Search result for

-surge-

(43 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surge, *surge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surge[VI] ขึ้นๆลงๆ, See also: เป็นระลอก, ซัดไปมา, Syn. billow, heave, rise
surge[VI] เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน, Syn. increase suddenly
surge[N] ลักษณะขึ้นๆลงๆ, See also: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา, Syn. billow, roller, wave
surge[N] การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน, Syn. sudden increase
surge[N] การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน, Syn. power increase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน

English-Thai: Nontri Dictionary
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
surge(vi) เป็นระลอก,ขึ้นๆลงๆ,ซัดไปมา,รวน,เซ,กระเพื่อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You walk in on surgery halfway through, it looks like murder.คุณเดินในหนทางที่มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม Pret-a-Poor-J (2008)
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Close her back up. Do the surgery.ปิดเครื่องของเธอ ไปผ่าตัด Not Cancer (2008)
You think he's stable enough for surgery?คุณคิดว่าอาการเค้าดีพอที่จะผ่าตัด Adverse Events (2008)
(Taub) we can't do the surgery.เราผ่าตัดไม่ได้ Adverse Events (2008)
No, no--He says he needs surgery,ไม่ใช่เค้ายังต้องผ่าตัด Adverse Events (2008)
Abdominal surgery to remove a...bezoar.ช่องท้อง .. ผ่าเอาbezoar.ออก Adverse Events (2008)
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
If the surgeons didn't remove the diverticulum, it can cause pain, bleeding.ถ้าศัลยแพทย์ไม่ได้ตัดมันออกไป\ มันก็ทำให้ปวดและตกเลือดภายในได้ Birthmarks (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
The patient was undergoing a routine surgery for RTA.คนไข้กำลังไปผ่าตัด เพื่อรักษา RTA Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surgeA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
surgeBesides being a surgeon, he was a famous writer.
surgeFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
surgeFred grew up to be a surgeon.
surgeHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
surgeHe is an excellent brain surgeon.
surgeHe is as skillful a surgeon as ever lived.
surgeHe is the foremost authority on heart surgery.
surgeHello, this is Dr Yamada's surgery.
surgeHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
surgeI learned that you are in the hospital recovering from heart surgery.
surgeI see a surge in loan growth.

CMU English Pronouncing Dictionary
SURGE    S ER1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surge    (v) (s @@1 jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiter {m}surge arrester [Add to Longdo]
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea) [Add to Longdo]
Spitzenstrom {m}surge current [Add to Longdo]
Stoßspannung {f}surge voltage [Add to Longdo]
Zerstörfestigkeit {f}surge immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, v. t. [imp. & p. p. {Surged}; p. pr. & vb. n.
   {Surging}.] [Cf. F. surgir to cast anchor, to land. Cf.
   {Surge}, n.] (Naut.)
   To let go or slacken suddenly, as a rope; as, to surge a
   hawser or messenger; also, to slacken the rope about (a
   capstan).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, n. [L. surgere, surrectum, to raise, to rise; sub
   under + regere to direct: cf. OF. surgeon, sourgeon,
   fountain. See {Regent}, and cf. {Insurrection}, {Sortie},
   {Source}.]
   1. A spring; a fountain. [Obs.] "Divers surges and springs of
    water." --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
   2. A large wave or billow; a great, rolling swell of water,
    produced generally by a high wind.
    [1913 Webster]
 
       He that doubteth is like the surge of the sea driven
       by the wind and tossed.        --James i. 6
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       He flies aloft, and, with impetuous roar,
       Pursues the foaming surges to the shore. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The motion of, or produced by, a great wave.
    [1913 Webster]
 
   4. The tapered part of a windlass barrel or a capstan, upon
    which the cable surges, or slips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, v. i.
   1. To swell; to rise hifg and roll.
    [1913 Webster]
 
       The surging waters like a mountain rise. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To slip along a windlass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surge
   n 1: a sudden forceful flow [syn: {rush}, {spate}, {surge},
      {upsurge}]
   2: a sudden or abrupt strong increase; "stimulated a surge of
     speculation"; "an upsurge of emotion"; "an upsurge in violent
     crime" [syn: {surge}, {upsurge}]
   3: a large sea wave [syn: {billow}, {surge}]
   v 1: rise and move, as in waves or billows; "The army surged
      forward" [syn: {billow}, {surge}, {heave}]
   2: rise rapidly; "the dollar soared against the yen" [syn:
     {soar}, {soar up}, {soar upwards}, {surge}, {zoom}]
   3: rise or move forward; "surging waves" [syn: {tide}, {surge}]
     [ant: {ebb}, {ebb away}, {ebb down}, {ebb off}, {ebb out}]
   4: rise or heave upward under the influence of a natural force
     such as a wave; "the boats surged" [syn: {scend}, {surge}]
   5: see one's performance improve; "He levelled the score and
     then surged ahead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top