Search result for

-spinning-

(33 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spinning, *spinning*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spinning is not flying.หมุนติ้วมายังงี้เค้าเรียกว่าบินรึ? Destroy Malevolence (2008)
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง The Other Boleyn Girl (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
# And spinning fasterและหมุนเร็วขึ้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
You think we're spinning our wheels?นายคิดว่าเรากำลังเสียเวลาอยู่เหรอเปล่า? Shut Down (2008)
Why are you all spinning?ทำไมพวกคุณหมุนอะ Julie & Julia (2009)
Everything started spinning, And then I was just standing there,ทุกอย่างเริ่มหมุนไปหมด แล้วผมก็มายืนอยู่ตรงนี้ Death Takes a Holiday (2009)
Looks like now she's spinning out.เหมือนว่าตอนนี้เธอจะคุมไม่อยู่แล้ว The Grandfather (2009)
Second hand's spinning, Michael.เข็มของนาฬิกากำลังเดิน ไมเคิล Cowboys and Indians (2009)
She actually dared to pull a spinning back kick on the Great Gu Jun Pyo.เธอกระโดดเตะหมุนตัวกลับหลังใส่กู จุนพโย Episode #1.2 (2009)
My head's already spinning with the powers I have.หัวฉันมันหมุนไปหมด ด้วยพลังที่ฉันมี Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Ever since you guys rolled into town, my life has been... has been spinning out of control.ตั้งแต่พี่พวกคุณมาที่เมืองนี้ ชีวิตผม.. หมุนเคว้ง ยากที่จะควบคุม Chuck Versus the Broken Heart (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spinningA big spider was spinning a web.
spinningA police car was spinning along at a good speed.
spinningHave you ever seen a spider spinning its web?
spinningI don't know how to operate a spinning wheel.
spinningI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
spinningMy head is spinning.
spinningShe tries so hard, but she's just spinning her wheels.
spinningThe eyes in his head see the world spinning round.
spinningWhat would happen supposing the earth stopped spinning.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drücken {n} (Umformen)spinning (forming) [Add to Longdo]
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Kreisel {m} | Kreisel {pl}spinning top; whipping top | whipping tops [Add to Longdo]
Spinnerei {f} | Spinnereien {pl}spinning | spinnings [Add to Longdo]
Spinnfaden {m}spinning thread [Add to Longdo]
Spinnmaschine {f} | Spinnmaschinen {pl}spinning frame | spinning frames [Add to Longdo]
Spinnrad {n} | Spinnräder {pl}spinning wheel | spinning wheels [Add to Longdo]
Drehsprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spin \Spin\ (sp[i^]n), v. t. [imp. & p. p. {Spun}(Archaic imp.
   {Span}); p. pr. & vb. n. {Spinning}.] [AS. spinnan; akin to
   D. & G. spinnen, Icel. & Sw. spinna, Dan. spinde, Goth.
   spinnan, and probably to E. span. [root]170. Cf. {Span}, v.
   t., {Spider}.]
   1. To draw out, and twist into threads, either by the hand or
    machinery; as, to spin wool, cotton, or flax; to spin
    goat's hair; to produce by drawing out and twisting a
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
       All the yarn she [Penelope] spun in Ulysses' absence
       did but fill Ithaca full of moths.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw out tediously; to form by a slow process, or by
    degrees; to extend to a great length; -- with out; as, to
    spin out large volumes on a subject.
    [1913 Webster]
 
       Do you mean that story is tediously spun out?
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   3. To protract; to spend by delays; as, to spin out the day
    in idleness.
    [1913 Webster]
 
       By one delay after another they spin out their whole
       lives.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to turn round rapidly; to whirl; to twirl; as, to
    spin a top.
    [1913 Webster]
 
   5. To form (a web, a cocoon, silk, or the like) from threads
    produced by the extrusion of a viscid, transparent liquid,
    which hardens on coming into contact with the air; -- said
    of the spider, the silkworm, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) To shape, as malleable sheet metal, into a hollow
    form, by bending or buckling it by pressing against it
    with a smooth hand tool or roller while the metal
    revolves, as in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {To spin a yarn} (Naut.), to tell a story, esp. a long or
    fabulous tale.
 
   {To spin hay} (Mil.), to twist it into ropes for convenient
    carriage on an expedition.
 
   {To spin street yarn}, to gad about gossiping. [Collog.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinning \Spin"ning\,
   a. & n. from {Spin}.
   [1913 Webster]
 
   {Spinning gland} (Zool.), one of the glands which form the
    material for spinning the silk of silkworms and other
    larvae.
 
   {Spinning house}, formerly a common name for a house of
    correction in England, the women confined therein being
    employed in spinning.
 
   {Spinning jenny} (Mach.), an engine or machine for spinning
    wool or cotton, by means of a large number of spindles
    revolving simultaneously.
 
   {Spinning mite} (Zool.), the red spider.
 
   {Spinning wheel}, a machine for spinning yarn or thread, in
    which a wheel drives a single spindle, and is itself
    driven by the hand, or by the foot acting on a treadle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinning
   n 1: creating thread

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top