Search result for

-tag-

(66 entries)
(0.5817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tag, *tag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tag[N] แถบป้ายบอกข้อมูล, See also: แถบป้ายราคา, Syn. badge, card, tab, stamp, label, sticker
tag[N] สำนวนหรือประโยค
tag[N] คำลงท้าย, Syn. tag question
tag[N] หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า
tag[N] การเล่นไล่จับของเด็ก, See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล, Syn. cross tag, freeze tag, squat tag
tag[VT] ติดป้าย, Syn. hold, earmark
tag[VT] กล่าวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
tag(vi,vt) ติดป้าย,ติดตาม,ต่อท้าย,ประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tag๑. ติ่ง๒. ติดสลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tagป้ายระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tagเขตข้อมูล
เขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

XX หมายถึง การแทนค่ารหัสเขตข้อมูลที่มีรายละเอียดลงไปอีก ตัวอย่าง เขตข้อมูลที่ใช้บ่อยสำหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย MRAC มีดังนี้

เขตข้อมูล 020 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

เขตข้อมูล 040 แหล่งที่มาของการลงรายการ

เขตข้อมูล 050 เลขหมู่แบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

เขตข้อมูล 082 เลขหมู่แบบทศนิยมดิวอี้

เขตข้อมูล 100 รายการหลักที่เป็นผู้แต่ง

เขตข้อมูล 130 ชื่อเรื่องแบบฉบับ

เขตข้อมูล 245 ชื่อเรื่อง

เขตข้อมูล 246 ชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่ง

เขตข้อมูล 250 ครั้งที่พิมพ์

เขตข้อมูล 260 พิมพลักษณ์

เขตข้อมูล 300 บรรณลักษณ์ จำนวนหน้า ภาพประกอบ และขนาด

เขตข้อมูล 440 ชื่อชุด

เขตข้อมูล 500 หมายเหตุ

เขตข้อมูล 505 สารบัญ

เขตข้อมูล 520 สาระสังเขป

เขตข้อมูล 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล

เขตข้อมูล 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล

เขตข้อมูล 650 หัวเรื่องทั่วไป

เขตข้อมูล 700 รายการเพิ่มบุคคล (ผู้แต่งเพิ่ม ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ บรรณาธิการ เป็นต้น)

เขตข้อมูล 710 รายการเพิ่มนิติบุคคล

เขตข้อมูล 800 ชื่อชุดที่เป็นบุคคล

เขตข้อมูล 830 รายการเพิ่มชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This tag. Did he give it to you?ป้ายชื่อนี่ เขาให้เธอมารึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sorry, Mr. Taggart. I, I guess we kind of got caught up.ขอโทษครับ คุณแท็กการ์ท เราเสียรู้พวกมัน Blazing Saddles (1974)
Be still, Taggart.เฉยไว้ แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Why, Taggart, you've been hurt!แท็กการ์ท แกบาดเจ็บรึไง Blazing Saddles (1974)
It's all right, Taggart. Just a man and a horse being hung out there.ไม่ต้องกลัวนะ แค่คนกับม้าถูกแขวนคอน่ะ Blazing Saddles (1974)
How about some more beans, Mr. Taggart?เอาถั่วอีกไหม คุณแท็กการ์ท? Blazing Saddles (1974)
Hey, it's me. Taggart.นี่ฉันเอง แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Be still, Taggart.อยู่นิ่ง ๆ แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Excuse me, Mr. Taggart, sir, but I sure do hate to see you like this.ขออภัยครับ ผมไม่อยากเห็นลูกพี่เศร้าเลย Blazing Saddles (1974)
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย " The Thing (1982)
I'm allowing you to tag along, so why don't you give your mouth a rest?ฉันช่วยให้คุณสามารถแท็กพร้อม ดังนั้นทำไมคุณไม่ให้ปากของคุณส่วนที่เหลือได้หรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้ Casualties of War (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tagThe website's tagline has to let people know what that business does and how it differs from the competition.
tagWe used to play a game like tag.
tagWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
tagOh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.
tagCould you take off the price tag for me?
tagPut a tag on the pages you want copied.
tagLet's learn the basic tags in order.
tagThe product carries a high price tag.
tagThe first baseman tagged the runner out.
tagHe glanced at her name tag.
tagThe dog tagged along after his master.
tagMay I see your claim tags?

