result for

-uncover-

(27 entries)
(0.4779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uncover, *uncover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncover[VI] เปิดออก, Syn. disclose, reveal, Ant. cover
uncover[VT] เปิดออก, Syn. reveal
uncover[VT] เปิดเผยออกมา, See also: เปิดโปง, Syn. open, unwrap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก

English-Thai: Nontri Dictionary
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They couldn't uncover any more.พวกเขาได้อะไรไม่มากนัก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was in his coffin. It was uncovered.พ่ออยู่ในโลง ฝาโลงถูกเปิด Wild Reeds (1994)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
No two are alike and we've uncovered over 10,000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10,000 แล้ว Contact (1997)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
Uncover this boat! Uncover all the boats aft!เปิดผ้าใบออก เปิดผ้าใบเรือบดทุกลำ Titanic (1997)
Uncovering the truth getting results protecting you.ขุดคุ้ยหาความจริง ล้วงลึกถึงผลลัพธ์ เพื่อคุ้มครองคุณ The Corporation (2003)
You uncovered the truth. You saved an innocent man from a terrible fate.เธอช่วยผู้บริสุทธิ์\จากชะตากรรมที่โหดร้าย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว V for Vendetta (2005)
it's the fear of uncovering it.ความกลัวที่จะเปิดเผยความจริงไงล่ะ Aqua (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncoverHow many new sites were uncovered?
uncoverInvestigators uncovered an assassination plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือย[V] uncover, See also: reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปิด, ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
เปลือย[V] uncover, See also: bare, reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOVER    AH0 N K AH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncover    (v) (uh1 n k uh1 v @ r)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. i.
   1. To take off the hat or cap; to bare the head in token of
    respect.
    [1913 Webster]
 
       We are forced to uncover after them. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove the covers from dishes, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Uncover, dogs, and lap.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Uncovered}; p. pr. &
   vb. n. {Uncovering}.] [1st pref. un- + cover.]
   1. To take the cover from; to divest of covering; as, to
    uncover a box, bed, house, or the like; to uncover one's
    body.
    [1913 Webster]
 
   2. To show openly; to disclose; to reveal. "To uncover his
    perjury to the oath of his coronation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of the hat or cap; to bare the head of; as, to
    uncover one's head; to uncover one's self.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncover
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: remove all or part of one's clothes to show one's body;
     "uncover your belly"; "The man exposed himself in the subway"
     [syn: {uncover}, {expose}] [ant: {cover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top