Search result for

-sovereign-

(33 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sovereign, *sovereign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sovereign[N] ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ, See also: กษัตริย์, Syn. autocrat, monarch, supreme ruler
sovereign[ADJ] เกี่ยวกับอำนาจสูงสุด, Syn. imperial, monarchical, royal, kingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sovereign(n) พระมหากษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,เหรียญปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sovereignองค์อธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignองค์อธิปัตย์, พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can see a king that the people will love and be proud to call their sovereign.ข้าเห็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฏร พวกเขาจะภูมิใจที่มีท่านเป็นผู้นำ Le Morte d'Arthur (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์ The Other Boleyn Girl (2008)
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
You are interfering with official business of the sovereign land of Costa Luna.คุณกำลังรบกวน ธุรกิจ แห่งอธิปไตยของคอสตาลูน่า Princess Protection Program (2009)
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า Trespass (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ A561984 (2009)
Residents of the Reservation are outraged over what they're calling a gross violation of their territorial sovereignity.ผู้อาศัยในเขตสงวน บาดเจ็บ เขาเรียกมันว่าอะไร ความฝ่าฝืนทั้งหมด ของ อธิปไตยในดินแดน Surrogates (2009)
From a number of sovereign planetsจากลำดับของผู้มีอำนาจสูงสุดของดาวต่าง ๆ Incursion: Part 1 (2010)
I think it was around the time he tried to declare our apartment a sovereign nation.ผมว่าคงเป็นช่วงใกล้ๆกับตอนที่ เขาพยายามประกาศว่าอพาร์ตเมนท์เราเป็นรัฐอิสระ The Toast Derivation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sovereignAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
sovereignCitizens are the ultimate sovereigns.
sovereignQueen Victoria was the sovereign of Great Britain.
sovereignSovereignty resides in the people.
sovereignThe English sovereign is generally said to reign but not rule.
sovereignThe sovereign completely recovered from his illness.
sovereignWe must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหิบดี[N] king, See also: sovereign, Syn. มหิบาล, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOVEREIGN    S AA1 V R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sovereign    (n) (s o1 v r i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具有主权[jù yǒu zhǔ quán, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sovereign \Sov"er*eign\ (? or ?; 277), n.
   1. The person, body, or state in which independent and
    supreme authority is vested; especially, in a monarchy, a
    king, queen, or emperor.
    [1913 Webster]
 
       No question is to be made but that the bed of the
       Mississippi belongs to the sovereign, that is, to
       the nation.              --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   2. A gold coin of Great Britain, on which an effigy of the
    head of the reigning king or queen is stamped, valued at
    one pound sterling, or about $4.86.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any butterfly of the tribe {Nymphalidi}, or genus
    {Basilarchia}, as the ursula and the viceroy.
    [1913 Webster]
 
   Syn: King; prince; monarch; potentate; emperor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sovereign \Sov"er*eign\ (? or ?; 277), a. [OE. soverain,
   sovereyn, OF. soverain, suvrain, F. souverain, LL. superanus,
   fr. L. superus that is above, upper, higher, fr. super above.
   See {Over}, {Super}, and cf. {Soprano}. The modern spelling
   is due to a supposed connection with reign.]
   1. Supreme or highest in power; superior to all others;
    chief; as, our sovereign prince.
    [1913 Webster]
 
   2. Independent of, and unlimited by, any other; possessing,
    or entitled to, original authority or jurisdiction; as, a
    sovereign state; a sovereign discretion.
    [1913 Webster]
 
   3. Princely; royal. "Most sovereign name." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At Babylon was his sovereign see.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Predominant; greatest; utmost; paramount.
    [1913 Webster]
 
       We acknowledge him [God] our sovereign good.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. Efficacious in the highest degree; effectual; controlling;
    as, a sovereign remedy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Such a sovereign influence has this passion upon the
       regulation of the lives and actions of men. --South.
    [1913 Webster]
 
   {Sovereign state}, a state which administers its own
    government, and is not dependent upon, or subject to,
    another power.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sovereign
   adj 1: (of political bodies) not controlled by outside forces;
       "an autonomous judiciary"; "a sovereign state" [syn:
       {autonomous}, {independent}, {self-governing},
       {sovereign}]
   2: greatest in status or authority or power; "a supreme
     tribunal" [syn: {sovereign}, {supreme}]
   n 1: a nation's ruler or head of state usually by hereditary
      right [syn: {sovereign}, {crowned head}, {monarch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top