Search result for

-rational-

(47 entries)
(0.8351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rational, *rational*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rational[ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล, Syn. logical, reasonable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning

English-Thai: Nontri Dictionary
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, you'll be the only rational man left on this island after I leave tomorrow.รู้นะว่าคุณจะเป็นคนที่มืเหตุผลคนเดียว บนเกาะนี่หลังจากที่ผมไปเเล้ว Jaws (1975)
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I want to document coldly, rationally, what is being done here.ผมต้องการบันทึก ข้อมูลทุกอย่างที่ทำที่นี่ Gandhi (1982)
- Ah, so, by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal.- Ah ดังนั้นโดยเหตุผลที่ ถ้าหมูมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าเขาจะเลิกเป็นสัตว์สกปรก Pulp Fiction (1994)
Even now you're trying to rationalize.แม้แต่ตอนนี้คุณก็ยังต้องการให้อธิบาย In the Mouth of Madness (1994)
And you are never to stir out of doors until having spent ten minutes every day in a rational manner.และลูกก็ห้ามก้าวขาออกจากบ้านจนกว่า จะใช้เวลาสิบนาทีทุกวันในการคิดอย่างมีเหตุผล Episode #1.5 (1995)
It's not about being rational.ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหตุผล Bicentennial Man (1999)
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Your confusion is not rational.ไม่เห็นต้องสงสัย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
Indeed, much more rational, but rather less like a ball.แน่นอนที่สุด มีเหตุผลเพียงพอ แต่ก็ดีน้อยกว่างานเต้นรำแน่ Pride & Prejudice (2005)
- Oh, stop rationalizing.-หยุดสำนึกชั่วดีนั้นเถอะ Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rationalAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
rationalAre parents rational about their children?
rationalBut if we were wholly rational, would we want children at all?
rationalFrom an objective viewpoint, his argument was far from rational.
rationalHer way of thinking was rational.
rationalHe tried to rationalize his foolish actions.
rationalHis argument is rational.
rationalHis argument was far from rational.
rationalMan is a rational animal.
rationalMan is a rational being.
rationalNo rational person, of whatever political persuasion, could possibly object to the program.
rationalParents aren't rational because love isn't rational.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างมีเหตุผล[adj.] (yāng mī hētphon) EN: rational   FR: rationnel

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIONAL    R AE1 SH AH0 N AH0 L
RATIONAL    R AE1 SH N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rational    (j) (r a1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rationale Erklärung {f} (für)rationale (of) [Add to Longdo]
Rationalisieren {f}; Rationalisierung {f}streamlining [Add to Longdo]
Rationalisierung {f}rationalization [Add to Longdo]
Rationalismus {m}rationalism [Add to Longdo]
Rationalist {m}rationalist [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto rationalize | rationalizing [Add to Longdo]
rationalisieren | rationalisierendto streamline | streamlining [Add to Longdo]
rationalistischrationalistic [Add to Longdo]
rationalistisch {adv}rationalistically [Add to Longdo]
rationalisiertrationalized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rational \Ra"tion*al\ (r[a^]sh"[u^]n*al), a. [L. rationalis: cf.
   F. rationnel. See {Ratio}, {Reason}, and cf. {Rationale}.]
   1. Relating to the reason; not physical; mental.
    [1913 Webster]
 
       Moral philosophy was his chiefest end; for the
       rational, the natural, and mathematics . . . were
       but simple pastimes in comparison of the other.
                          --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. Having reason, or the faculty of reasoning; endowed with
    reason or understanding; reasoning.
    [1913 Webster]
 
       It is our glory and happiness to have a rational
       nature.                --Law.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreeable to reason; not absurd, preposterous,
    extravagant, foolish, fanciful, or the like; wise;
    judicious; as, rational conduct; a rational man.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) Expressing the type, structure, relations, and
    reactions of a compound; graphic; -- said of formulae. See
    under {Formula}.
    [1913 Webster]
 
   {Rational horizon}. (Astron.) See {Horizon}, 2
    (b) .
 
   {Rational quantity} (Alg.), one that can be expressed without
    the use of a radical sign, or in exact parts of unity; --
    opposed to {irrational} or {radical quantity}.
 
   {Rational symptom} (Med.), one elicited by the statements of
    the patient himself and not as the result of a physical
    examination.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sane; sound; intelligent; reasonable; sensible; wise;
     discreet; judicious.
 
   Usage: {Rational}, {reasonable}. Rational has reference to
      reason as a faculty of the mind, and is opposed to
      irrational; as, a rational being, a rational state of
      mind, rational views, etc. In these cases the
      speculative reason is more particularly, referred to.
      Reasonable has reference to the exercise of this
      faculty for practical purposes, and means, governed or
      directed by reason; as, reasonable desires or plans; a
      reasonable charge; a reasonable prospect of success.
      [1913 Webster]
 
         What higher in her society thou find'st
         Attractive, human, rational, love still.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A law may be reasonable in itself, although a
         man does not allow it, or does not know the
         reason of the lawgivers.     --Swift.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rational \Ra"tion*al\, n.
   A rational being. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rational
   adj 1: consistent with or based on or using reason; "rational
       behavior"; "a process of rational inference"; "rational
       thought" [ant: {irrational}]
   2: of or associated with or requiring the use of the mind;
     "intellectual problems"; "the triumph of the rational over
     the animal side of man" [syn: {intellectual}, {rational},
     {noetic}]
   3: capable of being expressed as a quotient of integers;
     "rational numbers" [ant: {irrational}]
   4: having its source in or being guided by the intellect (as
     distinguished from experience or emotion); "a rational
     analysis"
   n 1: an integer or a fraction [syn: {rational number},
      {rational}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 rational [ratsiːoːnaːl]
   rational
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top