Search result for

-spore-

(28 entries)
(1.1675 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spore, *spore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spore[N] เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือสัตว์ประเภทโปรโตซัว, See also: สปอร์, Syn. cell, germ
spore[VI] สร้างสปอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spore(สพอร์) n. สปอร์,เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือโปรโตซัวหรือเชื้อราหรือสาหร่ายทะเลบางชนิด., See also: sporal adj. sporoid adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporeสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporeสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sporeสปอร์, เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข้าแต่ละเซลล์สามารถ จะงอกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  มักจะพบในพืชจำพวกเฟิน มอส และฟังไจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What we thought was ash was just millions of spores.ลองคิดว่าเถ้าเป็นแค่ล้านของสปอร์สิ Episode #3.5 (2009)
The spores are weaponized, reduced to a respiral idealสปอร์ถูกใช้เป็นอาวุธ ทำลายระบบทางเดินหายใจ Amplification (2009)
He's in charge of site containment and spore analysis.เขาเป็นหัวหน้าหน่วยกักกันและวิเคราะห์เชื้อโรค Amplification (2009)
Anyone with access to weaponized spores.ใครที่เข้าถึงอาวุธเชื้อโรคนี้ Amplification (2009)
Airborne spores scattered that way,สปอร์แพร่กระจายไปทางนั้น Amplification (2009)
Sterilize lab equipment, and transfer spores.ฆ่าเชื้ออุปกรณ์แลป และการโอนย้ายสปอร์ รักคุณ [โทรศัพท์] Amplification (2009)
He's using light bulbs to carry spores.เขาใช้หลอดไฟบางๆบรรจุสปอร์ Amplification (2009)
Look,I could find fibers,or-or spores or other particulates.ฟังนะ ผมหาเส้นใยได้ หรือ หรือสปอร์ หรืออนุภาคชนิดอื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Well,I only knew Hodgins slightly as a very unpleasant authority on ancient spores and insects.ฉันไม่รู้จักฮอดจินส์ดีนัก รู้แค่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ขี้โมโห ชำนาญเรื่องสปอร์และแมลงโบราณ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Even if we were to manage to move him from the gateroom into quarantine, it's just a matter of time before the infected area would burst open and release microscopic spores into the ship's air.ถึงแม้ว่าถ้าพวกเราจัดการ ให้เคลื่อนย้ายเขามาที่ห้องเกต ในพื้นที่กักกันเชื้อโรค Cloverdale (2010)
The bulk of it has to be like an enormous root system that extends outward from the flora, dormant until its prey gets close enough to get stung and survive just long enough to spread spores.จำนวนของมันดูเหมือน จะเป็นระบบจำนวนรากขนาดใหญ่ ที่ขยายออกมาจากพืช ที่หยุดการเจริญเติบโตจนกว่าจะมีเหยื่อ มาใกล้มันที่จะโดนมันกัด Cloverdale (2010)
Well, maybe they like drift through space on... on solar winds, like spores, and...whatever planet they land on first, the female leaves a pheromone trail for the males to follow it, ind it, breed, et cetera.มันอาจลอยหลุดโค้งอวกาศมา เพราะพายุสุริยะ เหมือนกับสปอร์ และดาวไหนก็ตามที่มันไปถึง ตัวเมียก็จะหลั่งฟีโรโมนเอาไว้ให้ตัวผู้ตามมา Attack the Block (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปอร์[N] spore, Example: เห็ดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์, Thai definition: เซลล์พืชซึ่งสามารถเกิดได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สปอร์[n.] (sápø) EN: spore   FR: spore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORE    S P AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spore    (n) (s p oo1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spore {f} [biol.] | Sporen {pl}spore | spores [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāo, ㄅㄠ, ] spore [Add to Longdo]
孢子[bāo zǐ, ㄅㄠ ㄗˇ, ] spore [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胞子[ほうし, houshi] Spore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spore \Spore\ (sp[=o]r), n. [Gr. ? a sowing, seed, from ? to
   sow. Cf. {Sperm}.]
   1. (Bot.)
    (a) One of the minute grains in flowerless plants, which
      are analogous to seeds, as serving to reproduce the
      species.
      [1913 Webster]
 
   Note: Spores are produced differently in the different
      classes of cryptogamous plants, and as regards their
      nature are often so unlike that they have only their
      minuteness in common. The peculiar spores of diatoms
      (called {auxospores}) increase in size, and at length
      acquire a siliceous coating, thus becoming new diatoms
      of full size. Compare {Macrospore}, {Microspore},
      {Oospore}, {Resting spore}, {Sphaerospore},
      {Swarmspore}, {Tetraspore}, {Zoospore}, and
      {Zygospore}.
      [1913 Webster]
    (b) An embryo sac or embryonal vesicle in the ovules of
      flowering plants.
      [1913 Webster]
 
   2. (Biol.)
    (a) A minute grain or germ; a small, round or ovoid body,
      formed in certain organisms, and by germination giving
      rise to a new organism; as, the reproductive spores of
      bacteria, etc.
    (b) One of the parts formed by fission in certain
      Protozoa. See {Spore formation}, belw.
      [1913 Webster]
 
   {Spore formation}.
    (a) (Biol) A mode of reproduction resembling multiple
      fission, common among Protozoa, in which the organism
      breaks up into a number of pieces, or spores, each of
      which eventually develops into an organism like the
      parent form. --Balfour.
    (b) The formation of reproductive cells or spores, as in
      the growth of bacilli.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spore
   n 1: a small usually single-celled asexual reproductive body
      produced by many nonflowering plants and fungi and some
      bacteria and protozoans and that are capable of developing
      into a new individual without sexual fusion; "a sexual
      spore is formed after the fusion of gametes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top