Search result for

-stolen-

(31 entries)
(1.6118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stolen, *stolen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stolen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
stolen(vt) pp ของ steal

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- She's stolen your heart, has she? - Yeah, something like that.เธอขโมยหัวใจมีงแล้วใช่ไหม อือ คล้ายๆ อย่างนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
I have tracked the location of our stolen ship to the Vassek system.ข้าแกะรอยยานลำที่ถูกขโมยไป จนมาถึงระบบดาววาสเซ็ก Lair of Grievous (2008)
Just a couple of things from what you've stolen.ก็แค่ของสองสิ่งที่พวกแกขโมยไป The Bank Job (2008)
The body stolen from the morgue was Toorop's.ศพที่ถูกขโมยจากห้องเก็บศพเป็น ศพทูรอฟ Babylon A.D. (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The skull was stolen from Akator in the 15th century.กะโหลก ถูกขโมยจาก อะเกเตอร์ ช่วง ศตวรรษที่ 15 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As you're all aware, one of our deposits was stolen.อย่าที่ทุกคนรู้กันแล้ว กระปุกออมสินของเราถูกทุบไป The Dark Knight (2008)
#My dick so hot it's stolen #จ้อนฉันฮอตเลยถูกขโมย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
All this horn proves is they've stolen yet another thing from us!ทั้งหมดมีแค่แตร, หรือว่าท่านขโมย ของเราไป มากกว่านี้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stolenAdvance to third on a stolen base.
stolenAll of the money in the cupboard was stolen.
stolenA number of books were stolen.
stolenHe accused me of having stolen his watch.
stolenHe admitted that he had stolen the treasure.
stolenHe denied having stolen the money.
stolenHe had his car stolen in broad daylight.
stolenHe had his car stolen in that parking lot.
stolenHe had his car stolen last night.
stolenHe had his car stolen yesterday.
stolenHe had his wallet stolen.
stolenHe is alleged to have stolen the jewelry.

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLEN    S T OW1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stolen    (v) (s t ou1 l @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steal \Steal\ (st[=e]l), v. t. [imp. {Stole} (st[=o]l); p. p.
   {Stolen} (st[=o]"l'n); p. pr. & vb. n. {Stealing}.] [OE.
   stelen, AS. stelan; akin to OFries. stela, D. stelen, OHG.
   stelan, G. stehlen, Icel. stela, SW. stj[aum]la, Dan.
   stiaele, Goth. stilan.]
   1. To take, and carry away, feloniously; to take without
    right or leave, and with intent to keep wrongfully; as, to
    steal the personal goods of another.
    [1913 Webster]
 
       Maugre thy heed, thou must for indigence
       Or steal, or beg, or borrow, thy dispense.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The man who stole a goose and gave away the giblets
       in alms.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or convey clandestinely (reflexive); hence, to
    creep furtively, or to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       They could insinuate and steal themselves under the
       same by their humble carriage and submission.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will steal himself into a man's favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by insinuating arts or covert means.
    [1913 Webster]
 
       So Absalom stole the hearts of the men of Israel.
                          --2 Sam. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To get into one's power gradually and by imperceptible
    degrees; to take possession of by a gradual and
    imperceptible appropriation; -- with away.
    [1913 Webster]
 
       Variety of objects has a tendency to steal away the
       mind from its steady pursuit of any subject. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To accomplish in a concealed or unobserved manner; to try
    to carry out secretly; as, to steal a look.
    [1913 Webster]
 
       Always, when thou changest thine opinion or course,
       profess it plainly, . . . and do not think to steal
       it.                  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To steal a march}, to march in a covert way; to gain an
    advantage unobserved; -- formerly followed by of, but now
    by on or upon, and sometimes by over; as, to steal a march
    upon one's political rivals.
    [1913 Webster]
 
       She yesterday wanted to steal a march of poor Liddy.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       Fifty thousand men can not easily steal a march over
       the sea.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To filch; pilfer; purloin; thieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stolen \Stol"en\,
   p. p. of {Steal}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top