Search result for

-tan-

(89 entries)
(2.0832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tan, *tan*
Possible hiragana form: -たん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tan[N] สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด, See also: สีไหม้เกรียม, Syn. light-brown, tanbark, bronze
tan[N] สีน้ำตาลไหม้, See also: สีน้ำตาลแดง, สีน้ำตาลส้ม, สีแทน
tan[VT] ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลไหม้, See also: ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, ทำให้ผิวเป็นสีแทน, Syn. brown, suntan
tan[VI] มีผิวสีน้ำตาลไหม้, See also: มีผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, มีผิวเป็นสีแทน, Syn. brown, sunburn, suntan
tan[VT] ฟอกหนัง, See also: ฟอก
tan[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลแดง, See also: ที่มีสีน้ำตาลส้ม, Syn. brownish, sun-tanned, bronzed
tan[ADJ] ที่มีผิวสีแทน, Syn. tan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tan(adj) สีน้ำตาล,สีแทน
tan(vt) ทำให้ผิวคล้ำ,ทำให้เกรียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TANAKA:ทานากะ: Bloodsport (1988)
Tanya.ธัญญ่า Mr. Monk and the Game Show (2004)
Tango.Tango. Prisoner's Dilemma (2013)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
Did the parents look tan?พ่อแม่ผิวสีแทน Birthmarks (2008)
They don't look more tan than anyone else.พวกเค้าไม่ได้มีแค่ผิวสีแทนเหมือนกัน Birthmarks (2008)
Have you been testing any tanning creams or sprays?คุณเคยทดสอบ ครีมย้อมผิวให้เป็นสีแทนหรือสเปรย์หรือเปล่า Joy (2008)
It's not a tan.นั่นไม่ใช่ผิวแทน Joy (2008)
- Actually, he's about to thrust a tanto into the belly of his career.ที่จริงแล้ว เขาประมาณว่ากำลังทำฮาราคีรีอาชีพตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
- Propane tanks caught fire.- ถังแก๊สติดไฟ Pilot (2008)
Those tanks are too big to follow.รถถังพวกนั้นใหญ่เกินไปที่จะตามเราได้ Ambush (2008)
Tanks.รถถัง Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tanMr Tanaka called during your absence.
tanAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.
tanService economy is a useful labor that does not produce a tangible commodity.
tanA Mr Tanaka come to see you yesterday.
tanTalking of Mr Tanaka, have you seen him lately?
tan"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
tanThe Tanaka invited me to dine with them.
tanDon't you think Tanaka is the one who did it?
tanAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
tanMr Tanaka, you are wanted on the phone.
tanI fell back on the reserve tank when the gas ran out.
tanOil often spilled by tankers also adds to water pollution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอกหนัง[V] tan, See also: tan leather, Example: เขากับเพื่อนๆ ลองฟอกหนังกันเองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแบบง่ายๆ, Thai definition: เอาหนังดิบมาแช่น้ำแล้วหมักไว้เพื่อทำเป็นหนังฟอก

CMU English Pronouncing Dictionary
TAN    T AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tan    (v) (t a1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
短期[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
炭鉱[たんこう, tankou] (n) เหมืองถ่านหิน
炭酸[たんさん, tansan] (n ) กรดคาร์บอนิก , See also: R. carbonic acid
炭酸[たんさん, tansan] (n ) กรดถ่าน , See also: R. carbonic acid
炭酸水[たんさんすい, tansansui] น้ำอัดลม
短所[たんしょ, tansho] (n ) ข้อเสีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tand {m}; Kinkerlitzchen {pl}; Verzierungen {pl}; Schmuck {m}frills [Add to Longdo]
Tand {m}trumpery [Add to Longdo]
Tandem {n} | Tandem fahrentandem; tandem bicycle | to ride tandem [Add to Longdo]
Tandembetrieb {m}tandem processing [Add to Longdo]
Tandoorigericht {n}; Tandoori... [cook.]tandoori [Add to Longdo]
Tandooriküche {f} [cook.]tandoori cooking [Add to Longdo]
Tang {m}; Seetang {m}; Meeresalgen {pl} [bot.]seaweed [Add to Longdo]
Tangens hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic tangent [Add to Longdo]
Tangens {m} [math.]tangent; tan [Add to Longdo]
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
Tango {m} | Tangos {pl}tango | tangoes [Add to Longdo]
Tank {m}tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
タン[, tan] (n) tongue; (P) [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) [Add to Longdo]
嘆;歎[たん, tan] (n) (1) sigh; (2) grief; lamentation [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) soup (chi [Add to Longdo]
反(P);段;端[たん, tan] (n,n-pref) (1) variable measure of fabric (28.8 cm in width); for kimonos [Add to Longdo]
[たん, tan] (n) phlegm; sputum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
[たん, tan] GALLENBLASE, MUT [Add to Longdo]
[たん, tan] GEBURT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picul \Pic"ul\, n. [Jav. & Malay pikul, fr. pikul to carry on
   the back, to carry a burden; n., a man's burden.]
   A commercial weight varying in different countries and for
   different commodities. In Borneo it is 1355/8 lbs.; in China
   and Sumatra, 1331/2 lbs.; in Japan, 1331/3 lbs.; but
   sometimes 130 lbs., etc. Called also, by the Chinese, {tan}.
   [Written also {pecul}, and {pecal}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, v. i.
   To get or become tanned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, a.
   Of the color of tan; yellowish-brown.
   [1913 Webster]
 
