หรือคุณหมายถึง trü?
Search result for

-true-

(42 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: true, *true*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
true[ADJ] ที่เป็นเรื่องจริง
true[ADJ] ที่เป็นของแท้, See also: ที่ไม่ปลอม
true[ADJ] ที่ซื่อสัตย์, See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true[ADJ] ถูกต้อง
true[ADV] เป็นจริง, See also: เป็นความจริง
true[ADV] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true[ADJ] อย่างซื่อสัตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real

English-Thai: Nontri Dictionary
true(adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that true?จริงใช่ไหม ? Enough About Eve (2009)
It's all true.Ha-ha! The Eleventh Hour (2010)
True.จริง Family Matters (2010)
It is true.จริงขอรับ Episode #2.7 (2011)
Not true.ไม่จริง Knightfall (2011)
True.จริง The Red Barn (2013)
True.จริง Predestination (2014)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, yes. Yes! That's true.ทำไมทำไมทำไมใช่ ใช่ ที่จริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-A true story.เรื่องจริง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сome trueเป็นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trueAbove all, be true to yourself.
trueA few words may betray a man's true character.
true"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
trueAll he said was true.
trueAll that he says is true.
trueAll this may sound strange, but it is true.
trueAlways be true to yourself.
trueA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
trueA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
trueAs a matter of fact, it is true.
trueAs far as I am concerned, I don't think it true.
trueAs far as I know, the rumor is not true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้[ADJ] true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai definition: ที่เป็นความจริง

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUE    T R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
true    (v) (t r uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichelfleck-Falterfisch {m}; Keilfleck-Falterfisch {m}; Doppelsattel-Falterfisch {m} (Chaetodon falcula) [zool.]true falcula [Add to Longdo]
True-Schnabelwal {m} [zool.]True's beaked whale (Mesoplodon mirus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r);
   superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true,
   from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe,
   adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj.
   & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa,
   n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen,
   adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to
   trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformable to fact; in accordance with the actual state
    of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or
    the like; as, a true relation or narration; a true
    history; a declaration is true when it states the facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Right to precision; conformable to a rule or pattern;
    exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the
    original.
    [1913 Webster]
 
       Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince,
    or the like; unwavering; faithful; loyal; not false,
    fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to
    her husband; an officer true to his charge.
    [1913 Webster]
 
       Thy so true,
       So faithful, love unequaled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended;
    genuine; pure; real; as, true balsam; true love of
    country; a true Christian.
    [1913 Webster]
 
       The true light which lighteth every man that cometh
       into the world.            --John i. 9.
    [1913 Webster]
 
       True ease in writing comes from art, not chance.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential
    characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a
    whale is a true, but not a typical, mammal.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: True is sometimes used elliptically for It is true.
      [1913 Webster]
 
   {Out of true}, varying from correct mechanical form,
    alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not
    perpendicular, of a wheel whose circumference is not in
    the same plane, and the like. [Colloq.]
 
   {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned
    by the grand jury so indorsed, signifying that the charges
    to be true.
 
   {True time}. See under {Time}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\, adv.
   In accordance with truth; truly. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 true
   adv 1: as acknowledged; "true, she is the smartest in her class"
       [syn: {true}, {admittedly}, {avowedly}, {confessedly}]
   adj 1: consistent with fact or reality; not false; "the story is
       true"; "it is undesirable to believe a proposition when
       there is no ground whatever for supposing it true"- B.
       Russell; "the true meaning of the statement" [ant:
       {false}]
   2: accurately placed or thrown; "his aim was true"; "he was dead
     on target" [syn: {true}, {dead on target}]
   3: devoted (sometimes fanatically) to a cause or concept or
     truth; "true believers bonded together against all who
     disagreed with them"
   4: expressing or given to expressing the truth; "a true
     statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful person"
     [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   5: conforming to definitive criteria; "the horseshoe crab is not
     a true crab"; "Pythagoras was the first true mathematician"
   6: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an
     honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information";
     "he was true to his word"; "I would be true for there are
     those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable},
     {true(p)}]
   7: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
     emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
     grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]
   8: rightly so called; "true courage"; "a spirit which true men
     have always admired"; "a true friend"
   9: determined with reference to the earth's axis rather than the
     magnetic poles; "true north is geographic north"
   10: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]
   11: in tune; accurate in pitch; "a true note" [syn: {on-key},
     {true}]
   12: accurately fitted; level; "the window frame isn't quite
     true" [syn: {true}, {straight}]
   n 1: proper alignment; the property possessed by something that
      is in correct or proper alignment; "out of true"
   v 1: make level, square, balanced, or concentric; "true up the
      cylinder of an engine" [syn: {true}, {true up}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 true
   menace; threaten
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top