Search result for

-re-

(71 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: re, *re*
Possible hiragana form: -れ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
re[PRF] หลัง, See also: อีก
re[ABBR] คำย่อของ regarding
re[PREP] กรณีของ (คำย่อของ in re), See also: เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
Re[ABBR] สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
re(เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You really shook it up. - Yeah.มันได้ใจมาก // ครับ The Serena Also Rises (2008)
Oh, good. That--that's a relief.โอ้ นั่นช่วยได้มากเลยครับ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
I didn't realize.ฉันไม่ทันคิด The Serena Also Rises (2008)
You didn't happen to buy a piece of art recently?คุณไม่ได้เพิ่งซื้องานศิลปะมาเมื่อเร็วๆนี้หรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
See if my lawyer can have you released into his custody.ลองดูว่าทนายของฉันช่วยอะไรนายได้บ้าง The Serena Also Rises (2008)
You've been released.คุณกลับบ้านได้ The Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, we will start in 10. Are the models ready?เจนนี่ เราจะเริ่มใน 10 นาทีนี้แล้วนะจ๊ะ นางแบบพร้อมมั๊ย The Serena Also Rises (2008)
Mm-hmm. Jenny, get the models ready to go.อื้ม เจนนี่ ให้นางแบบเตรียมตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
re4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
re5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
re60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
reA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
reA big red fish is swimming about in the pond.
reA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
reA bonus was received.
reA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
reA book not worth reading is not worth buying in the first place.
reA book worth reading is worth reading twice.
reAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
reAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?

CMU English Pronouncing Dictionary
RE    R EY1
RE    R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
re    (n) (r ei1)
re    (in) (r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
冷剛[れいごう, reigou] พริก
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
冷水[れいすい, reisui] น้ำเย็น
冷蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
冷媒[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
レストラン[れすとらん, resutoran, resutoran , resutoran] (n ) ภัตตาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
AntwortRe : reply [Add to Longdo]
Reis {m}rice [Add to Longdo]
reichlichabound [Add to Longdo]
reparierbarfixable [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Reflow-Lötanlage {f} [techn.]reflow soldering machine [Add to Longdo]
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling [Add to Longdo]
reale Nettorendite nach Steuern [econ.]after tax real rate return [Add to Longdo]
Registrierkasse {f}cash register [Add to Longdo]
Reibahle {f}reamer [Add to Longdo]
Reabsorption {f}; Rückresorption {f}reabsorption [Add to Longdo]
Reagenz {f}reagent [Add to Longdo]
Reagenzglas {n} | Reagenzgläser {pl}test tube | test tubes [Add to Longdo]
Reagenzglasgestell {n}test tube rack [Add to Longdo]
Reaktion {f} | Reaktionen {pl}; Reaktionsfähigkeit {f}reaction | reactions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, re] (n) re; 2nd note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re \Re\ (r[=a]). [It.] (Mus.)
   A syllable applied in solmization to the second tone of the
   diatonic scale of C; in the American system, to the second
   tone of any diatonic scale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re- \Re-\ (r[=e]-). [L. re-, older form (retained before vowels)
   red-: cf. F. re-, r['e]-.]
   A prefix signifying back, against, again, anew; as, recline,
   to lean back; recall, to call back; recede; remove; reclaim,
   to call out against; repugn, to fight against; recognition, a
   knowing again; rejoin, to join again; reiterate; reassure.
   Combinations containing the prefix re- are readily formed,
   and are for the most part of obvious signification.
   [1913 Webster]
 
   Note: With the increase of electronic connunications, in
      which the vowels with a diaeresis (e.g. ["e]) are
      seldom used in contrast with printed materials, some
      words with re followed by a vowel are now spelled with
      a hyphen to indicate that the two vowels are to be
      pronounced as two syllables rather than as one
      syllable, as in re-emerge rather than re["e]merge. The
      unbroken forms (e.g. reemerge) are, however, usually
      more commonly used, and the pronunciation with two
      syllables for the two vowels is taken as understood.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Re
   n 1: a rare heavy polyvalent metallic element that resembles
      manganese chemically and is used in some alloys; is
      obtained as a by-product in refining molybdenum [syn:
      {rhenium}, {Re}, {atomic number 75}]
   2: ancient Egyptian sun god with the head of a hawk; a universal
     creator; he merged with the god Amen as Amen-Ra to become the
     king of the gods [syn: {Ra}, {Re}]
   3: the syllable naming the second (supertonic) note of any major
     scale in solmization [syn: {re}, {ray}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 RE
  /R?E/, n.
 
   Common spoken and written shorthand for {regexp}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     RAID Edition (WD, RAID)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Recommendation Engine (OP, Oracle, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Research and Engineering, "R&E"
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Re [re]
   Ra; Re
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 re‐
   re‐
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 re
 
 1. (müz.) gamda ikinci nota, re.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top