CMU English Pronouncing Dictionary
TAG    T AE1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tag    (v) (t a1 g)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tag(n) |der, pl. Tage| วัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lötleiste {f}tag block [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Tagebau {m}surface mining; opencast mining [Add to Longdo]
Tagebau {m}open pit mine [Add to Longdo]
Tagebau {m}strip mine [Am.] [Add to Longdo]
Tagträumer {m}; Tagträumerin {f}daydreamer [Add to Longdo]
Tagblatt {n} | Tagblätter {pl}daily paper | daily papers [Add to Longdo]
Tagdienst {m}day duty [Add to Longdo]
Tageblatt {n}; Zeitschrift {f}; Tagebuch {n}journal [Add to Longdo]
Tagebuch {n} | Tagebücher {pl} | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]
Tagebuch {n}; Logbuch {n}; Bordbuch {n}log; log book [Add to Longdo]
Tagebuchschreiber {m}diarist [Add to Longdo]
Tagedieb {m} | Tagediebe {pl}dawdler | dawdlers [Add to Longdo]
Tagelöhner {m}day labourer [Add to Longdo]
Tagelöhner {m}daytaller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タグ[たぐ, tagu] tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [From {Tag}, v.; cf. {Tag}, an end.]
   A child's play in which one runs after and touches another,
   and then runs away to avoid being touched.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [Probably akin to tack a small nail; cf. Sw. tagg
   a prickle, point, tooth.]
   1. Any slight appendage, as to an article of dress; something
    slight hanging loosely; specifically, a direction card, or
    label.
    [1913 Webster]
 
   2. A metallic binding, tube, or point, at the end of a
    string, or lace, to stiffen it.
    [1913 Webster]
 
   3. The end, or catchword, of an actor's speech; cue.
    [1913 Webster]
 
   4. Something mean and paltry; the rabble. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Tag and rag}, the lowest sort; the rabble. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   5. A sheep of the first year. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. t. [imp. & p. p. {Tagged}; p. pr. & vb. n.
   {Tagging}.]
   1. To fit with, or as with, a tag or tags.
    [1913 Webster]
 
       He learned to make long-tagged thread laces.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       His courteous host . . .
       Tags every sentence with some fawning word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To join; to fasten; to attach. --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow closely after; esp., to follow and touch in the
    game of tag. See {Tag}, a play.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. i.
   To follow closely, as it were an appendage; -- often with
   after; as, to tag after a person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tag
   n 1: a label written or printed on paper, cardboard, or plastic
      that is attached to something to indicate its owner,
      nature, price, etc. [syn: {tag}, {ticket}]
   2: a label associated with something for the purpose of
     identification; "semantic tags were attached in order to
     identify different meanings of the word"
   3: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred}, {tag},
     {tag end}, {tatter}]
   4: a game in which one child chases the others; the one who is
     caught becomes the next chaser
   5: (sports) the act of touching a player in a game (which
     changes their status in the game)
   v 1: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn:
      {tag}, {label}, {mark}]
   2: touch a player while he is holding the ball
   3: provide with a name or nickname
   4: go after with the intent to catch; "The policeman chased the
     mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn:
     {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase},
     {dog}, {go after}, {track}]
   5: supply (blank verse or prose) with rhymes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAG
     Technical Advisory Group (PIMA, I3C)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAG
     Technical Architecture Group (W3C)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tag [taːk] (n) , s.(m )
   day
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tag
   roof
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top