Search result for

-secure-

(40 entries)
(0.7684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: secure, *secure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secure[ADJ] ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure[VT] ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure[VT] ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure[VI] รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure[VT] มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้แน่นหนา,ทำให้ปลอดภัย,จับกุม,รับรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
The captain's body is secure in the morgue.ศพกัปตันอยู่ในห้องเย็น Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
The outpost is secure, general.ยึดที่มั่นได้แล้ว ท่านนายพล Rookies (2008)
Secure the area.เคลียร์พื้นที่ Rookies (2008)
No! You'll spend all your time looking for somewhere half as secure as this.ไม่ คุณจะใช้เวลาทั้งหมดเพื่อหาที่ๆ ปลอดภัยอย่างที่นี่ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secureAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
secureAll you have to do to secure a seat is to wait in line.
secureCan you secure me two good seats for the concert?
secureColumbus secured this region of interests.
secureDon't climb that ladder - it's not secure.
secureDo you feel secure about the future?
secureHe has managed to secure several accounts.
secureHis economical backing is secure.
secureI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
secureI feel secure with him.
secureIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
secureOur victory is secure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURE    S IH0 K Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secure    (v) (s i1 k y u@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschungssicher {adj}secure against forgery [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Secured}; p. pr. & vb.
   n. {Securing}.]
   1. To make safe; to relieve from apprehensions of, or
    exposure to, danger; to guard; to protect.
    [1913 Webster]
 
       I spread a cloud before the victor's sight,
       Sustained the vanquished, and secured his flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put beyond hazard of losing or of not receiving; to
    make certain; to assure; to insure; -- frequently with
    against or from, rarely with of; as, to secure a creditor
    against loss; to secure a debt by a mortgage.
    [1913 Webster]
 
       It secures its possessor of eternal happiness. --T.
                          Dick.
    [1913 Webster]
 
   3. To make fast; to close or confine effectually; to render
    incapable of getting loose or escaping; as, to secure a
    prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to make one's self secure of; to
    acquire certainly; as, to secure an estate.
    [1913 Webster]
 
   {Secure arms} (Mil.), a command and a position in the manual
    of arms, used in wet weather, the object being to guard
    the firearm from becoming wet. The piece is turned with
    the barrel to the front and grasped by the right hand at
    the lower band, the muzzle is dropped to the front, and
    the piece held with the guard under the right arm, the
    hand supported against the hip, and the thumb on the
    rammer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, a. [L. securus; pref. se- without + cura
   care. See {Cure} care, and cf. {Sure}, a.]
   1. Free from fear, care, or anxiety; easy in mind; not
    feeling suspicion or distrust; confident.
    [1913 Webster]
 
       But thou, secure of soul, unbent with woes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Overconfident; incautious; careless; -- in a bad sense.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Confident in opinion; not entertaining, or not having
    reason to entertain, doubt; certain; sure; -- commonly
    with of; as, secure of a welcome.
    [1913 Webster]
 
       Confidence then bore thee on, secure
       Either to meet no danger, or to find
       Matter of glorious trial.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not exposed to danger; safe; -- applied to persons and
    things, and followed by against or from. "Secure from
    fortune's blows." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Safe; undisturbed; easy; sure; certain; assured;
     confident; careless; heedless; inattentive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secure
   adj 1: free from fear or doubt; easy in mind; "he was secure
       that nothing will be held against him" [syn: {secure},
       {unafraid}, {untroubled}] [ant: {insecure}]
   2: free from danger or risk; "secure from harm"; "his fortune
     was secure"; "made a secure place for himself in his field"
     [ant: {insecure}, {unsafe}]
   3: not likely to fail or give way; "the lock was secure"; "a
     secure foundation"; "a secure hold on her wrist" [ant:
     {insecure}]
   4: immune to attack; incapable of being tampered with; "an
     impregnable fortress"; "fortifications that made the frontier
     inviolable"; "a secure telephone connection" [syn:
     {impregnable}, {inviolable}, {secure}, {strong},
     {unassailable}, {unattackable}]
   5: financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
     [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}]
   v 1: get by special effort; "He procured extra cigarettes even
      though they were rationed" [syn: {procure}, {secure}]
   2: cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door";
     "she fixed her gaze on the man" [syn: {fasten}, {fix},
     {secure}] [ant: {unfasten}]
   3: assure payment of
   4: make certain of; "This nest egg will ensure a nice retirement
     for us"; "Preparation will guarantee success!" [syn:
     {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   5: fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the
     hole"; "stop up the leak" [syn: {plug}, {stop up}, {secure}]
   6: furnish with battens; "batten ships" [syn: {batten}, {batten
     down}, {secure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top