Search result for

-seen-

(38 entries)
(4.825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seen, *seen*
Possible hiragana form: -せえん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ see
seen[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ see

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seen(ซีน) v. กริยาช่อง 3 ของ see (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
seen(vt) pp ของ see

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seen her?เจอเธอเหรอ ? Now You See Me, Now You Don't (2013)
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
It's the roughest, toughest joint ya ever seen.มันเป็นกราดเกรี้ยวร่วมที่ยาก ที่สุดที่เคยยา เห็น. Pinocchio (1940)
Hey! Wait a minute! Ha-Have you seen--เดี๋ยวก่อน ฮาคุณจะได้เห็น Pinocchio (1940)
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา Rebecca (1940)
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย Rebecca (1940)
Ben, have you seen Mr. De Winter anywhere?เบน เธอเห็นคุณเดอ วินเทอร์บ้างมั้ย Rebecca (1940)
- Frank, have you seen Maxim anywhere?- แฟรงค์ คุณเห็นแม็กซิมบ้างมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Rebecca (1940)
"Jack, darling, I've just seen the doctor and I'm going down to Manderley right away."แจ็คที่รักฉันเพิ่งไปพบหมอมา เเละกําลังเดินทางกลับไปที่เเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seenShelly's really filled out since the last time I've seen her.
seenSeen against the sky, the mountain looked really beautiful.
seenOur century has seen a notable increase of knowledge.
seenI haven't seen him lately.
seenOur generation has seen a lot of changes.
seenI have once seen a live whale.
seenI had never seen her.
seenHave you ever seen such a beautiful sunset?
seenI am anxious to see what there is to be seen of the country.
seenSeen from a spacecraft, the earth looks blue.
seenNo sooner had he seen it than he turned pale.
seenMt Fuji can be seen from here.

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEN    S IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seen    (v) (s ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seenot {f}distress at sea [Add to Longdo]
durchgeschautseen through [Add to Longdo]
heimbegleitetseen home [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
湖沼[こしょう, koshou] Seen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\ (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen}
   (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon,
   AS. se['o]n; akin to OFries. s[imac]a, D. zien, OS. & OHG.
   sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth.
   sa['i]hwan, and probably to L. sequi to follow (and so
   originally meaning, to follow with the eyes). Gr. "e`pesqai,
   Skr. sac. Cf. {Sight}, {Sue} to follow.]
   1. To perceive by the eye; to have knowledge of the existence
    and apparent qualities of by the organs of sight; to
    behold; to descry; to view.
    [1913 Webster]
 
       I will now turn aside, and see this great sight.
                          --Ex. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by mental vision; to form an idea or
    conception of; to note with the mind; to observe; to
    discern; to distinguish; to understand; to comprehend; to
    ascertain.
    [1913 Webster]
 
       Go, I pray thee, see whether it be well with thy
       brethren.               --Gen. xxxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saw that he answered discreetly. --Mark xii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Who's so gross
       That seeth not this palpable device? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to
    regard attentively; to look after. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I had a mind to see him out, and therefore did not
       care for contradicting him.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To have an interview with; especially, to make a call
    upon; to visit; as, to go to see a friend.
    [1913 Webster]
 
       And Samuel came no more to see Saul until the day of
       his death.              --1 Sam. xv.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   5. To fall in with; to meet or associate with; to have
    intercourse or communication with; hence, to have
    knowledge or experience of; as, to see military service.
    [1913 Webster]
 
       Make us glad according to the days wherein thou hast
       afflicted us, and the years wherein we have seen
       evil.                 --Ps. xc. 15.
    [1913 Webster]
 
       Verily, verily, I say unto you, if a man keep my
       saying, he shall never see death.   --John viii.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       Improvement in wisdom and prudence by seeing men.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to
    see one home; to see one aboard the cars.
    [1913 Webster]
 
   7. In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or
    to equal the bet of (a player), by staking the same sum.
    "I'll see you and raise you ten."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {God you see} (or {God him see} or {God me see}, etc.), God
    keep you (him, me, etc.) in his sight; God protect you.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {To see (anything) out}, to see (it) to the end; to be
    present at, work at, or attend, to the end.
 
   {To see stars}, to see flashes of light, like stars; --
    sometimes the result of concussion of the head. [Colloq.]
    
 
   {To see (one) through}, to help, watch, or guard (one) to the
    end of a course or an undertaking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seen \Seen\ (s[=e]n),
   p. p. of {See}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seen \Seen\, a.
   Versed; skilled; accomplished. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Well seen in every science that mote be. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Noble Boyle, not less in nature seen,
      Than his great brother read in states and men.
                          --Dryden.
   [1913 Webster] Seep

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Seen [zeːən] (n) , pl.
   lakes; lochs
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top