Search result for

-trace-

(64 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trace, *trace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trace[N] ร่องรอย, See also: วี่แวว
trace[N] จำนวนบางเบา, See also: จำนวนเล็กน้อย
trace[N] รอยเท้า, Syn. footprint
trace[N] ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
trace[N] การวาด, See also: การร่างภาพ
trace[N] การตามหา
trace[VI] ตามหา
trace[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
trace[VT] สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย
trace[VT] ร่างคร่าวๆ, See also: อธิบายคร่าวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน

English-Thai: Nontri Dictionary
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
trace(vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace๑. รอย, ร่องรอย๒. ปริมาณน้อยมาก๓. ติดตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trace๑. รอย๒. ส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Traceฝนวัดจำนวนไม่ได้ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.โคลอี้กับจิมมี่ไม่ใช่คู่เดียวที่หายไป, คลาร์ก Committed (2008)
We found no trace on any of your imaging,เราตรวจที่อื่นไม่พบอะไร Adverse Events (2008)
The ultrasound shows no trace of a baby at all.อัลตร้าซาน์ไม่เจอทารกเลย Dying Changes Everything (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Can he trace it?เขาแกะรอยมันได้มั้ย? Rising Malevolence (2008)
There is no trace of water to be found.เราไม่พบน้ำซักหยดที่นั้นเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
- Trace it, Rex.- แกะรอยมัน เร็กซ์\ Duel of the Droids (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
Isn't it a trace of blood?มันเขียนด้วยเลือดนี่? Iljimae (2008)
Thank God. Put us through and then run a trace.ขอบคุณพระเจ้า ต่อสายเข้ามาแล้วแกะรอยสายด้วย The Bank Job (2008)
Call was traced to a public phone box on Miller's Court.ตามรอยได้ว่าโทรมาจาก ตู้โทรศัพท์สาธารณะในมิลเลอร์คอร์ท The Bank Job (2008)
This is a trace of His Majesty's inscription on the sword.นี่เป็นลายพิมพ์ของจารึกบนดาบของพระราชาของเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traceA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
traceAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
traceBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
traceDid the police find any trace of the murderer?
traceI noted a trace of eagerness in her voice.
traceIs there any trace of the missing child?
traceMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
traceOur feud traces back to our childhood.
traceSince you've been gone I been lost without a trace
traceThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
traceThe decline can be traced to the 1950s.
traceThe dog traced the rabbit into the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
เค้าเดิม[N] trace, See also: trail, vestige, Example: บ้านเรือนในซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย, Thai definition: รูปหรือร่องรอยก่อนหน้านี้
เขียน[V] write, See also: trace, Syn. จด, เขียนหนังสือ, Example: อย่าให้เขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน, Thai definition: ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ
เค้าเงื่อน[N] trace, See also: sign, evidence, vestige, Syn. ร่องรอย, เบาะแส, ปม, Example: ตำรวจได้เค้าเงื่อนของการฆาตกรรมแล้ว, Thai definition: ร่องรอยที่นำให้สืบสาวเรื่องราวต่อไปได้
สืบสาวราวเรื่อง[V] trace, See also: search, probe, seek, Syn. สืบเสาะ, สืบ, สืบสาว, สืบสวน, Example: เราต้องสืบสาวราวเรื่องย้อนหลังขึ้นไปให้ไกลพอที่จะรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัด, Thai definition: ติดตามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ทราบชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้าเงื่อน[n.] (khao-ngeūoen) EN: trace   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACE    T R EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trace    (v) (t r ei1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufverfolgungsprogramm {n}trace program [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}trace | traces [Add to Longdo]
Spurenanalyse {f}trace analysis [Add to Longdo]
Spurenelement {n} | Spurenelemente {pl}trace element; trace mineral; oligoelement | trace elements [Add to Longdo]
Spurengas {n}trace gas [Add to Longdo]
Spurenstoff {m}trace substance [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, n. [F. trais. pl. of trait. See {Trait}.]
   1. One of two straps, chains, or ropes of a harness,
    extending from the collar or breastplate to a whiffletree
    attached to a vehicle or thing to be drawn; a tug.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A connecting bar or rod, pivoted at each end to
    the end of another piece, for transmitting motion, esp.
    from one plane to another; specif., such a piece in an
    organ-stop action to transmit motion from the trundle to
    the lever actuating the stop slider.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, n. [F. trace. See {Trace}, v. t. ]
   1. A mark left by anything passing; a track; a path; a
    course; a footprint; a vestige; as, the trace of a
    carriage or sled; the trace of a deer; a sinuous trace.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Min.) A very small quantity of an element or
    compound in a given substance, especially when so small
    that the amount is not quantitatively determined in an
    analysis; -- hence, in stating an analysis, often
    contracted to tr.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark, impression, or visible appearance of anything left
    when the thing itself no longer exists; remains; token;
    vestige.
    [1913 Webster]
 
