Search result for

-sniff-

(38 entries)
(0.5346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sniff, *sniff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniff[VI] สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff[VT] สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff[N] เสียงสูดจมูก
sniff[N] การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniff[N] ข้อสงสัย, See also: ข้อกังขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale

English-Thai: Nontri Dictionary
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You wanna sniff mine first?จะดมฉันก่อนไหมละ? \ ว่าไงนะ? Bolt (2008)
I said, look here mate, that's what you get when you go trespassing into fucking Burma... that's what you get when you go sniffing around other people's garbage.ฉันพูดวา ฟังนะ เพือน สิงทีนายจะไดรับจากการเดินทางเขาพมา.. กคือสิงทีจะไดรับ เมือยืนจมูกไปดมถังขยะชาวบาน Rambo (2008)
[Clears throat, sniffs][เสียงกระแอม , สูดอากาศ] New York, I Love You (2008)
(CHRISTINE SNIFFLES)(CHRISTINE SNIFFLES) Changeling (2008)
No, they're onto that. They've got dogs that sniff around.ไม่ พวกเขาไม่ยอมให้เช่าหรอก ตำรวจมีสุนัขดมกลิ่นอยู่รอบๆ Pilot (2008)
And sniffer dogs...แล้วก็สุนัขตำรวจด้วย Invictus (2009)
Hey, hey, hey, don't sniff that.เฮ้ เฮ้ เฮ้ อย่าทำฟึดฟัดอย่างนั้น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Hey, hey, hey, don't sniff that, unless you really want to lie on the floor here paralyzed for the next hour.เฮ เฮ เฮ อย่าดมไอ้นั้นเข้าไปหล่ะ นอกเสียว่าจากนายอยากลงไปนานเป็นอัมพาฒบนพื้นสักชั่วโมง The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Plus I've got this jerkoff, this Koontz sniffing around trying to get me to sell.ผมมีอารมย์ขึ้นมา, คุสคอยดมกลิ่นตามนี่แหละ พยายามให้ผมขาย. \และราคาถูกมากเกินไป Pilot (2009)
How long have you been sniffing those markers?สูดปากกาพวกนั้นนานแค่ไหนแล้วเนี่ย If It's Only in Your Head (2009)
I caught three government spooks sniffing round the Brooks House.ผมจับคนของรัฐบาลได้ 3 คน เค้ามาลับๆล่อๆ แถวบ้านบรู้ค Episode #3.2 (2009)
Get into that school and sniff out Those sex pheromones for yourself.ไปดมกลิ่นคาวความใคร่ ที่โรงเรียนด้วยตัวเอง Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sniffI sniffed the smell.
sniffThe dog sniffed at the stranger.
sniffThe dog sniffed the ground.
sniffThe dog was sniffing a stick.
sniffWe sniffed at the food suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุดฟิด[V] sniff, Example: เขาทำท่าฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆ, Thai definition: ดมเพื่อพิสูจน์กลิ่น, Notes: (ปาก)
จาม[V] sneeze, See also: sniff, Example: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก, Thai definition: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุดฟิด[v.] (futfit) EN: sniff   
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk futfit) EN: sniff   
ทำจมูกฟุดฟิด[v. exp.] (tham jamūk futfit) EN: sniff   FR: renifler

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFF    S N IH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniff    (v) (s n i1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. t.
   1. To draw in with the breath through the nose; as, to sniff
    the air of the country.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive as by sniffing; to snuff, to scent; to smell;
    as, to sniff danger.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, n.
   The act of sniffing; perception by sniffing; that which is
   taken by sniffing; as, a sniff of air.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. i. [imp. & p. p. {Sniffed}or {Snift}; p. pr. &
   vb. n. {Sniffing}.] [OE. sneven; akin to snivel, snuff; cf.
   Dan. snive to sniff. See {Snuff}, v. t.]
   To draw air audibly up the nose; to snuff; -- sometimes done
   as a gesture of suspicion, offense, or contempt.
   [1913 Webster]
 
      So ye grow squeamish, gods, and sniff at heaven. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniff
   n 1: sensing an odor by inhaling through the nose [syn: {sniff},
      {snuff}]
   v 1: perceive by inhaling through the nose; "sniff the perfume"
      [syn: {sniff}, {whiff}]
   2: inhale audibly through the nose; "the sick student was
     sniffling in the back row" [syn: {sniff}, {sniffle}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sniff
  v.,n.
 
   1. To watch packets traversing a network. Most often in the phrase packet
   sniffer, a program for doing same. 2. Synonym for {poll}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top