Search result for

-subsidiary-

(29 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subsidiary, *subsidiary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsidiary[ADJ] เป็นรอง, See also: สำคัญน้อยกว่า, Syn. minor, subordinate
subsidiary[ADJ] เสริมให้สมบูรณ์, See also: เป็นตัวเสริม, เป็นตัวช่วย, Syn. auxiliary, supplementary
subsidiary[N] คนหรือสิ่งที่เป็นตัวเสริม, See also: ตัวรอง, Syn. assistant, subordinate
subsidiary[N] บริษัทสาขา, See also: สำนักงานสาขา, Syn. affiliate, branch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting

English-Thai: Nontri Dictionary
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidiaryบริษัทย่อย
บริษัทย่อย คือบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น [ตลาดทุน]
Subsidiaryสาขาย่อย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And do me a favor-- run this through the subsidiary fund.และผมขออย่างหนึ่ง... ขอให้ทำเรื่องนี้ผ่านทุนสำรอง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
It's a subsidiary of bixton ganic food.มันเป็นสาขาของบิกซ์ตัน ออแกนิค ฟู้ด Bad Seed (2009)
It's come to my attention,doctor,that you are the ex-V.P. Of a bixton subsidiary.ผมตั้งใจพูดอย่างนั้น เพราะว่าคุณเคยเป็น รองประธานสาขาของบิกซ์ตันมาก่อน Bad Seed (2009)
It's a Ring subsidiary.เป็นสาขาย่อยของริง Chuck Versus the Subway (2010)
Okay, it says here that Gregston Electric owns a subsidiary company called the Ivon Medical Group.โอเค นี่บอกว่าเกรกสตัน อิเล็คทริค มีบริษัทลูกชื่อว่า ไอวอน เมดิคอล กรุ๊ป The Plateau (2010)
EMP- uh, manufactured in Venezuela at the Corta Verona facility, which is a subsidiary of Volkoff Industries.เครื่องEMP ถูกผลิตที่เวเนซูเอล่า ที่โรงงาน คอร์ต้า เวโรนา เป็นสาขานึง Chuck Versus the Anniversary (2010)
She's the person in charge of the first exhibition, of Haeshin Group's subsidiary, soon-to-be-opened art gallery, Didin.เธอเป็นผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ของแฮชินกรุ๊ป ซึ่งจะเปิดตัวแกลลอรี่ในเร็วๆนี้ค่ะ Episode #1.4 (2010)
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ Crawl Space (2011)
I'm Michael Carmichael of Michael Carmichael Industries, a subsidiary of MikeCo.ผมคือไมเคิล คาร์ไมเคิล ของบริษัทไมเคิล คาร์ไมเคิล เป็นสาขาของ ไมค์คอร์ปฯ Chuck Versus the Zoom (2011)
It's a subsidiary of an American firm-มันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทของคนอเมริกัน... If You Ever Want a French Lesson... (2011)
You have to treat DI Resort as a subsidiary of FRIENDS.คุณต้องทำธุรกิจกับD.I รีสอร์ท ซึ่งเป็นของกลุ่มบริษัท Friend Episode #1.4 (2011)
Why are we their subsidiary company?ทำไมพวกเราต้องมาเป็นกลุ่มบริษัทในเครือกันด้วยนะ? Episode #1.4 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subsidiaryThe company is our wholly -owned subsidiary.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSIDIARY    S AH0 B S IH1 D IY0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsidiary    (n) (s @1 b s i1 d i@ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenfach {n} | Nebenfächer {pl}subsidiary subject | subsidiary subjects [Add to Longdo]
Tochtergesellschaft {f}; Tochterunternehmen {n}; Tochterfirma {f} | Tochtergesellschaften {pl}subsidiary (company) | subsidiaries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsidiary \Sub*sid"i*a*ry\, n.; pl. {Subsidiaries}.
   One who, or that which, contributes aid or additional
   supplies; an assistant; an auxiliary. --Hammond.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsidiary \Sub*sid"i*a*ry\, a. [L. subsidiarius: cf. F.
   subsidiaire. See {Subsidy}.]
   1. Furnishing aid; assisting; auxiliary; helping; tributary;
    especially, aiding in an inferior position or capacity;
    as, a subsidiary stream.
    [1913 Webster]
 
       Chief ruler and principal head everywhere, not
       suffragant and subsidiary.      --Florio.
    [1913 Webster]
 
       They constituted a useful subsidiary testimony of
       another state of existence.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a subsidy; constituting a subsidy;
    being a part of, or of the nature of, a subsidy; as,
    subsidiary payments to an ally.
    [1913 Webster]
 
       George the Second relied on his subsidiary treaties.
                          --Ld. Mahon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsidiary
   adj 1: functioning in a supporting capacity; "the main library
       and its auxiliary branches" [syn: {auxiliary},
       {subsidiary}, {supplemental}, {supplementary}]
   n 1: an assistant subject to the authority or control of another
      [syn: {subordinate}, {subsidiary}, {underling}, {foot
      soldier}]
   2: a company that is completely controlled by another company
     [syn: {subsidiary company}, {subsidiary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top