Search result for

-testament-

(37 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: testament, *testament*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testament[N] พินัยกรรม
testament[N] ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง, Syn. evidence, proof, testimonial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
testament(n) พินัยกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testament๑. พันธสัญญา๒. วรรณกรรมเจตจำนง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
testamentพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This being the last will and testament of Colonel George Herbert Merryweather of London.นี่คือพินัยกรรมของพันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต The Secret of Moonacre (2008)
This is my last will and testament.นี่คือคำสั่งเสียและพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, your life has been a testament to that.ใช่ ชีวิตคุณ ถูกกำหนดไว้แล้ว Superhero Movie (2008)
What, like the new new testament?เรื่องอะไร พันธสัญญาใหม่ฉบับอัพเดตเรอะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
Okay, and her last will and testament is in, uh, one of your security boxes.ใช่แล้ว เธอมีพินัยกรรมและคำสั่งเสีย หนึ่งในนั้นมันอยู่ในกล่องนิรภัยองของาน S.O.B. (2009)
At the risk of sounding like someone from the Old Testament, is there any sane reason why you're keeping animals in the ARC?แล้วเสียงเตือนถัยมันมาจากข้อมูลเก่าหรอ งั้นบอกหน่อยว่าทำไมนายเลี้ยงสัตว์ในอาร์ค Episode #3.5 (2009)
It is a testament to my unending mercyนั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
We ask only that in your last grand testament you ensure it finds its way home.เปิดประตู! Camerlengo II อยู่ในอันตราย! Angels & Demons (2009)
This video will serve as my last will and testament.วิดิโอนี้เป็นทั้งความพยายามสุดท้าย และพินัยกรรมของผม Buried (2010)
Skill and the testament of years were his allies.ความสามารถที่ได้พิสูจน์ให้เห็นมายาวนาน เป็นส่วนที่ทำให้เขาก้าวมาถึงจุดนี้ Legends (2010)
We are to read a chapter of the New Testament at the same time every day until we can be together again.เราจะอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเดิม ทุกๆ วัน จนกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
So I'm leaving my last will and testament...on this website.So I'm leaving my last will and testament... on this website. Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testamentWhy God allows these sort of actions by Satan is explained in Job in the New Testament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินัยกรรม[N] will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
หนังสือพินัยกรรม[N] testament, See also: will

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเบียนพินัยกรรม[n. exp.] (thabīen phinaikam) EN: testament   FR: testament [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTAMENT    T EH1 S T AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testament    (n) (t e1 s t @ m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will [Add to Longdo]
Testamentseröffnung {f}opening of will; reading of the will [Add to Longdo]
Testamentsvollstrecker {m}executor [Add to Longdo]
testamentarischtestamentary [Add to Longdo]
testamentarischby will [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遺言[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testament \Tes"ta*ment\, n. [F., fr. L. testamentum, fr. testari
   to be a witness, to make one's last will, akin to testis a
   witness. Cf. {Intestate}, {Testify}.]
   1. (Law) A solemn, authentic instrument in writing, by which
    a person declares his will as to disposal of his estate
    and effects after his death.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is otherwise called a will, and sometimes a last
      will and testament. A testament, to be valid, must be
      made by a person of sound mind; and it must be executed
      and published in due form of law. A man, in certain
      cases, may make a valid will by word of mouth only. See
      {Nuncupative will}, under {Nuncupative}.
      [1913 Webster]
 
   2. One of the two distinct revelations of God's purposes
    toward man; a covenant; also, one of the two general
    divisions of the canonical books of the sacred Scriptures,
    in which the covenants are respectively revealed; as, the
    Old Testament; the New Testament; -- often limited, in
    colloquial language, to the latter.
    [1913 Webster]
 
       He is the mediator of the new testament . . . for
       the redemption of the transgressions that were under
       the first testament.         --Heb. ix. 15.
    [1913 Webster]
 
   {Holographic testament}, a testament written wholly by the
    testator himself. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testament
   n 1: a profession of belief; "he stated his political testament"
   2: a legal document declaring a person's wishes regarding the
     disposal of their property when they die [syn: {will},
     {testament}]
   3: strong evidence for something; "his easy victory was a
     testament to his skill"
   4: either of the two main parts of the Christian Bible

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 testament [tɛstam]
   testament; will
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 testament [tɛstamɛnt]
   testament; will
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) tablespoon territory, Testament, Tuesday, Turkish.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Testament [tɛstamɛnt] (n) , s.(n )
   last will; last will and testament
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top