Search result for

-thrill-

(47 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thrill, *thrill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrill[VI] ตื่นเต้น, See also: หวาดเสียว
thrill[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้หวาดเสียว, Syn. excite
thrill[VI] รู้สึกพอใจ
thrill[VT] ทำให้พอใจ
thrill[VI] สั่น
thrill[VT] ทำให้สั่น
thrill[N] ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, See also: ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
thrill[N] ความรู้สึกตื่นเต้น, See also: ความรู้สึกตื่นเต้นน่ากลัว, ความตื่นเต้นขนพองสยองเกล้า, Syn. excitement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrill(vi,vt) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น,สั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's in it for me? The thrill of the impossible.ชั้นจะทำอะไรได้ / เรื่องน่าตื่นเต้นที่ดูเหมือนจำทำไม่ได้นะสิ Chuck in Real Life (2008)
Aaron must be so thrilled.ฮารูนดังนั้นจะต้องตื่นตาตื่นใจ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm sure the mom'll be thrilled to hand her crack baby off to a doctor.ฉันแน่ใจว่า\"คุณแม่\"จะน่าสยอง มือของเธอจะทำให้เด็กแย่ จนต้องไปหาหมอ Joy (2008)
She'll be thrilled.เธอคงจะตื่นเต้นมาก My Sassy Girl (2008)
You're just looking for thrills to feel alive... it's a normal reaction.คุณกำลังมองหา ความตื่นเต้นให้แก่ชีวิต.. มันเป็นการตอบสนองที่ปกติ Passengers (2008)
Ah, you made it. I'm so thrilled.อ้าแกทำได้ ฉันล่ะปลื้มจริงๆ The Dark Knight (2008)
I mean, why Thriller over here ain't trying to eat us?ฉันว่าทำไมมันไม่พยายามจะกินพวกเรา Day of the Dead (2008)
- You don't seem very thrilled.-แล้วทำไมดูไม่เห็นตื่นเต้นเลย? Marley & Me (2008)
When I told my colleagues at the museum that you had discovered the Colossus, they were thrilled.ฉันบอกคนที่พิพิธภัณฑ์ว่าเธอพบรูปปั้นหน้าสุสาน พวกเขาตื่นเต้นกันใหญ่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
They're gonna be thrilled to see us then.ช่างสรรหาคำตอบได้ทุกเรื่อง The Ruins (2008)
He went ape-shit and thrill killed three women.เขาบ้าไปแล้ว ฆ่าผู้หญิงสามคน Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thrillEverybody was thrilled by his story.
thrillHe's thrilled with his new job.
thrillHis story thrilled me with horror.
thrillI am thrilled with my new home.
thrillI felt a thrill of joy at the thought of seeing her soon.
thrillIt always thrills me to think of what she'll do next.
thrillIt's certainly a thrill.
thrillIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.
thrillIt was a great thrill to meet the President.
thrillIt was so thrilling and real fun.
thrillJack's adventures are more amazing than those of the hero in many thriller.
thrillMy cat is thrilled with joy when she gets fish for dinner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาม[V] thrill, See also: be seized with emotion, become sexual excited, Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน, Example: แสงจันทร์งามทำให้เขาหวามในหัวใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
THRILL    TH R IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrill    (v) (th r i1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsetzensschauder {m}thrill of horror; frisson of horror [Add to Longdo]
Thriller {m}; spannender File; spannendes Buchthriller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrill \Thrill\, v. t. [imp. & p. p. {Thrilled}; p. pr. & vb. n.
   {Thrilling}.] [OE. thrillen, [thorn]irlen, [thorn]urlen, to
   pierce; all probably fr. AS. [thorn]yrlian, [thorn]yrelian,
   Fr. [thorn]yrel pierced; as a noun, a hole, fr. [thorn]urh
   through; probably akin to D. drillen to drill, to bore.
   [root]53. See {Through}, and cf. {Drill} to bore, {Nostril},
   {Trill} to trickle.]
   1. To perforate by a pointed instrument; to bore; to
    transfix; to drill. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He pierced through his chafed chest
       With thrilling point of deadly iron brand.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to affect, as if by something that pierces or
    pricks; to cause to have a shivering, throbbing, tingling,
    or exquisite sensation; to pierce; to penetrate.
    [1913 Webster]
 
       To bathe in flery floods, or to reside
       In thrilling region of thick-ribbed ice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Vivid and picturesque turns of expression which
       thrill the ?eader with sudden delight. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       The cruel word her tender heart so thrilled,
       That sudden cold did run through every vein.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To hurl; to throw; to cast. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I'll thrill my javelin.        --Heywood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrill \Thrill\, n.
   1. A drill. See 3d {Drill}, 1.
    [1913 Webster]
 
   2. A sensation as of being thrilled; a tremulous excitement;
    as, a thrill of horror; a thrill of joy. --Burns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrill \Thrill\, v. i.
   1. To pierce, as something sharp; to penetrate; especially,
    to cause a tingling sensation that runs through the system
    with a slight shivering; as, a sharp sound thrills through
    the whole frame.
    [1913 Webster]
 
       I have a faint cold fear thrills through my veins.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel a sharp, shivering, tingling, or exquisite
    sensation, running through the body.
    [1913 Webster]
 
       To seek sweet safety out
       In vaults and prisons, and to thrill and shake.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrill \Thrill\ (thr[i^]l), n. [See {Trill}.]
   A warbling; a trill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrill \Thrill\, n. [AS. [thorn]yrel an aperture. See {Thrill},
   v. t.]
   A breathing place or hole; a nostril, as of a bird.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrill
   n 1: the swift release of a store of affective force; "they got
      a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick
      rush from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn:
      {bang}, {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill},
      {kick}]
   2: an almost pleasurable sensation of fright; "a frisson of
     surprise shot through him" [syn: {frisson}, {shiver},
     {chill}, {quiver}, {shudder}, {thrill}, {tingle}]
   3: something that causes you to experience a sudden intense
     feeling or sensation; "the thrills of space travel"
   v 1: cause to be thrilled by some perceptual input; "The men
      were thrilled by a loud whistle blow"
   2: feel sudden intense sensation or emotion; "he was thrilled by
     the speed and the roar of the engine" [syn: {thrill},
     {tickle}, {vibrate}]
   3: tremble convulsively, as from fear or excitement [syn:
     {shudder}, {shiver}, {throb}, {thrill}]
   4: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at the
     prospect of going to the movies"; "He was inebriated by his
     phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
     {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top