Search result for

-rival-

(52 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rival, *rival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rival[N] คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival[N] ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival[VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival[VI] แข่งขัน, Syn. compete
rival[VT] แข่งขัน, Syn. compete
rival[ADJ] ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate

English-Thai: Nontri Dictionary
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've been rivals for the past 50 years.เราเป็นคู่แข่งกันมา50 ปี Heartbreak Library (2008)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
Rivalry for education.แข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,ในการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เครซี่ 8 Grilled (2009)
They are our direct rivals, eliminating the boss would do wonders for your position.แกต้องทำงานบางอย่าง. Crows Zero II (2009)
I know you, you guys are... our rivals after all!เขามิได้ทำอะไร! โปรดอย่าทำอะไร คาไวชิ เลย Crows Zero II (2009)
Yes, but don't compare. Rivaldo, Romario, Koeman,อืม แต่อย่าเอาRivaldo, Romario, Koeman มาเทียบกัน [Rec] 2 (2009)
- Ah. Friendly rivalry.แข่งขันกันอย่างฉันท์มิตร Chuck Versus the Beefcake (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก Episode #1.3 (2009)
We were political rivals.เราเป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rival2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
rivalBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
rivalDon't hold your rival cheap.
rivalHe always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
rivalHe criticized his rival severely.
rivalHe is my rival in business.
rivalHe was poached by a rival company.
rivalHe was traded, so to speak, to the rival firm.
rivalHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
rivalHis horse gained steadily on his rivals.
rivalHis rival was discouraged by his triumph.
rivalI find a good rival in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVAL    R AY1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rival    (v) (r ai1 v @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkandidat {m}; Gegenkandidatin {f} | Gegenkandidat sein | ohne Gegenkandidatrival candidate; opposing candidate | to run against; to be a candidate against | uncontested [Add to Longdo]
Konkurrenzgeschäft {n}rival firm [Add to Longdo]
Rivale {f}; Konkurrent {m} | Rivalen {pl}; Konkurrenten {pl}rival | rivals [Add to Longdo]
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]
rivalisierendrivalling [Add to Longdo]
rivalisiertrivalled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对敌者[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, / ] rival [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. t. [imp. & p. p. {Rivaled}or {Rivalled}; p.
   pr. & vb. n. {Rivaling} or {Rivalling}.]
   1. To stand in competition with; to strive to gain some
    object in opposition to; as, to rival one in love.
    [1913 Webster]
 
   2. To strive to equal or exel; to emulate.
    [1913 Webster]
 
       To rival thunder in its rapid course. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, v. i.
   To be in rivalry. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, a.
   Having the same pretensions or claims; standing in
   competition for superiority; as, rival lovers; rival claims
   or pretensions.
   [1913 Webster]
 
      The strenuous conflicts and alternate victories of two
      rival confederacies of statesmen.    --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rival \Ri"val\, n. [F. rival (cf. It. rivale), L. rivales two
   neigbors having the same brook in common, rivals, fr. rivalis
   belonging to a brook, fr. rivus a brook. Cf. {Rivulet},
   {Rete}.]
   1. A person having a common right or privilege with another;
    a partner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If you do meet Horatio and Marcellus,
       The rivals of my watch, bid them make haste. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is in pursuit of the same object as another; one
    striving to reach or obtain something which another is
    attempting to obtain, and which one only can posses; a
    competitor; as, rivals in love; rivals for a crown.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Rivals, in the primary sense of the word, are those
      who dwell on the banks of the same stream. But since,
      as all experience shows, there is no such fruitful
      source of coutention as a water right, it would
      continually happen that these occupants of the opposite
      banks would be at strife with one another in regard of
      the periods during which they severally had a right to
      the use of the stream . . . And thus 'rivals' . . .
      came to be used of any who were on any grounds in more
      or less unfriendly competition with one another."
      --Trench.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Competitor; emulator; antagonist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rival
   n 1: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
      rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
      [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
      {contender}]
   v 1: be equal to in quality or ability; "Nothing can rival
      cotton for durability"; "Your performance doesn't even
      touch that of your colleagues"; "Her persistence and
      ambition only matches that of her parents" [syn: {equal},
      {touch}, {rival}, {match}]
   2: be the rival of, be in competition with; "we are rivaling for
     first place in the race"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rival
   rival
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rival [rival]
   rival
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rival
   rival
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rival
   rival
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top