Search result for

-silently-

(32 entries)
(0.5973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: silently, *silently*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silently[ADV] อย่างเงียบๆ, Syn. noiselessly, quietly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ... Basic Instinct (1992)
Come, come silently ~เข้ามา เข้ามา อย่างเงียบๆ My Little Bride (2004)
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ... The King and the Clown (2005)
He's always been an intensely private figure, dispatching victims silently.คนที่เก็บตัวเงียบอย่างมากมาตลอด แยกชิ้นส่วนเหยื่ออย่างเงียบๆ That Night, a Forest Grew (2007)
So say all these years, Callie's been suffering silently because nobody knows the truth about what Mommy did.งั้นทุกๆปีแคลลี่กำลังทรมานอย่างเงียบๆ เพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงที่แม่สุดที่รักทำ Bedtime Stories (2007)
She'd been silently screaming for two hours.ตับอ่อนเธออักเสบ Alone (2007)
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
But you silently watched me.แต่คุณก็เงียบ เพียงแค่มองดูผมเท่านั้น Eiga: Kurosagi (2008)
I can feel them looking at me and silently wondering how can a father possibly raise his daughter to be a professional killer.ฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่มีคำถามที่จับจ้องมาด้วยความระคนสงสัย. ว่าจะมีพ่อแบบไหนที่สามารถส่งเสริมลูกสาวให้เป็นอาชีพนักฆ่า Last Man Standing (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silentlyAll I can do is to work silently.
silentlyHe sat silently with his legs crossed.
silentlyHe silently went out of the room.
silentlyI cannot silently overlook this problem.
silentlyIt waited, silently.
silentlyLeaves were dropping silently to the ground.
silentlyNot knowing what to do, I stood there silently.
silentlyShe sat there silently with tears in her eyes.
silentlySnow falls silently and piles up ... on top of me.
silentlyThey went out of the room very silently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบ[ADV] silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบๆ[ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เป็นเบื้อ[ADV] silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
นิ่งเฉย[ADV] silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
เฉย[ADV] quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน

CMU English Pronouncing Dictionary
SILENTLY    S AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silently    (a) (s ai1 l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silently \Si"lent*ly\, adv.
   In a silent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silently
   adv 1: without speaking; "he sat mutely next to her" [syn:
       {mutely}, {wordlessly}, {silently}, {taciturnly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top