   {Black and tan}. See under {Black}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, v. t. [imp. & p. p. {Tanned}; p. pr. & vb. n.
   {Tanning}.] [F. tanner, LL. tannare. See {Tan}, n.]
   1. To convert (the skin of an animal) into leather, as by
    usual process of steeping it in an infusion of oak or some
    other bark, whereby it is impregnated with tannin, or
    tannic acid (which exists in several species of bark), and
    is thus rendered firm, durable, and in some degree
    impervious to water.
    [1913 Webster]
 
   Note: The essential result in tanning is due to the fact that
      the tannins form, with gelatins and albuminoids, a
      series of insoluble compounds which constitute leather.
      Similar results may be produced by the use of other
      reagents in place of tannin, as alum, and some acids or
      chlorides, which are employed in certain processes of
      tanning.
      [1913 Webster]
 
   2. To make brown; to imbrown, as by exposure to the rays of
    the sun; as, to tan the skin.
    [1913 Webster]
 
   3. To thrash or beat; to flog; to switch; as, to tan a
    disobedient child's hide. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, n. [Chin.]
   See {Picul}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tan \Tan\, n. [F. tan, perhaps fr. Armor. tann an oak, oak bar;
   or of Teutonic origin; cf. G. tanne a fir, OHG. tanna a fir,
   oak, MHG. tan a forest. Cf. {Tawny}.]
   1. The bark of the oak, and some other trees, bruised and
    broken by a mill, for tanning hides; -- so called both
    before and after it has been used. Called also {tan bark}.
    [1913 Webster]
 
   2. A yellowish-brown color, like that of tan.
    [1913 Webster]
 
   3. A brown color imparted to the skin by exposure to the sun;
    as, hands covered with tan.
    [1913 Webster]
 
   {Tan bed} (Hort.), a bed made of tan; a bark bed.
 
   {Tan pickle}, the liquor used in tanning leather.
 
   {Tan spud}, a spud used in stripping bark for tan from trees.
    
 
   {Tan stove}. See {Bark stove}, under {Bark}.
 
   {Tan vat}, a vat in which hides are steeped in liquor with
    tan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tan
   adj 1: of a light yellowish-brown color
   n 1: a browning of the skin resulting from exposure to the rays
      of the sun [syn: {tan}, {suntan}, {sunburn}, {burn}]
   2: a light brown the color of topaz [syn: {tan}, {topaz}]
   3: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled
     triangle [syn: {tangent}, {tan}]
   v 1: treat skins and hides with tannic acid so as to convert
      them into leather
   2: get a tan, from wind or sun [syn: {tan}, {bronze}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 TAN
  adj.
 
   [Usenet, particularly rec.arts.sf.written.robert-jordan] Abbrev. of
   ?tangent?, as in ?off on a tangent?, and synonym for {OT}. A number of
   hacker-humor synonyms are used for TAN in some newsgroups. Instances such
   as BEIGE, OFF-WHITE, BROWNISH-GRAY, and LIGHT BROWN have been observed. It
   is generally understood on newsgroups with this convention that any color
   descriptor is a TAN synonym if (a) used as the first word(s) of the topic
   of a Usenet post, (b) written in ALL CAPS, and (c) followed immediately by
   a colon. Usage: ?OFF-WHITE: 2000 Presidential candidates? on an SF
   newsgroup.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAN
     Table / Total Area Network
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAN
     TransAction Number (banking)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dawn
 
 1. tan, fecir, sabah, şafak sökmesi, gün ağarması, gün doğması
 2. zuhur, ilk görünüş
 3. görünmeye başlamak, aydınlanmak, intikal etmek. dawn on anlaşılmak, sezilmek. It davvned on me. Kafama dank etti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 daybreak
 
 1. tan, şafak, seher.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sunglow
 
 1. tan, fecir
 2. güneşin ısıtıcı ışığı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aurora
 
 1. güneşteki fırtınalar sonucu meydana gelip kutuplarda geceleri görülen renkli ve hareket eden ışıklar
 2. tan, doğuş, fecir, tulu, seher
 3. (b.h), (mit) seher tanrıçası. aurora australis güney yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. aurora borealis kuzey yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. auroral güneşin doğuşuna ait
 4. kutupsal ışıklara ait.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top