Search result for

-talk-

(63 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: talk, *talk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talk[VT] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk[VI] พูดคุย, See also: สนทนา, เจรจา, กล่าวคำ, Syn. discuss, speak, chat
talk[VT] อภิปรายกันในเรื่อง, See also: พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง, Syn. discuss
talk[VI] แสดงปาฐกถา, See also: บรรยาย
talk[VI] นินทา, Syn. gossip
talk[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย
talk[N] สิ่งที่กล่าวถึง, See also: สิ่งที่พูดถึง
talk[N] การอภิปราย, See also: การพิจารณา, การถกเรื่อง, Syn. discussion
talk[N] การแสดงปาฐกถา, Syn. oration, sermon
talk[N] การนินทา, Syn. hearsay, tittle-tattle, gossip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech

English-Thai: Nontri Dictionary
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
talk(vi) พูด,สนทนา,เจรจา,คุย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena, can we talk?เซรีนา , พวกเราต้องคุยกัน The Serena Also Rises (2008)
Good talking to you, too.ดีใจที่ได้คุยกับพ่อ... เหมือนกัน The Serena Also Rises (2008)
Is it unimaginable for a son to just want to sit and talk with his father?มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรอที่ลูกอย่างผม แค่อยากจะนั่งคุยอะไรกับพ่อบ้าง? The Serena Also Rises (2008)
You know, that was so intense, how you talked to those hookers.คุณรู้ มันอึดอัดขนาดไหน The Serena Also Rises (2008)
Nate, it's Vanessa again. Call me as soon as you get this. - We need to talk.เนท นี่วาเนสซ่านะ ได้รับข้อความแล้วช่วยโทรกลับด้วย The Ex-Files (2008)
Vanessa talked to the duke?วาเนสซ่าไปคุยกับดยุค The Ex-Files (2008)
Let's talk about your exit strategy.มาพูดถึงทางออกเรื่องนี้ดีกว่า The Ex-Files (2008)
She kept talking about how amazing harry dean stanton was.แม่เอาแต่พูดว่าแฮร์รี่ ดีน สแตนสัน เยี่ยมแค่ไหน The Ex-Files (2008)
Oh, forget about them. You need to talk to her.ลืมเรื่องนั้นซะ พี่ต้องไปคุยกับเธอซะ The Ex-Files (2008)
Sorry. That's the only chance I'll ever get to talk like that.- โทษที แต่นั่นน่าจะเป็นหนทางเดียว The Ex-Files (2008)
- What are you talking about?- พูดอะไรของนาย The Ex-Files (2008)
Oh, but I'm talking about the art collection.โอ้ แม่หมายถึงงานศิลปะน่ะจ้ะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talkShe tends to talk too much.
talkNever lose your cool when you talk to him.
talkLet's not talk about it any more.
talkI can't relax when I'm talking with him.
talkTalk of the devil and he is sure to appear.
talkIt isn't as if a child learning to talk studies.
talkLast night we enjoyed talking over our high school days.
talkHe talks as if he were a teacher.
talkWe need to talk about how to do it.
talkBe quiet. Don't talk in class.
talkWe need less talk and more action.
talkShe talked, with her eyes shining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนทนา[V] talk, See also: converse, speak, Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
สนทนา[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, คุย, Ant. ฟัง, Example: บ่ายวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนทนากับผู้บริหารหมายเลข 2 ของพรรค, Thai definition: พูดจาหารือกัน
คุย[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, สนทนา, Ant. ฟัง, Example: ครูห้ามเด็กคุยเสียงดังในห้องเรียน
พูด[V] talk, See also: say, chatter, discuss, speak, Syn. สนทนา, คุย, พูดคุย, Example: เราทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ไม่เคยพูดกันสักที, Thai definition: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำกับคู่สนทนา
จ้อ[V] talk, See also: babble, chat, Example: พวกคุณน่ะมันดีแต่ปาก จ้อกันสะบั้นหั่นแหลก อย่าให้เบื้องบนท่านต้องกำราบมาอีกล่ะ, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดกัน[v.] (phūt kan) EN: talk   FR: parler ensemble; discuter