       The shady empire shall retain no trace
       Of war or blood, but in the sylvan chase. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Descriptive Geom. & Persp.) The intersection of a plane
    of projection, or an original plane, with a coordinate
    plane.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fort.) The ground plan of a work or works.
    [1913 Webster]
 
   {Syn}.-Vestige; mark; token. See {Vestige}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, v. t. [imp. & p. p. {traced}; p. pr. & vb. n.
   {tracing}.] [OF. tracier, F. tracer, from (assumed) LL.
   tractiare, fr.L. tractus, p. p. of trahere to draw. Cf.
   {Abstract}, {Attract}, {Contract}, {Portratt}, {Tract},
   {Trail}, {Train}, {Treat}. ]
   1. To mark out; to draw or delineate with marks; especially,
    to copy, as a drawing or engraving, by following the lines
    and marking them on a sheet superimposed, through which
    they appear; as, to trace a figure or an outline; a traced
    drawing.
    [1913 Webster]
 
       Some faintly traced features or outline of the
       mother and the child, slowly lading into the
       twilight of the woods.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow by some mark that has been left by a person or
    thing which has preceded; to follow by footsteps, tracks,
    or tokens. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       You may trace the deluge quite round the globe. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       I feel thy power . . . to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to follow the trace or track of.
    [1913 Webster]
 
       How all the way the prince on footpace traced.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To copy; to imitate.
    [1913 Webster]
 
       That servile path thou nobly dost decline,
       Of tracing word, and line by line.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
   5. To walk over; to pass through; to traverse.
    [1913 Webster]
 
       We do tracethis alley up and down.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, v. i.
   To walk; to go; to travel. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Not wont on foot with heavy arms to trace. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trace
   n 1: a just detectable amount; "he speaks French with a trace of
      an accent" [syn: {trace}, {hint}, {suggestion}]
   2: an indication that something has been present; "there wasn't
     a trace of evidence for the claim"; "a tincture of
     condescension" [syn: {trace}, {vestige}, {tincture},
     {shadow}]
   3: a suggestion of some quality; "there was a touch of sarcasm
     in his tone"; "he detected a ghost of a smile on her face"
     [syn: {touch}, {trace}, {ghost}]
   4: a drawing created by superimposing a semitransparent sheet of
     paper on the original image and copying on it the lines of
     the original image [syn: {tracing}, {trace}]
   5: either of two lines that connect a horse's harness to a wagon
     or other vehicle or to a whiffletree
   6: a visible mark (as a footprint) left by the passage of person
     or animal or vehicle
   v 1: follow, discover, or ascertain the course of development of
      something; "We must follow closely the economic development
      is Cuba" ; "trace the student's progress" [syn: {trace},
      {follow}]
   2: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the
     outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw},
     {line}, {describe}, {delineate}]
   3: to go back over again; "we retraced the route we took last
     summer"; "trace your path" [syn: {trace}, {retrace}]
   4: pursue or chase relentlessly; "The hunters traced the deer
     into the woods"; "the detectives hounded the suspect until
     they found him" [syn: {hound}, {hunt}, {trace}]
   5: discover traces of; "She traced the circumstances of her
     birth"
   6: make one's course or travel along a path; travel or pass
     over, around, or along; "The children traced along the edge
     of the dark forest"; "The women traced the pasture"
   7: copy by following the lines of the original drawing on a
     transparent sheet placed upon it; make a tracing of; "trace a
     design"; "trace a pattern"
   8: read with difficulty; "Can you decipher this letter?"; "The
     archeologist traced the hieroglyphs" [syn: {decipher},
     {trace}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 trace [tras]
   trace; track
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top