Search result for

-repair-

(57 entries)
(0.5763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repair,-repair-, *repair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repair    [VT] ซ่อมแซม, See also: แก้ไข, Syn. fix, heal, mend
repair    [VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. atone, compensate
repair    [N] การซ่อมแซม, See also: การแก้ไข, Syn. amendment, mend
repair    [VT] ไปเป็นประจำ, Syn. go

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repairค่าซ่อมแซม [การบัญชี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื

English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
- Best boots in for repair, sir?รองเท้าที่ดีที่สุดในการ ซ่อมแซมครับ? ทำปุ่มของคุณหนุ่ม คุณไม่ได้ใช้ งาน How I Won the War (1967)
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
I'm glad you've repaired your engine. Now you can go back home.ผมดีใจที่คุณซ่อมเครื่องยนต์เสร็จ ตอนนี้คุณก็กลับบ้านได้แล้ว The Little Prince (1974)
he's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน Spies Like Us (1985)
want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง Spies Like Us (1985)
I had to talk for hours to repair the damage.ฉันต้องคุยอยู่ตั้งนาน ให้เขามองข้ามความเสียหายเล็กน้อย The Lawnmower Man (1992)
Repair, maintenance, goddamn kids pestering me to take them for a ride...ซ่อมบำรุงรักษาเด็ก goddamn รบกวนผมที่จะพาพวกเขาไปนั่ง ... The Shawshank Redemption (1994)
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap The Shawshank Redemption (1994)
And how long do you think the repairs will take exactly?แล้ว ต้องซ่อมนานแค่ไหนถึงจะเสร็จ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This'll take weeks to repair.คงใช้หนึ่งอาทิตย์ในการซ่อม. Toy Story (1995)
I need to repair my turbo boosters.ฉันต้องการซ่อมท่อขับเคลื่อนของยานฉัน Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repairAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
repairAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
repairCan you get it repaired?
repairChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
repairCookie's house is under repair.
repairEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
repairEven the repairman couldn't figure out what had gone wrong with the microwave.
repairHe does not go without repairing the clock.
repairHe had been repairing the car and looked tired when I arrived home.
repairHe repaired his watch by himself.
repairHe repaired my watch for me.
repairHe repaired the broken window of my house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่อมบำรุง    [V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, Example: กระทรวงศึกษาฯ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว เพื่อนำมาซ่อมบำรุง แล้วนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนที่ขาดแคลน, Thai definition: ทำสิ่งชำรุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไปเรื่อยๆ
ซ่อมแซม    [V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม    [V] repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี
การซ่อมแซม    [N] repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
แก้ [V] repair, See also: mend, fix, Syn. ซ่อม, แก้ไข, ซ่อมแซม, Example: ช่างกำลังแก้รถให้เธออยู่, Thai definition: ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้
แก้ไข [V] repair, See also: fix, mend, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: ช่างจะต้องแก้ไขเครื่องยนต์อันนี้เสียก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair   FR: réparation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPAIR    R AH0 P EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repair    (v) (r i1 p e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Kundendienst {m}repair service [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reparaturarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Reparatursatz {m}; Reparaturset {n}repair kit [Add to Longdo]
Reparaturwerkstätte {f}; Reparaturwerkstatt {f}repair shop; workshop; garage [Add to Longdo]
Reparaturausrüstung {f}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturkit {n}repair outfit [Add to Longdo]
Reparaturmaterial {n}repair material [Add to Longdo]
Reparaturpfropfen {m}repair plug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n. [OF. repaire retreat, asylum, abode. See
   {Repair} to go.]
   1. The act of repairing or resorting to a place. [R.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The king sent a proclamation for their repair to
       their houses.             --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Place to which one repairs; a haunt; a resort. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There the fierce winds his tender force assail
       And beat him downward to his first repair. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\ (r?-p?r"), v. i. [OE. repairen, OF. repairier
   to return, fr. L. repatriare to return to one's contry, to go
   home again; pref. re- re- + patria native country, fr. pater
   father. See {Father}, and cf. {Repatriate}.]
   1. To return. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I thought . . . that he repaire should again.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To go; to betake one's self; to resort; ass, to repair to
    sanctuary for safety. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Go, mount the winds, and to the shades repair.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Repaired} (-p?rd"); p.
   pr. & vb. n. {Repairing}.] [F. r['e]parer, L. reparare; pref.
   re- re- + parare to prepare. See {Pare}, and cf.
   {Reparation}.]
   1. To restore to a sound or good state after decay, injury,
    dilapidation, or partial destruction; to renew; to
    restore; to mend; as, to repair a house, a road, a shoe,
    or a ship; to repair a shattered fortune.
    [1913 Webster]
 
       Secret refreshings that repair his strength.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Do thou, as thou art wont, repair
       My heart with gladness.        --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To make amends for, as for an injury, by an equivalent; to
    indemnify for; as, to repair a loss or damage.
    [1913 Webster]
 
       I 'll repair the misery thou dost bear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To restore, recover; renew; amend; mend; retrieve;
     recruit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repair \Re*pair"\, n.
   1. Restoration to a sound or good state after decay, waste,
    injury, or partial restruction; supply of loss;
    reparation; as, materials are collected for the repair of
    a church or of a city.
    [1913 Webster]
 
       Sunk down and sought repair
       Of sleep, which instantly fell on me. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition with respect to soundness, perfectness, etc.;
    as, a house in good, or bad, repair; the book is out of
    repair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repair
   n 1: the act of putting something in working order again [syn:
      {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
      {reparation}]
   2: a formal way of referring to the condition of something; "the
     building was in good repair"
   3: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
     {resort}, {repair}, {stamping ground}]
   v 1: restore by replacing a part or putting together what is
      torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
      please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
      {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   2: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
     repair the suffering and losses of the Jews in the Third
     Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
     accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
     {indemnify}]
   3: move, travel, or proceed toward some place; "He repaired to
     his cabin in the woods" [syn: {repair}, {resort}]
   4: set straight or right; "remedy these deficiencies"; "rectify
     the inequities in salaries"; "repair an oversight" [syn:
     {rectify}, {remediate}, {remedy}, {repair}, {amend}]
   5: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top