Search result for

-rendition-

(22 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rendition, *rendition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rendition[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, การถอดความ, Syn. interpretation, translation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for that rousing rendition of " Forget Me."ขอบคุณสำหรับความสนุกที่ถ่ายทอดออกมา "ลืมฉันเถอะ I Love You, Beth Cooper (2009)
[Muzak rendition of Rehab plays](การตีความของการคืนสู่สภาพของมูแซกบรรเลง) Confessions of a Shopaholic (2009)
Your rendition of "Don't Rain on My Parade" was flawed.การแสดงชุด Don't Rain on My Parade ของเธอ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ Hell-O (2010)
The Warblers haven't performed in an informal setting since 1927... when the Spirit of St. Louis overshot the tarmac and plowed through seven Warblers... during an impromptu rendition of "Welcome to Ohio, Lucky Lindy."ตั้งแต่ตอนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดการพวกเราเป็นยางมะตอย และกลบฝังวาบเบลอร์ 7 คน ในการแข่งต่อกลอนสดในรายการ "ยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอ กับลัคกี้ ลินดี้" Silly Love Songs (2011)
KURT A year and a half ago, the New Directions were nothing but a group of six misfits, stumbling their way through a horrific rendition of "Sit Down, You're Rocking the Boat."ปีครึ่งที่ผ่านมา วงนิวไดเรคชั่นส์ไม่มีอะไร นอกจากเด็กนอกคอกหกคน เริ่มจากการดัดแปลงแปลกๆ ของเพลง New York (2011)
Now, if you're talking about rendition, then we're into a serious... look, who is this guy?ทีนี้ถ้าคุณกำลังพูดถึงการลงมือ เราก็อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด คนนี้เป็นใครกัน? Free (2011)
It's an extraordinary rendition on U.S. soil on one of my assets.มันเป็นเรื่องลงมือพิเศษบนแผ่นดินสหรัฐ กับหนึ่งในผู้ช่วยของผม Free (2011)
I just got 2 e-mails from a superior asking what I know about the renditioning of a Seymour Birkhoff.ผมเพิ่งได้อีเมลล์จากหัวหน้า ถามว่าผมรู้อะไรเกี่ยวกับการลักพาตัว ของซีมัวร์ เบิร์กกอฟไหม Free (2011)
I was hoping your rendition would be enough to scare him.ฉันนึกว่าการลักพาตัวของคุณ จะสามารถทำให้เขากลัวได้ แต่ไม่ใช่ Free (2011)
Oh. Yeah, it's an artist's rendition of what's going on up there.โอ้ ใช่ เขาเป็น นีักแสดงข้ามชาติ ของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนนั้น A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Thank you for your rendition.ขอบใจสำหรับการตีความหมายของเจ้า Fire and Blood (2011)
My yearly rendition of "La Cucaracha"on Taco Tuesday used to be such a hit.การแสดง la Cucaracha ในวันอังคาร เคยดังมากๆ The Spanish Teacher (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
RENDITION    R EH0 N D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rendition    (n) (r e1 n d i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiedergabe {f} | Wiedergaben {pl}rendition | renditions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
描出[びょうしゅつ, byoushutsu] rendition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rendition \Ren*di"tion\ (r?n-d?sh"?n), n. [LL. rendere to
   render: cf. L. redditio. See {Render}, and cf. {Reddition}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of rendering; especially, the act of surrender, as
    of fugitives from justice, at the claim of a foreign
    government; also, surrender in war.
    [1913 Webster]
 
       The rest of these brave men that suffered in cold
       blood after articles of rendition.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Translation; rendering; version.
    [1913 Webster]
 
       This rendition of the word seems also most naturally
       to agree with the genuine meaning of some other
       words in the same verse.       --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rendition
   n 1: a performance of a musical composition or a dramatic role
      etc.; "they heard a live rendition of three pieces by
      Schubert" [syn: {rendition}, {rendering}]
   2: an explanation of something that is not immediately obvious;
     "the edict was subject to many interpretations"; "he annoyed
     us with his interpreting of parables"; "often imitations are
     extended to provide a more accurate rendition of the child's
     intended meaning" [syn: {interpretation}, {interpreting},
     {rendition}, {rendering}]
   3: handing over prisoners to countries where torture is allowed
   4: the act of interpreting something as expressed in an artistic
     performance; "her rendition of Milton's verse was
     extraordinarily moving" [syn: {rendition}, {rendering},
     {interpretation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top