CMU English Pronouncing Dictionary
TALK    T AO1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talk    (v) (t oo1 k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
Gespräch {n} | Gespräche {pl}talk | talks [Add to Longdo]
Talk {m}talc [Add to Longdo]
Talkmaster {m}host [Add to Longdo]
Talk-Show {f}talk show [Add to Longdo]
Talkum {n}talcum; talc; talcum powder [Add to Longdo]
Talkum {n}French chalk [Add to Longdo]
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.Talk is silver, silence is golden. [Add to Longdo]
Sie haben gut reden.Talk is cheap. [Add to Longdo]
Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit.Talk of the devil, and he is bound to appear. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talk \Talk\, n.
   1. The act of talking; especially, familiar converse; mutual
    discourse; that which is uttered, especially in familiar
    conversation, or the mutual converse of two or more.
    [1913 Webster]
 
       In various talk the instructive hours they passed.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Their talk, when it was not made up of nautical
       phrases, was too commonly made up of oaths and
       curses.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Report; rumor; as, to hear talk of war.
    [1913 Webster]
 
       I hear a talk up and down of raising our money.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject of discourse; as, his achievment is the talk of
    the town.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conversation; colloquy; discourse; chat; dialogue;
     conference; communication. See {Conversation}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talk \Talk\, v. t.
   1. To speak freely; to use for conversing or communicating;
    as, to talk French.
    [1913 Webster]
 
   2. To deliver in talking; to speak; to utter; to make a
    subject of conversation; as, to talk nonsense; to talk
    politics.
    [1913 Webster]
 
   3. To consume or spend in talking; -- often followed by away;
    as, to talk away an evening.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to be or become by talking. "They would talk
    themselves mad." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To talk over}.
    (a) To talk about; to have conference respecting; to
      deliberate upon; to discuss; as, to talk over a matter
      or plan.
    (b) To change the mind or opinion of by talking; to
      convince; as, to talk over an opponent.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 talk \talk\ (t[add]k), v. i. [imp. & p. p. {talked} (t[add]kt);
   p. pr. & vb. n. {talking}.] [Cf. LG. talk talk, gabble, Prov.
   G. talken to speak indistinctly; or OD. tolken to interpret,
   MHG. tolkan to interpret, to tell, to speak indistinctly,
   Dan. tolke to interpret, Sw. tolka, Icel. t[=u]lka to
   interpret, t[=u]lkr an interpreter, Lith. tulkas an
   interpreter, tulkanti, tulk[=o]ti, to interpret, Russ.
   tolkovate to interpret, to talk about; or perhaps fr. OE.
   talien to speak (see {tale}, v. i. & n.).]
   1. To utter words; esp., to converse familiarly; to speak, as
    in familiar discourse, when two or more persons
    interchange thoughts.
    [1913 Webster]
 
       I will buy with you, sell with you, talk with you,
       walk with you, and so following, but I will not eat
       with you.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confer; to reason; to consult.
    [1913 Webster]
 
       Let me talk with thee of thy judgments. --Jer. xii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To prate; to speak impertinently. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To talk of}, to relate; to tell; to give an account of; as,
    authors talk of the wonderful remains of Palmyra. "The
    natural histories of Switzerland talk much of the fall of
    these rocks, and the great damage done." --Addison.
 
   {To talk to}, to advise or exhort, or to reprove gently; as,
    I will talk to my son respecting his conduct. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talk
   n 1: an exchange of ideas via conversation; "let's have more
      work and less talk around here" [syn: {talk}, {talking}]
   2: discussion; (`talk about' is a less formal alternative for
     `discussion of'); "his poetry contains much talk about love
     and anger"
   3: the act of giving a talk to an audience; "I attended an
     interesting talk on local history"
   4: a speech that is open to the public; "he attended a lecture
     on telecommunications" [syn: {lecture}, {public lecture},
     {talk}]
   5: idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately"
     [syn: {talk}, {talk of the town}]
   v 1: exchange thoughts; talk with; "We often talk business";
      "Actions talk louder than words" [syn: {talk}, {speak}]
   2: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
     depressed patient does not verbalize" [syn: {talk}, {speak},
     {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   3: use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't
     speak"; "they speak a strange dialect" [syn: {speak}, {talk}]
   4: reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!";
     "The former employee spilled all the details" [syn: {spill},
     {talk}]
   5: divulge confidential information or secrets; "Be careful--his
     secretary talks" [syn: {spill the beans}, {let the cat out of
     the bag}, {talk}, {tattle}, {blab}, {peach}, {babble},
     {sing}, {babble out}, {blab out}] [ant: {keep one's mouth
     shut}, {keep quiet}, {shut one's mouth}]
   6: deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next
     week"; "Did you ever lecture at Harvard?" [syn: {lecture},
     {talk}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 talk [tɑlk]
   suet; tallow
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 talc
 
 1. talk.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Talk [tɔːk] (n) , s.(m )
   talc
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top