Search result for

-troops-

(38 entries)
(1.9034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troops, *troops*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troops[N] กองกำลัง, See also: กองทหาร
troops[N] กลุ่ม, See also: พวก, กอง, ฝูง
troops[N] กองทหาร, Syn. corps, soldiers, armed forces

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Allow me to send my best troops to capture him.ข้าจะส่งทหารมือดีที่สุด ออกตามจับเขา Ambush (2008)
The Jedi destroyed our advance troops.พวกเจได ทำลายทหารกองหน้าของเราหมดแล้วครับ Ambush (2008)
Our heavy troops are moving to engage them now.กำลังหลักของเรากำลังเข้าไปจัดการ Ambush (2008)
Republic troops are injured, the Jedi is in full retreat Supreme Leader.ทหารสหพันธฯได้รับบาดเจ็บ พวกนั้นกำลังล่าถอยครับท่านหัวหน้า Ambush (2008)
The care these Jedis show for their troops is a weakness.การเอาใจใส่ต่อทหารของพวกมันคือความอ่อนแอ Shadow of Malevolence (2008)
Republic troops have infiltrated the base.พวกสาธารณรัฐแทรกซึมเข้ามายังฐานเรา Duel of the Droids (2008)
We can't solve all of our problems by throwing troops at them.เราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี่ได้ โดยการใช้แต่กำลังหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
I want you troops to go outside and secure the perimeter.ข้าต้องการให้พวกเจ้า ออกไปรักษาความปลอดภัยข้างนอก Bombad Jedi (2008)
Teacher found out and captured me before the troops arrivedเมื่ออาจารย์มาพบเข้า จึงจับตัวหม่อมฉันไว้ ก่อนที่ทหารจะมาถึง Portrait of a Beauty (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall lead all the troops myself, so make all preparations.ข้าจะเป็นผู้นำทหารทั้งหมด, ดังนั้นจงไปเตรียมการทั้งหมดให้พร้อม The Kingdom of the Winds (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troopsA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
troopsCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
troopsHe is commander of our troops.
troopsIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
troopsOur troops engaged with the enemy.
troopsOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
troopsPeace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.
troopsTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
troopsThat captain handles his troops well.
troopsThe authorities sent in troops to quell the riot.
troopsThe enemy flung fresh troops into the battle.
troopsThe enemy troops closed in on the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเดินเท้า[N] forces, See also: troops, Syn. กองทหาร, ทหาร, กองพล, Example: เขาต้องฝึกกับพวกพลเดินเท้าด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในกติกา, Count unit: คน, กอง, Thai definition: กองทัพของทหาร
พยุหแสนยา[N] troops, See also: army, legions, hordes, unit, Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา, Example: เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์, Count unit: นาย, Thai definition: หมู่เสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลากร[N] troops, See also: army, armed forces, Syn. กองทหาร, Example: หมู่พลากรกำลังร่วมประชุมในการกำหนดกลยุทธ์การศึก, Count unit: กอง, Thai definition: กองทหารเป็นจำนวนมาก, Notes: (บาลี)
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
กองกำลัง[N] troops, See also: forces, Example: เขาทำงานให้กับกองกำลังป้องกันราชอาณาจักร, Count unit: กอง
กองทหาร[N] troops, See also: forces, army, Example: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง, Count unit: กอง
แสนยากร[N] troops, See also: army, troop of soldiers, Syn. กองทัพ, Thai definition: หมู่ทหาร, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
TROOPS    T R UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troops    (v) (t r uu1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵队[bīng duì, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] troops [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  troops
      n 1: soldiers collectively [syn: {military personnel},
           {soldiery}, {troops}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top